National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Zhong gong Shanghai Shi wei. Dang shi yan jiu shi"
Sort by:
 
 
Zhongguo gong chan dang zai Shanghai 80 nian / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian zhu
中国共产党在上海80年 / 中共上海市委党史研究室编著
by Zhong gong Shanghai Shi wei. Dang shi yan jiu shi
中共上海市委. 党史研究室
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2001
上海 : 上海人民出版社, 2001
 
 
1921-1933 : Zhong gong Zhong yang zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei sang shi yan jiu shi zhu
1921-1933 : 中共中央在上海 / 中共上海市委党史研究室著
by Zhong gong Shanghai shi wei. Dang shi yan jiu shi
中共上海市委. 党史研究室
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京市 : 中共党史出版社, 2006
 
 
Mao Zedong zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi bian
毛澤東在上海 / 中共上海市委党史研究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1993
北京 : 中共党史出版社, 1993
 
 
1921-1933 [electronic resource] : Zhong gong zhong yang zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi zhu
1921-1933 [electronic resource] : 中共中央在上海 / 中共上海市委党史研究室著
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京市 : 中共党史出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhong gong Shanghai dang shi da dian / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi bian zuan
中共上海党史大典 / 中共上海市委党史硏究室编纂
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2001
上海 : 上海敎育出版社, 2001
 
 
Shanghai dang shi zi liao hui bian / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian
上海党史资料汇编 / 中共上海市委党史研究室编
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2018
上海 : 上海书店出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping zai Shanghai / Huang Jinping zhu ; Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian zhu
鄧小平在上海 / 黃金平著 ; 中共上海市委党史研究室编著
by Huang, Jinping
黃金平
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2014
上海 : 上海人民出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shanghai jiao shi yun dong shi (1919-1949) / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian zhu ; [bian xie ren Jin Liren, Cao Lifen, Shen Jianzhong ; zhu bian Jin Liren]
上海教师运动史 (1919-1949) / 中共上海市委党史研究室编著 ; [编写人金立人, 曹力奋, 沈建中 ; 主编金立人]
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2007
北京市 : 中共党史出版社, 2007
 
 
Zhongguo gong chan dang zao qi zai Shanghai shi ji / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi wen wu ju bian
中国共产党早期在上海史迹 / 中共上海市委党史研究室, 上海市文物局编
Shanghai : Tong ji da xue chu ban she, 2013
上海 : 同济大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai gai ge kai fang san shi nian = Shanghai gaige kaifang 30 nian / Xu Jiangang, Yan Aiyun, Guo Ji zhu ; Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi bian
上海改革开放三十年 = Shanghai gaige kaifang 30 nian / 徐建刚, 严爱云, 郭继著 ; 中共上海市委党史研究室编
by Xu, Juangang
徐建刚
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2008
上海 : 上海人民出版社, 2008
 
 
Feng yu li cheng 1949-1978 / zhu bian Xie Liping, Huang Jian ; [Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian]
风雨历程1949-1978 / 谢黎萍, 黄坚 ; [中共上海市委党史研究室编]
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2005
上海 : 上海書店出版社, 2005
 
 
Nan xia fu wu tuan / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi dang an guan bian
南下服务团 / 中共上海市委黨史研究室, 上海市档案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共黨史出版社, 1999
 
 
Jie fang zhan zheng shi qi di er tiao zhan xian. Gong ren yun dong he shi min dou zheng juan / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian ; [zhu bian Jiang Yi]
解放战爭时期第二条战线. 工人运动和市民斗爭卷 / 中共上海市委党史硏究室编 ; [主编江怡]
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
 
 
Shanghai kang Ri jiu wang shi / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi bian ; zhu bian Jin Liren ; bian xie Jin Liren ... [et al.]
上海抗日救亡史 / 中共上海市委党史研究室编 ; 主编金立人 ; 编写金立人 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 1995
上海 : 上海社会科学院出版社, 1995
 
 
Shanghai kang zhan tu shi / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian ; Chen Caiqin, Shen Yang zhuan gao
上海抗战图史 / 中共上海市委党史研究室编 ; 陈彩琴, 沈阳撰稿
Shanghai : : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she, 2015
上海 : 世纪出版集团 : 上海人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Ming "zuo" qin mao xian zhu yi zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi, Jin Liren, Li Huaming, Li Xiaosu zhu
王明"左"倾冒险主义在上海 / 中共上海市委党史研究室, 金立人, 李华明, 李小苏著
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 1994
上海 : 上海远东出版社, 1994
 
 
Shanghai jie fang chu qi de she hui gai zao / Zou Ronggeng zhu bian ; Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi dang an guan bian
上海解放初期的社会改造 / 邹荣庚主编 ; 中共上海市委党史研究室, 上海市档案馆编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1999
北京 : 中共党史出版社, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Zhang Wentian she hui zhu yi lun gao / Zhang Wentian xuan ji zhuan ji zu, Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi he bian
张闻天社会主义论稿 / 张闻天选集传记组,中共上海市委党史研究室编
by Zhang, Wentian, 1900-
张闻天, 1900-
Beijing shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 1995
北京市 : 中共党史出版社, 1995
 
 
Kou shu Shanghai : xiao san xian jian she / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi xian dai Shanghai yan jiu zhong xin bian zhu
口述上海 : 小三线建设 / 中共上海市委党史研究室, 上海市现代上海研究中心编著
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013
上海 : 上海教育出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.