National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 59 Results for author:"Zhonghua xue shu yuan"
Sort by:
 
 
Zhonghua xue shu yu xian dai wen hua cong shu = [Chinese learning and modern civilization series] / [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan]
中華學術與現代文化叢書 = [Chinese learning and modern civilization series] / [編輯者中華學術院]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Yangming xue lun wen ji = Symposium on Wang Yang-ming's philosophy, by the China Academy
陽明學論文集 = Symposium on Wang Yang-ming's philosophy, by the China Academy
Yangming shan, Zhonghua xue shu yuan bian ji chu ban, Huagang shu ju jing xiao, Minguo 61 [1972]
陽明山, 中華學術院編輯出版, 華岡書局經銷, 民國61 [1972]
 
 
Hai yang xue lun ji / Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan
海洋學論文 / 編辑者中華學術院
Taibei : Hua gang chu ban you xian gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 華岡出版有限公司, 民國 66 [1977]
 
 
Zhonghua xue shu yu xian dai wen hua cong shu suo yin / [Zhonghua xue shu yuan bian]
中華學術與現代文化叢書索引 / [中華學術院編]
[Taipei] : [Zhongguo wen hua da xue chu ban bu] : Zhonghua xue shu yuan, [1983?]
[Taipei] : [中國文化大學出版部] : 中華學術院, [1983?]
 
 
Huagang jiao shou qun ji shu / Wei Weiqi zhu ; [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan]
華岡敎授群記述 / 魏偉琦著 ; [編輯者中華學術院]
by Wei, Weiqi
魏偉琦
Taibei : Huagang chu ban you xian gong si, Minguo 67- [1978-
台北 : 華岡出版有限公司, 民國67- [1978-
 
 
Xing Ma Hua qiao zhong zhi jie chu ren wu / Cheng Guangyu zhu ; [Zhonghua xue shu yuan bian ji]
星馬華僑中之傑出人物 / 程光裕著 ; [中華學術院編輯]
by Cheng, Guangyu
程光裕
Taibei : Hua gang chu ban you xian gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 華岡出版有限公司, 民國66 [1977]
 
 
Shi jie xue ren nian pu chu ji / Zhou Xianwen zhu ; bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan
世界學人年譜初集 / 周憲文著 ; 編輯者 中華學術院
by Zhou, Xianwen, 1907-1989
周憲文, 1907-
Taibei Shi Yangmingshan : Hua gang chu ban you xian gong si, Minguo 65 [1976]
台北市陽明山 : 華岡出版有限公司, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo yi xue shi / Liu Boji zhu ; bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan
中國醫學史 / 劉伯驥著 ; 編輯者中華學術院
by Liu, Boji
劉伯驥
Yangming shan : Hua gang chu ban bu, Minguo 63 [1974]
陽明山 : 華岡出版部, 民國63 [1974]
 
 
Li fa cong tan / Zheng Tianjie zhu ; [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan]
曆法叢談/ 鄭天杰著 ; [編輯者中華學術院]
by Zheng, Tianjie
鄭天杰
Taibei : Hua gang chu ban you xian gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 華岡出版有限公司, 民國66 [1977]
 
 
T`ai-pei, T`ai-wan, Republic of China : China Academy, 1977-1978
 
 
Hai yang xue lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Guan Shijie]
海洋學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編關世傑]
Taibei shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Shang xue lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Liu Bingji]
商學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編劉炳吉]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Shi xue lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Song Xi]
史學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編宋晞]
[Taipei] : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
[Taipei] : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Zhe xue lun ji / Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; jian xiu Zhang Qiyun ; ben ce zhu bian Wu Yi
哲學論集 / 編輯者中華學術院 ; 監修張其昀 ; 本册主編吳怡
[Taibei Shi] : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 中國文化大學出版部, 民國 72 [1983]
 
 
Fa xue lun ji / [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Pan Weihe]
法學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編潘維和]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Zhan shi lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Wei Rulin]
戰史論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編魏汝霖]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
台北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Yao xue lun ji / [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Xu Hongyuan ... et al.]
藥學論集 / [編輯者中華學術院;本册主編許鴻源... et al.]
Taibei Shi Yangming shan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72[1183]
 
 
Jing ji xue lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; zhu bian Wu Yongmeng]
經濟學論集 / [編輯者中華學術院 ; 主編吳永猛]
Taibei Shi Yangmingshan : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
台北市陽明山 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Wen xue lun ji / [bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Li Diankui]
文學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編李殿魁]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
台北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
 
Jiao yu xue lun ji / [Bian ji zhe Zhonghua xue shu yuan ; ben ce zhu bian Lin Zixun]
敎育學論集 / [編輯者中華學術院 ; 本册主編林子勛]
Taibei Shi Yangmingshan Huagang : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 72 [1983]
臺北市陽明山華岡 : 中國文化大學出版部, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.