National Library of Australia

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Zheng, Guanying, 1842-1922"
Sort by:
 
 
Uniform title: Works. 1982
by Zheng, Guanying, 1842-1922
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982-1988
 
 
Sheng shi wei yan : [8 juan] / Zheng Guan [i.e. Guan]-ying zhuan
盛世危言 : [8卷] / 鄭觀 [i.e. 官]應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭觀應, 1842-1922
Taibei : Taiwan xue sheng shu zhu, Minguo 54 [1965]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國54 [1965]
 
 
Sheng shi wei yan hou bian / Zheng Guanying zhu
盛世危言後編 / 鄭觀[i.e. 官]應著
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭觀[i.e. 官]應, 1842-1922
[Taibei Shi?] : Taiwan da tong shu ju, [1969]
[台北市?] : 臺灣大通書局, [1969]
 
 
Nan you ri ji / Zheng Guanying zhuan
南遊日記 / 鄭官應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭官應, 1842-1922
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國 56 [1967]
 
 
Sheng shi wei yan / [Zheng Guanying zhu] ; Shanghai tu shu guan, Aomen bo wu guan bian
盛世危言 / [鄭觀應著] ; 上海圖書館, 澳門博物館編
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭觀應, 1842-1922
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, 2008
[上海] : 上海古籍出版社, 2008
 
 
Nan you ri ji [microform] : 1 juan / Zheng Guanying zhuan
南遊日記 [microform] : 1卷 / 鄭官應撰
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭官應, 1842-1922
[China : s.n., Between 1883-1912]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Sheng shi wei yan / Zheng Guanying zhu ; Shanghai tu shu guan, Aomen bo wu guan bian
盛世危言 / 鄭觀應著 ; 上海圖書館, 澳門博物館編
by Zheng, Guanying, 1842-1922
鄭觀應, 1842-1922
Shanghai : Shang hai gu ji chu ban she, 2008
上海 : 上海古籍出版社, 2008
 
 
by Zheng, Guanying, 1842-1922
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Min guo 61 i.e. 1972]
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Zheng Guanying juan / Ren Zhiyong, Dai Yuan bian
中國近代思想家文庫. 郑观应卷 / 任智勇, 戴圆编
by Zheng, Guanying, 1842-1922
郑观应, 1842-1922
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2014
北京 : 中國人民大學出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Chen Shaobai xian sheng nian pu / Chen Deyun shu. Zhang Bishi jun sheng ping shi lue / Zheng Guanying ji. Feng Pingshan ji shi ce / Feng Pingshan ji
陳少白先生年譜 / 陳德芸述,張弼士君生平事略 / 鄭官應輯,馮平山記事册 / 馮平山記
by Chen, Deyun, -1947
陳德芸, -1947
[Taibei xian, Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1972]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.