National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 16 of 16 Results for author:"Zhong, Jingwen, 1903-"
Sort by:
 
 
Zhong Jingwen min jian wen xue lun ji
钟敬文民间文学论集
by Zhong, Jingwen, 1903-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982-1985
上海: 上海文艺出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982-1985
 
 
Guan yu Lu Xun de lun kao yu hui xiang / Zhong Jingwen zhu
关于鲁迅的论考与回想 / 钟敬文著
by Zhong, Jingwen, 1903-
钟敬文, 1903-
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng Xin hua shu dian fa xing, 1982
西安: 陕西人民出版社: 陕西省新華書店发行, 1982
 
 
Yao su li ce / Zhong Jingwen zhu ; Bamoqubumo, Kang Li bian
谣俗蠡测 / 钟敬文著 ; 巴莫曲布嫫, 康丽编
by Zhong, Jingwen, 1903-
钟敬文, 1903-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2001
上海 : 上海文艺出版社, 2001
 
 
Zhong Jingwen xue shu lun zhu zi xuan ji
钟敬文学术论著自选集
by Zhong, Jingwen, 1903-
钟敬文, 1903-
Beijing : Shou du shi fan da xue chu ban she, 1994
北京 : 首都师范大学出版社, 1994
 
 
Zhong Jingwen san wen / Yang Zhe bian
钟敬文散文 / 杨哲编
Uniform title: Essays. Selections
by Zhong, Jingwen, 1903-
钟敬文, 1903-
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1993
北京 : 中国广播电视出版社, 1993
 
 
Min jian wen yi tan sou / Zhong Jingwen zhu
民間文艺談薮 / 鍾敬文著
by Zhong, Jingwen, 1903-
鍾敬文, 1903-
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
长沙 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1981
 
 
Tong su wen xue / zhu bian Zhong Jingwen
通俗文學 / 主編鍾敬文
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Zhongguo li yi quan shu / Zhong Jingwen zhu bian
中国礼仪全书/ 钟敬文主编
Hefei shi : Anhui ke xue ji shu chu ban she, 1997
合肥市: 安徽科学技术出版社, 1997
 
 
Min jian wen yi xin lun ji / Zhong Jingwen bian
民間文藝新論集 / 鍾敬文编
Beijing : Zhong wai chu ban she, 1950
北京 : 中外出版社, 1950
 
 
Zhongguo xin wen yi da xi, 1976-1982. Min jian wen xue ji / Zhong Jingwen zhu bian
中国新文艺大系, 1976-1982. 民间文学集 / 钟敬文主编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京: 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Min jian wen yi xue wen cong / Zhong Jingwen zhu bian
民间文艺学文丛 / 鈡敬文主编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhongguo li yi quan shu / Zhong Jingwen zhu bian
中国礼仪全书/ 钟敬文主编
Hefei shi : Anhui ke xue ji shu chu ban she, 1995
合肥市: 安徽科学技术出版社, 1995
 
 
Shu wai shu / zhu bian Zhong Jingwen ; fu zhu bian Xu Yu
书外书 / 主编钟敬文 ; 副主编许钰
Haikou : Nan hai chu ban gong si : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1993
海口 : 南海出版公司 : 新华书店总店北京发行所经销, 1993
 
 
Lu Xun de yin xiang / (Ri) Zengtian She zhu ; Zhong Jingwen yi ; Chen Qiufan jiao
魯迅的印象 / (日) 增田涉著 ; 钟敬文译 ; 陈秋帆校
Uniform title: Ro Jin no inshō. Chinese
魯迅の印象. Chinese
by Masuda, Wataru, 1903-1977
増田涉, 1903-1977
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙市 : 湖南人民出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min su shi. Sui Tang juan = Zhongguo minsu shi / Zhong Jingwen zhu bian ; Xiao Fangfu zhu bian ; Han Yangmin ... [et al.] zhu
中国民俗史. 隋唐卷 = Zhongguo minsu shi / 钟敬文主编 ; 萧放副主编 ; 韩养民 ... [et al.]著
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Yue dong zhi feng / Luo Xianglin bian [zhu]. Ge yao lun ji / Zhong Jingwen bian. Ge yao yu fu nü / Liu Jingan bian
粤東之風 / 羅香林編[著]. 歌謡論集 / 鍾敬文編. 歌謡與婦女 / 劉經菴編
by Luo, Xianglin, 1905-1978
羅香林, 1905-1978
[Shanghai] : Shanghai shu dian, [1992]
[上海] : 上海書店, [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.