National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 161 - 180 of 903204 Results for author:"Zhejiang Zhong yi xue yuan. " He Ren yi an xuan\" zheng li zu\"
Sort by:
 
 
Yi li yin de : fu Zheng zhu ji Jia shu yin shu yin de = Index to Yi li and to the titles quoted in the commentaries / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ;...
儀禮引得:附鄭注及賈疏引書引得= Index to Yi li and to the titles quoted in the commentaries /c[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處;洪業 ... [et al.]]
Taibei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966
 
 
Zheng xie wei yuan he ta men de ti an / Li Shijie zhu
政协委员和他们的提案 / 李士杰著
by Li, Shijie, 1952-
李士杰, 1952-
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2003
北京市 : 中央民族大学出版社, 2003
 
 
Ren shi gong zuo wen jian xuan bian / Ren shi bu zheng ce fa gui si bian
人事工作文件选编 / 人事部政策法规司编
[Peking] : Zhongguo ren shi chu ban she, 1986-<1998 >
[Peking]: 中国人事出版社, 1986-<1998 >
 
 
Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Nei Menggu Zizhiqu wei yuan hui da shi ji, 1986-2000 / Nei Menggu zheng xie ban gong ting bian]
中国人民政治协商会议內蒙古自治区委员会大事记, 1986-2000 / 內蒙古政协办公厅编
[Hohhot] : Nei Menggu zheng xie ban gong ting, 2002
[Hohhot] : 內蒙古政协办公厅, 2002
 
 
Han zi de zheng li he jian hua = Hanzi de zhengli he jianhua / [Wen zi gai ge chu ban she bian]
汉字的整理和简化 = Hanzi de zhengli he jianhua / [文字改革出版社编]
Beijing : Wen zi gai ge chu ban she, 1974
北京 : 文字改革出版社, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Shang Yang, Li Si / Sun Mingruo yi zhu
商鞅. 李斯 / 孫明若譯注
by Sun, Mingruo
孫明若
Beijing : Zhonghua she chu : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1964
北京 : 中華書局 : 新华书店北京发行所发行, 1964
BookBook [text, volume]
 
 
Yi li zheng yi : [40 juan] / zhu zuo zhe Hu Peihui
儀禮正義 : [40卷] / 著作者胡培翬
by Hu, Peihui, 1782-1849
胡培翬, 1782-1849
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Zheng Bijian lun ji : guan yu li shi ji yu he Zhongguo te se she hui zhu yi de zhan lue dao lu / Zheng Bijian zhu
郑必坚论集 : 关于历史机遇和中国特色社会主义的战略道路 / 郑必坚著
by Zheng, Bijian
郑必坚
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社 2005
 
 
Zheng dun dang de zu zhi jia qiang dang de jian she. si / Sichuan Sheng ge ming wei yuan hui zheng zhi gong zuo zu bian
整顿党的組織加强党的建設. 四 / 四川省革命委员会政治工作组编
[Chengdu] : Sichuan ren min chu ban she, 1969
[成都] : 四川人民出版社, 1969
BookBook [text, volume]
 
 
Shandong Sheng zheng xie li jie gai kuang, 1955-1993 / Shandong Sheng zheng xie ban gong ting
山东省政协历屆槪況, 1955-1993 / 山东省政协办公厅
[Shndong : Shandong Sheng zheng xie ban gong ting], 1993
[山东 : 山东省政协办公厅], 1993
 
 
Li Da yu Makesi zhu yi zhe xue zai Zhongguo = Li Da and Marxist philosophy in China = LiDa yu Makesizhuyizhexue zai Zhongguo / [Ao] Nike Naite zhu ; Wang Xinyan, Zhou Ke yi
李达与马克思主义哲学在中国 = Li Da and Marxist philosophy in China = LiDa yu Makesizhuyizhexue zai Zhongguo / [澳]尼克・奈特著 ; 汪信砚, 周可译
Uniform title: Li Da and Marxist philosophy in China. Chinese
by Knight, Nick, 1947-
Beijing : Ren min chu ban she, 2018
北京 : 人民出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Tang He Zhizhang shu Xiao jing / bian zhe "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
唐賀知章書孝經 / 编者《历代碑帖法书选》编辑组
by He, Zhizhang, 659-744
賀知章, 659-744
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1986
北京: 文物出版社: 发行者新华书店北京发行所, 1986
 
 
Zheng He / Liu Zhi'e zhu
郑和 / 刘志鹗著
by Liu, Zhi'e
刘志鹗
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏古籍出版社 : 江苏省新華書店发行, 1984
 
 
Yi yuan jiu zheng / [Bao Yi zhuan]
易原就正 / [包儀撰]
by Bao, Yi
包儀
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Li Rui fan "zuo" wen xuan = Li Rui fan zuo wen xuan / Li Rui zhu
李锐反"左"文选 = Li Rui fan zuo wen xuan / 李锐著
by Li, Rui, 1917-
李锐, 1917-
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 1998
北京: 中央编译出版社, 1998
 
 
Li Dazhao xuan ji / Ren min chu ban she bian ji
李大釗選集 / 人民出版社編輯
Uniform title: Works. Selections. 1962
by Li, Dazhao, 1889-1927
李大釗, 1889-1927
Beijing : Ren min chu ban she, 1962
北京 : 人民出版社, 1962
 
 
Zheng Chenggong zu pu san zhong / Xiamen Zheng Chenggong yan jiu hui, Xiamen Zheng Chenggong ji nian guan bian
郑成功族谱三种 / 厦门郑成功研究会, 厦门郑成功纪念馆编
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she : Fujian Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
福州市 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1987
 
 
Hui zu dian cang quan shu / zhu bian Wu Haiying ; fu zhu bian Wu Jianwei, Lei Xingkui, Lei Xiaojing
回族典藏全書 / 主編吳海鷹 ; 副主編吳建偉, 雷興魁, 雷曉靜
Lanzhou Shi : Gansu wen hua chu ban she, 2008
蘭州市 : 甘肅文化出版社, 2008
 
 
Ren min ri bao she lun quan ji / Ren min ri bao she lun quan ji bian xie zu
人民日报社论全集 / 人民日报社论全集编写组
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2013
北京 : 人民日报出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Yunnan Yi zu tu an / [bian zhe Yunnan qun zhong yi shu guan, Yunnan ren min chu ban she ; sou ji zheng li zhe Huang Jiping ... et al. ; Ying wen fan yi Li Xiwen]
雲南彝族图案 / [编著云南群众艺术馆, 云南人民出版社 ; 搜集整理者黄寄萍 ... et al. ; 英文翻译李希文]
[Kunming shi] : Yunnan ren min chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[昆明市] : 云南人民出版社 : 云南省新华书店发行, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.