National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 23 Results for author:"Zhongguo she hui ke xue yuan. Shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo"
Sort by:
 
 
Shi jie jing ji nian jian / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, Shi jie jing ji nian jian bian ji bu bian
世界经济年鉴 / 中國社会科学院世界经济与政治硏究所, 世界经济年鉴编辑部编
[Pei-ching] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1982-
[北京] : 中國社会科学出版社, 1982-
 
 
Beijing, China : Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences, 2001-
 
 
Shi jie jing ji xing shi fen xi yu yu ce
世界经济形势分析与预测
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1996-
北京 : 中國社会科学出版社, 1996-
 
 
Quan qiu zheng zhi yu an quan bao gao
全球政治与安全报告
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2001-
北京 : 社会科学文献出版社, 2001-
 
 
Uniform title: China & world economy (Online)
Beijing, China : Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social Sciences, 2001-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Shi jie jing ji yu zheng zhi nei can [electronic resource]
世界经济与政治内参 [electronic resource]
Uniform title: Shi jie jing ji yu zheng zhi nei can (Online)
世界经济与政治内参(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, 1982-1987
北京 : 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 1982-1987
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Guo ji jing ji ping lun International economic review. [electronic resource] =
国际经济评论 International economic review. [electronic resource] =
Uniform title: Guo ji jing ji ping lun (Online)
国际经济评论(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, 1996-
北京 : 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 1996-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
China & world economy Zhongguo yu shi jie jing ji (ying wen ban). [electronic resource] =
China & World Economy 中国与世界经济(英文版). [electronic resource] =
Uniform title: China & world economy (Online)
China & World Economy(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, 1981-2010
北京 : 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 1981-2010
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Shi jie jing ji yu zheng zhi World economics and politics. [electronic resource] =
世界经济与政治 World economics and politics. [electronic resource] =
Uniform title: Shi jie jing ji yu zheng zhi (Online)
世界经济与政治(Online)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, 1987-
北京 : 中国社会科学院世界经济与政治研究所, 1987-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Jinmingen kiriage ronsō : Chū Nichi Bei no rigai to shuchō / Kan Shiyū ; Chūgoku Shakai Kagakuin Sekai Keizai Seiji Kenkyūjo hen
人民元 切り上げ 論争 : 中・日・米 の 利害 と 主張 / 関 志雄;中国 社会 科学院 世界 経済 政治 研究所 編
Tōkyō : Tōyō eizai Shinpōsha, 2004
東京 : 東洋 経済 新報社, 2004
 
 
Zhongguo yu Dong meng guo jia jing ji guan xi Taiping yang he zuo huo ban / bian zhe Cheng Bifan, Xie Chen Xiuyu ; Shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, Dongnanya yan jiu suo
中国与东盟国家经济关系太平洋合作伙伴 / 编者程毕凡, 谢陈秀瑜 ; 世界经济与政治研究所, 东南亚研究所
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中國社会科学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Shi jie jing ji = Shijie jingji
世界经济 = Shijie jingji
Uniform title: Shi jie jing ji (Zhongguo shi jie jing ji xue hui)
世界经济(Zhongguo shi jie jing ji xue hui)
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she
北京 : 中国社会科学出版社
 
 
Shi jie jing ji tong ji shou ce, 1982-1985 / Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo zong he tong ji yan jiu shi
世界经济统计手册, 1982-1985 / 中国社会科学院世界经济与政治研究所综合统计研究室
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1988
[Peking] : 中国社会科学出版社, 1988
 
 
Dang dai shi jie jing ji shi yong da quan / [zhu bian Liu Shihua] ; Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yu zheng zhi yan jiu suo, "Shi jie jing ji" bian ji bu...
当代世界经济实用大全/ [主编刘世华] ; 中国社会科学院世界经济与政治硏究所,《世界经济》编辑部编
Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京: 中国经济出版社: 新华书店经销, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.