National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Zheng, Fangkun, jin shi 1723"
Sort by:
 
 
Quan Min shi hua : [12 juan] / (Qing) Zheng Fangkun zhuan
全閩詩話 : [12卷] / (淸) 鄭方坤撰
by Zheng, Fangkun, jin shi 1723
鄭方坤, jin shi 1723
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Jing bai / [Zheng Fangkun zhuan]
經稗 / [鄭方坤撰]
by Zheng, Fangkun, jin shi 1723
鄭方坤, jin shi 1723
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Qing chao shi ren xiao zhuan / Zheng Fangkun zhuan
清朝詩人小傳 / 鄭方坤撰
by Zheng, Fangkun, jin shi 1723
鄭方坤, jin shi 1723
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Ming jia shi chao xiao zhuan / Zheng Fangkun zhuan
名家詩鈔小傳/ 鄭方坤撰
by Zheng, Fangkun, jin shi 1723
鄭方坤, jin shi 1723
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Dai Hongsen jiao dian
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 戴鴻森校點
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Li Zhenhua dian jiao
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 李珍華點校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 書目文獻出版社 : 新華書店經銷, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.