National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 404 Results for author:"Zhongguo ren min da xue"
Sort by:
 
 
Zhongguo ren min da xue tu shu guan gu ji shan ben shu mu / Zhongguo ren min da xue tu shu guan gu ji zheng li yan jiu suo bian
中国人民大学图书馆古籍善本书目 / 中国人民大学图书馆古籍整理硏究所编
by Zhongguo ren min da xue. Tu shu guan
中国人民大学. 图书馆
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
"Kongzi yu dang dai" guo ji xue shu hui yi lun wen ji / zhu bian Zhang Liwen
"孔子与当代"国际学术会议论文集 / 主编张立文
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia yan jiu lun wen xuan / Zhongguo ren min da xue Zhongguo li shi jiao yan shi bian
中国近代思想家研究論文选 / 中国人民大学中国历史敎研室编
by Zhongguo ren min da xue. Zhongguo li shi jiao yan shi
中國人民大學. 中國歷史敎研室
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1957
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 1957
 
 
Zhongguo "xing" yan jiu de qi dian yu shi ming = Discussion and construction of the concept "xing" : the elements and mission of sexuality research in...
中国"性"研究的起点与使命 = Discussion and construction of the concept "xing" : the elements and mission of sexuality research in contemporary China / 潘绥铭主编
 
 
Tu shu fen lei fa / Zhongguo ren min da xue tu shu guan ji ti bian zhu ; Zhang Zhao, Cheng Deqing zhu bian
图书分类法 / 中国人民大学图书館集体編著 ; 张照, 程德清主編
by Zhongguo ren min da xue. Tu shu guan
中国人民大学. 图书館
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1962
北京 : 中国人民大学出版社, 1962
 
 
Yin ling feng sao shu xie li shi [electronic resource] : Zhongguo ren min da xue guo xue yuan cheng li san zhou nian ji nian wen ji / Zhongguo ren min da xue guo xue yuan
引领风骚书写历史 [electronic resource] : 中国人民大学国学院成立三周年纪念文集 / 中国人民大学国学院
by Zhongguo ren min da xue guo xue yuan
中国人民大学国学院
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2008
北京 : 中国人民大学出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo ge ming shi jiang yi / Zhongguo ren min da xue Li shi xi Zhong gong dang shi jiao yan shi bian ; Hu Hua zhu bian
中国革命史講义 / 中国人民大学历史系中共党史教研室編 ; 胡华主编
by Zhongguo ren min da xue. Li shi xi. Zhong gong dang shi jiao yan shi
中國人民大学. 历史系. 中共党史敎研室
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1962
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1962
 
 
Lun ren min gong she yu gong chan zhu yi / Zhongguo ren min da xue Makesi Liening zhu yi ji chu xi bian
論人民公社与共产主义 / 中国人民大学馬克思列宁主义基础系編
by Zhongguo ren min da xue. Makesi Liening zhu yi ji chu xi
中国人民大学. 馬克思列宁主义基础系
Xianggang : Shen zhou tu shu gong si, [1978?]
香港 : 神州圖書公司, [1978?]
 
 
Zhongguo zi ben zhu yi meng ya wen ti tao lun ji / Zhongguo ren min da xue Zhongguo li shi jiao yan shi bian
中國資本主义萌芽問題討論集 / 中国人民大学中国历史敎研室編
by Zhongguo ren min da xue. Zhongguo li shi jiao yan shi
中国人民大学. 中国历史敎研室
Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian, 1957
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 1957
 
 
Xi yang fa zai Dong Ya de ji shou he chuang zao [electronic resource] / Han Dayuan, Yang Dong zhu bian
西洋法在东亚的继受和创造 [electronic resource] / 韩大元, 杨东主编
by Dong Ya fa zhi lun tan (2nd : 2008 : Zhongguo ren min da xue)
东亚法治论坛 (2nd : 2008 : 中国人民大学)
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Mian xiang shi chang de Zhongguo jiu ye yu shi ye ce liang yan jiu = Report on measurement of employment and unemployment in China / Zeng Xiangquan ... [et al.] zhu
面向市场的中国就业与失业测量研究 = Report on measurement of employment and unemployment in China / 曾湘泉 ... [et al.]著
 
 
Man Meng dang an yu Menggu shi yan jiu = Manchu-Mongolian archives and studies of Mongolian history / Wuyunbilige zhu bian ; Zhongguo ren min da xue guo xue yuan xi yu li shi yu...
满蒙档案与蒙古史研究 = Manchu-Mongolian archives and studies of Mongolian history / 乌云毕力格主编 ; 中国人民大学国学院西域历史语言研究所编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Fu yin bao kan zi liao. G5, Cheng ren jiao yu = Adult education / Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin
复印报刊资料. G5, 成人教育 = Adult education / 中国人民大学书报资料中心
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 2000
北京 : 中国人民大学书报资料中心, 2000
 
 
Fu yin bao kan zi liao. D421, Qing shao nian yan jiu = Teenage research / Zhongguo ren min da xue shu bao zhi liao zhong xin
复印报刊资料. D421, 青少年研究 = Teenage research / 中国人民大学书报资料中心
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 2000
北京 : 中国人民大学书报资料中心, 2000
 
 
Jiao xue yu yan jiu
教學與研究
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she
北京 : 中国人民大学出版社
 
 
Fu yin bao kan zi liao. Zheng quan dao kan = Securities herald / Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin bian ji chu ban
复印报刊资料. 证券导刊 = Securities herald / 中国人民大学书报资料中心编辑出版
Beijing shi : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 2000-
北京市 : 中国人民大学书报资料中心, 2000-
 
 
Tu shu guan xue, xin xi ke xue, zi liao gong zuo. G9
图书馆学, 信息科学, 资料工作. G9
Beijing : Zhongguo ren min da xue shu bao zi liao zhong xin, 1994-
北京 : 中国人民大学书报资料中心, 1994-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.