National Library of Australia

Showing 1 - 11 of 11 Results for author:"Zhong, Rong, active 502-519"
Sort by:
 
 
Zhong Rong, Sikong shi pin
鍾嶸司空詩品
Uniform title: Shi pin
詩品
by Zhong, Rong, active 502-519
鍾嶸, active 502-519
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Shi pin / Zhong Rong zhuan
詩品 / 鍾嶸撰
by Zhong, Rong, active 502-519
鍾嶸, active 502-519
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Shi pin / Zhong Rong zhuan
詩品/ 鍾嶸撰
by Zhong, Rong, active 502-519
鍾嶸, active 502-519
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Shi pin zhu : [3 juan] / Zhong Rong zhu ; Chen Yanjie zhu
詩品註 : [三卷] / 鍾嶸箸 ; 陳延傑注
by Zhong, Rong, active 502-519
鍾嶸, active 502-519
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1969
香港 : 商務印書館, 1969
 
 
Shi pin yan jiu / Li Daoxian zhu
詩品研究 / 李道顯著
by Li, Daoxian
李道顯
[Taibei] : Hua gang chu ban bu, Minguo 57 [1968]
[台北] : 華岡出版部, 民國57 [1968]
 
 
Zhong Rong shi pin yi zhu / Zhao Zhongyi yi zhu
钟嵘诗品译注 / 赵仲邑译注
by Zhao, Zhongyi, 1914-1984
赵仲邑, 1914-1984
Nanning : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1987
 
 
Zhong Rong "Shi pin" jiao shi / Lü Deshen
钟嵘《詩品》校释 / 吕德申
by Lü, Deshen
吕德申
[Peking] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Gu yi shi zai : 12 juan / Ma Sanheng zhuan. Chunqiu shi hua : 5 juan / Lao Xiaoyu zhuan. Shi pin zhu : 3 juan fu shi xuan / [Zhong Rong zhu] Chen Yanjie zhuan. Nan Bei chao shi...
古逸詩載 : 12卷 / 麻三衡撰. 春秋詩話 : 5卷 / 勞孝輿撰. 詩品注 : 3卷 附詩選 / [鍾嶸著] 陳延傑撰. 南北朝詩話殘本. 永樂大典本 / 不著撰人 ; 楊家駱主編
by Ma, Sanheng
麻三衡
[Taibei Xian Yonghe zhen] : Ding wen shu ju, [Minguo 60 i.e 1971]
[臺北縣永和鎮] : 鼎文書局, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Liu Xie Zhong Rong lun shi qi jian xi lun / Chen Duanduan zhuan
劉勰鍾嶸論詩歧見析論 / 陳端端撰
by Chen, Duanduan
陳端端
[Taipei? : s.n.], Minguo 61 [1972]
[Taipei? : s.n.], 民國61 [1972]
 
 
Zhong Rong Shi pin jiang shu ; Ren jian ci hua jiang shu : fu bu yi / Xu Wenyu bian zhu
鍾嶸詩品講疏 ; 人間詞話講疏 : 附補遺 / 許文雨编著
Uniform title: Zhong Rong Shi pin jiang shu
鍾嶸詩品講疏
by Xu, Wenyu
許文雨
[Chengdu shi] : Chengdu gu ji shu dian ying yin : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[成都市] : 成都古籍书店影印 : 四川省新华书店发行, 1983
 
 
Wen xin diao long : [10 juan] / (Liang) Liu Xie zhuan
文心雕龍 : [10卷] / (梁) 劉勰撰
by Liu, Xie, approximately 465-approximately 522
劉勰, approximately 465-approximately 522
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.