National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Zhongguo tu shu guan xue hui (Taipei, Taiwan)"
Sort by:
 
 
Zhongguo tu shu guan xue hui hui wu tong xun = Library Association of China newsletter
中國圖書館學會會務通訊 = Library Association of China newsletter
by Zhongguo tu shu guan xue hui (Taipei, Taiwan)
中國圖書館學會 (Taipei, Taiwan)
Taibei, : Zhongguo tu shu guan xue hui
台北, : 中國圖書館學會
 
 
Zhonghua Minguo tu shu guan xue hui hui bao
中華民國圖書舘學會會報
by Zhongguo tu shu guan xue hui (Taipei, Taiwan)
中國圖書舘學會 (Taipei, Taiwan)
[Taibei] : Zhongguo tu shu guan xue hui, 2005-
[臺北] : 中國圖書舘學會, 2005-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo tu shu guan xue hui hui bao
中國圖書館學會會報
by Zhongguo tu shu guan xue hui (Taipei, Taiwan)
中國圖書館學會 (Taipei, Taiwan)
[Taibei] : Zhongguo tu shu guan xue hui, 1954-2004
[臺北] : 中國圖書館學會, 1954-2004
 
 
Jiang Fucong xian sheng bai sui dan chen ji nian wen ji / Zhongguo tu shu guan xue hui bian
蔣復璁先生百嵗誕辰紀念文集 / 中國圖書館學會編
Taibei Shi : Zhongguo tu shu guan xue hui, Minguo 87 [1998]
台北市 : 中國圖書館學會, 民國97 [1998]
 
 
Zhongguo tu shu guan xue hui ba shi ba nian dian zi guan cang fa zhan zhuan ti yan xi ban yan xi shou ze / zhu bian dan wei Guo jia tu shu guan, Zhongguo tu shu guan xue hui
中國圖書館學會八十八年電子館藏發展専題硏習班硏習手册 / 主辦單位國家圖書館, 中國圖書館學會
[Taipei : Zhongguo tu shu guan xue hui, 1999?]
[Taipei : 中國圖書館學會, 1999?]
 
 
Tu shu guan ren wu zhi / [zhu bian Zhongguo tu shu guan xue hui chu ban wei yuan hui]
圖書館人物誌 / [主編中國圖書館學會出版委員會]
Taibei Shi : Zhongguo tu shu guan xue hui, Minguo 92-< > [2003- ]
台北市 : 中國圖書館學會, 民國92-< > [2003- ]
 
 
Jiang Weitang xian sheng jiu zhi rong qing lun wen ji / Yan Wenyu deng he zhu
蔣慰堂先生九秩榮慶論文集 / 嚴文郁等合著
Taibei Shi : Zhongguo tu shu guan xue hui : jing xiao zhe Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 中國圖書館學會 : 經銷者臺灣商務印書館, 民國76 [1987]
 
 
Zhong wen zi xun jiao huan ma = Chinese character code for information interchange / [bian ji zhe Zhong wen zi xun chu li yong zi yan jiu xiao zu]
中文資訊交換碼 = Chinese character code for information interchange / [編輯者中文資訊處理用字研究小組]
Taibei Shi : Zhongguo tu shu guan xue hui, Min guo 69- [1980-
台北市 : 中國圖書館學會, 民國69- [1980-
 
 
Hai xia liang an tu shu guan shi ye yan tao hui lun wen ji / zhi dao dan wei Jiao yu bu, Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Xing zheng yuan da lu gong zuo wei yuan...
海峽兩岸圖書館事業研討會論文集 / 指導單位教育部, 行政院文化建設委員會, 行政院大陸工作委員會 ; 主辦單位中國圖書館學會 ; 承辦單位國立政治大學圖書館 ; 協辦單位國家圖書館, 中華圖書资訊學教育學會
by Hai xia liang an tu shu guan shi ye yan tao hui (1997 : Taipei, Taiwan)
海峽兩岸圖書館事業研討會 (1997 : Taipei, Taiwan)
[Taibei?] : Guo jia tu shu guan guo ji hui yi ting, 1997
[臺北?] : 國家圖書館國際會議廳, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.