National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 29 Results for author:"Zheng, Xie, 1693-1765"
Sort by:
 
 
Sui yu ji. Xu ji : Zheng Banqiao shu fa / Wang Chenglong bian
碎玉集. 续集 : 鄭板橋書法 / 王诚龙编
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she : Jing xiao zhe Hunan sheng xin hua shu dian, 1988
长沙市 : 湖南美术出版社 : 经销者湖南省新华书店, 1988
 
 
Zheng Banqiao si shu zhen ji / Zheng Xie shou shu
鄭板橋四書真迹 / 鄭燮手書
Uniform title: Si shu shou du
四書手讀
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Yangzhou Shi : Guangling shu she, 2008
揚州市 : 廣陵書社, 2008
 
 
Zheng Banqiao hua xuan / [Rong bao zhai bian ji]
郑板桥画选/ [荣宝斋编辑]
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
[Peking] : Rong bao zhai, 1989
[Peking] : 荣宝斋, 1989
 
 
Zheng Banqiao shu fa ji / Zhou Jiyin bian zhu [i.e. bian xuan]
鄭板橋書法集 / 周积寅编著 [i.e. 编选]
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
[Nanjing shi] : Jiangsu mei shu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
[南京市] : 江苏美术出版社 : 江苏省新华书店发行, 1984
 
 
Banqiao lun hua / Zheng Banqiao zhu ; Wang Qihe dian jiao zuan zhu
板桥论画 / 郑板桥著 ; 王其和点校纂注
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑夑, 1693-1765
Ji'nan Shi : Shandong hua bao chu ban she, 2009
济南市 : 山東畫報出版社, 2009
 
 
Zheng Banqiao shu hua ji / Zhou Jiyin bian
鄭板橋書畫集 / 周积寅编
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1991
北京 : 人民美術出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1991
 
 
Zheng Banqiao ji / [Shanghai gu ji chu ban she bian]
郑板桥集 / [上海古籍出版社编]
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Banqiao ji / Zheng Xie zhu
板橋集/ 鄭爕著
Uniform title: Works. 1983
by Zheng, Xie, 1693-1765
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1983]
[台北縣永和市] 文海出版社, [1983]
 
 
Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu
板橋全集 / 鄭燮著
Uniform title: Works. 1936
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Shanghai : Sao ye shan fang, 1936
上海 : 掃葉山房, 1936
 
 
Ying yin zhen ji Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu ; Wang Zichen jiao
影印真蹟鄭板橋全集 / 鄭燮著 ; 王緇塵校
Uniform title: Works. 1992
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1992
鄭州市 : 中州古籍出版社, 1992
 
 
Zheng Banqiao shu hua xuan / He Gongshang bian xuan
鄭扳橋書畫選 / 何恭上編選
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Taibei : Yi shu tu shu gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 藝術圖書公司, 民國67 [1978]
 
 
Zheng Banqiao si zi shu zhen ji / [yuan zhu Zheng Xie]
鄭板橋四子書真蹟 / [原著鄭燮]
Uniform title: Si shu shou du
四書手讀
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Taibei : Han sheng chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 漢聲出版社, 民國65 [1976]
 
 
Cheng huang miao bei / Zheng Banqiao
城隍廟碑 / 鄭板橋
Uniform title: Xin xiu cheng huang miao bei ji
新修城隍廟碑記
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
[China : s.n., 1986?]
 
 
Jia shu [Zheng Xie zhu]
家書 [鄭爕著]
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭爕, 1693-1765
[Xianggang? 1972?]
[香港? 1972?]
 
 
Zheng Banqiao shu fa zi dian / [Zheng Banqiao shu ; Han Fenglin, Gong Yuguo bian
郑板桥书法字典 / [郑板桥书] ; 韩凤林, 宮玉果编
by Zheng, Xie, 1693-1765
郑燮, 1693-1765
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1999
北京 : 中国青年出版社, 1999
 
 
Zheng Banqiao ji / [Zheng Xie zhu]; Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
鄭板橋集 / [鄭燮著]; 中華書局上海編輯所編輯
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
Zheng Banqiao quan ji / Zheng Xie zhu
鄭板橋全集/ 鄭燮著
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Tainan Shi : Da xia chu ban she, Minguo 66 [1977]
台南市: 大夏出版社, 民國66 [1977]
 
 
Zheng Banqiao pan du / Li Yimeng bian
鄭板橋判牘 / 李一氓编
by Zheng, Xie, 1693-1765
鄭燮, 1693-1765
Beijing : Wen wu chu ban she : Fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1987
北京 : 文物出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.