National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 112 Results for author:"Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo"
Sort by:
 
 
Kang zhan qian shi nian guo jia jian she shi yan tao hui lun wen ji, 1928-1937 / [bian ji zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
抗戰前十年國家建設史研討會論文集, 1928-1937 / [編輯者中央研究院近代史研究所]
by Kang zhan qian shi nian guo jia jian she shi yan tao hui, 1928-1937 (1984 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
抗戰前十年國家建設史研討會, 1928-1937 (1984 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo : Dai xiao zhe Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 73 [1984]
臺北 : 中央研究院近代史研究所 : 代銷者臺灣商務印書館, 民國73 [1984]
 
 
Jin dai Zhongguo chu qi li shi yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
近代中國初期歷史研討會論文集 / 中央研究院近代史研究所編
by Jin dai Zhongguo chu qi li shi yan tao hui (1988 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
近代中國初期歷史研討會 (1988 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 78 [1989]
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國78 [1989]
 
 
Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
清季自强運動硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
清季自强運動硏討會 (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
中華民國臺北市 :: 中央硏究院近代史硏究所, 民國77 [1988]
 
 
Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
清季自强運動硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
清季自强運動硏討會 (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國77 [1988]
 
 
Jin shi Zhongguo jing shi si xiang yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
近世中國經世思想硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Jin shi Zhongguo jing shi si xiang yan tao hui (1983 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
近世中國經世思想硏討會 (1983 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 73 [1984]
中華民國臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國73 [1984]
 
 
 
 
Jing ji dang an han mu hui bian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo dang an guan bian mu shi bian
經濟檔案函目彙編 / 中央硏究院近代史硏究所檔案館編目室編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Zhonghua Minguo Taibei Shi Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 76-<83 > [1987-<1994 >
中華民國臺北市南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國76-<83 > [1987-<1994 >
 
 
Jin shi suo dang an guan cang Zhong wai di tu mu lu hui bian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo dang an guan bian mu shi bian
近史所檔案館藏中外地圖目錄彙編 / 中央研究院近代史研究所檔案館編目室編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央研究院. 近代史研究所
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國80 [1991]
 
 
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo ji kan
中央硏究院近代史硏究所集刊
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Nan'gang] Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo
南港] 中央硏究院近代史硏究所
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Taiwan dui wai guan xi shi liao / [Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
臺灣對外關係史料 / [中央研究院近代史研究所] ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央研究院. 近代史研究所
Taibei : Taiwan yin hang, Zhonghua shu ju jing shou, Minguo 60 [1971]
臺北 : 臺灣銀行, 中華書局經售, 民國60 [1971]
 
 
Zhong fa Yuenan jiao she dang / Chung yang yen chiu yuan chin tai shih yen chiu so pien
中法越南交涉檔 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Nan'gang : Gai suo, Minguo 51 [1962]
南港 : 該所, 民國51 [1962]
 
 
Hai fang dang, Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jin suo bian
海防檔, 中央研究院近代史研究所編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央研究院. 近代史研究所
Taibei, Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 46 [1957]
臺北, 中央研究院近代史研究所, 民國46 [1957]
 
 
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo da shi ji yao / [bian zhu zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo]
中央硏究院近代史硏究所大事紀要 / [編著者中央硏究院近代史硏究所]
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Zhonghua min guo Taibei Shi : Fa xing zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 74 [1985]
中華民國臺北市 : 發行者中央硏究院近代史硏究所, 民國74 [1985]
 
 
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo tong ren zhu zuo mu lu
中央硏究院近代史硏究所同仁著作目錄
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央研究院近. 近代史研究所
Nangang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo , Minguo 72 [1983]
南港 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國72 [1983]
 
 
Zhong Mei guan xi shi liao / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
中美關係史料 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Zhong yang yan jiu yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中央硏究院. 近代史硏究所
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin, 1968
南港 : 中央硏究院近代史硏究所編印, 1968
 
 
 
 
Jin er shi nian lai da hai wai Hua ren = The overseas Chinese in the late twenty years / Zhang Qixiong zhu bian
近二十年來的海外華人 = The overseas Chinese in the late twenty years / 張啟雄主編
 
 
Jiao wu jiao an dang / [zhu bian Zhang Guiyong ; bian ji Lü Shiqiang, Li Sihan, Wang Ermin] ; Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
教務教案檔 / [主編張貴永 ; 編輯呂實强, 李思涵, 王爾敏] ; 中央硏究院近代史硏究所編
Taibei : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, min guo 63-70 [1974-1981]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國63-70 [1974-1981]
 
 
Zhong Ri guan xi shi liao. You dian hang yu yan lin jiao she: Zhonghua Minguo yuan nian zhi wu nian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian; [Li Yushu zhu bian]
中日關係史料. 郵電航漁鹽林交涉: 中華民國元年至五年 / 中央硏究院近代史硏究所編 ; [李毓澍主編]
Taibei Shi Nan'gang qu: Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 64 [1975]
台北市南港區: 中央硏究院近代史硏究所, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.