National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 38 Results for author:"Zhongguo she hui ke xue yuan. Li shi yan jiu suo"
Sort by:
 
 
Qi shi liu nian shi xue shu mu : 1900-1975 / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo
七十六年史学书目 : 1900-1975 / 中国社会科学院历史硏究所
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中國社會科學出版社 : 新華書店北京发行所發行, 1981
 
 
Huizhou wen shu lei mu / Wang Yuxin ... [et al.] bian ; [Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo shou cang bian zuan]
徽州文书类目 / 王钰欣 ... [et al.] 编 ; [中国社会科学院历史研究所收藏编纂]
Hefei Shi : Huang shan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2000
合肥市 : 黄山书社 : 新华书店经销, 2000
 
 
Zhongguo shi yan jiu dong tai
中国史研究动态
[Beijing] : Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo, 1979-
[Beijing] : 中国社会科学院历史研究所, 1979-
 
 
Zhongguo shi yan jiu = Zhongguoshi yanjiu
中国史研究 = Zhongguoshi yanjiu
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she
北京 : 中国社会科学出版社
 
 
Wen ming chuan bo zhe, hai shi kuai zi shou? : Sha E zhen ya Yi he tuan yun dong de lei lei zui xing / Beijing ren min yin shua chang gong ren li lun zu, Zhongguo she hui ke xue...
文明传播者, 还是刽子手? : 沙俄镇压义和团运动的累累罪行 / 北京人民印刷厂工人理论组, 中国社会科学院历史研究所史地组
by Beijing ren min yin shua chang. Gong ren li lun zu
北京人民印刷厂. 工人理论组
Beijing : Zhonghua shu ju, 1978
北京 : 中华書局, 1978
 
 
Qiu zhen wu shi wu shi zai : Li shi yan jiu suo tong ren shu wang, 1954-2004 / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian
求真务实五十载 : 历史硏究所同仁述往, 1954-2004 / 中国社会科学院历史研究所编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2004
北京 : 中国社会科学出版社, 2004
 
 
Gu dai Zhong Yue guan xi shi zi liao xuan bian / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo "Gu dai zhong yue guan xi shi zi liao xuan bian" bian ji zu
古代中越關係史資料選編 / 中國社會科學院歷史硏究所《古代中越關係史資料選編》編輯組
[Beijing] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982
[北京] : 中國社會科學出版社, 1982
 
 
Zhongguo gu dai she hui jing ji shi zi liao / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian
中国古代社会经济史资料 / 中国社会科学院历史研究所编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1985-
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1985-
 
 
Huizhou qian nian qi yue wen shu, Song, Yuan, Ming bian / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo shou cang zheng li
徽州千年契約文書, 宋・元・明編 / 中國社會科學院歷史研究所收藏整理
Zhongguo Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she, [1991?]
中國石家莊市 : 花山文藝出版社, [1991?]
 
 
Huizhou qian nian qi yue wen shu. Qing, Minguo bian / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo shou cang zheng li
徽州千年契約文書. 清・民國編 / 中國社會科学院歷史研究所收藏整理
Zhongguo Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she, [between 1991 and 1993]
中國石家莊市 : 花山文藝出版社, [between 1991 and 1993]
 
 
Jia gu wen he ji / Guo Moruo zhu bian ; Zhongguo she hui ke xue yuan Li shi yan jiu suo bian
甲骨文合集 / 郭沫若主编 ; 中国社会科学院历史研究所编
[Peking] : Zhonghua shu ju, 1978-1983
[Peking] : 中华书局, 1978-1983
 
 
Zhongguo li dai zi ran zai hai ji li dai sheng shi nong ye zheng ce zi liao / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo zi liao bian zuan zu
中國歷代自然災害及歷代盛世農業政策資料 / 中國社會科学院歷史研究所資料編纂組
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京: 农业出版社: 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo she hui ke xue yuan, li shi yan jiu suo xue kan / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo xue kan bian wei hui bian ji = Annals of the Institute of History,...
中國社會科學院, 歷史硏究所學刊 / 中國社會科學院歷史硏究所學刊編委會編輯 = Annals of the Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2001-
北京 : 社會科學文獻出版社, 2001-
 
 
Qiu zhen wu shi liu shi zai : li shi yan jiu suo tong ren shu wang / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian
求真務實六十载 : 历史研究所同仁述往 / 中国社会科学院历史研究所编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2014
北京 : 中国社会科学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo li shi guan jian ci 500+ / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian xie zu bian zhu
中國歷史關鍵詞500+ / 中國社會科學院歷史研究所編寫組編著
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2018 , ©2018
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jin ba shi nian Ming shi lun zhu mu lu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo Ming shi yan jiu shi bian
中国近八十年明史论著目录 / 中国社会科学院历史硏究所明史硏究室编
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1981
 
 
Ba shi nian lai shi xue shu mu, 1900-1980 / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo
八十年来史学书目, 1900-1980 / 中国社会科学院历史研究所
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhongguo shi xue lun wen suo yin / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian
中國史學論文索引 / 中國社會科學院歷史硏究所編
 
 
1900-1975 qi shi liu nian shi xue shu mu / Zhongguo she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo
1900-1975 七十六年史学书目 / 中国社会科学院历史研究所
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.