National Library of Australia

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Zhongshan da xue (Guangzhou, China). Dong nan Ya shi yan jiu suo"
Sort by:
 
 
Taiguo shi / Zhongshan da xue Dong nan Ya shi yan jiu suo bian
泰国史 / 中山大学东南亚史研究所編
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1987
 
 
Dong nan Ya li shi lun cong / [Zhongshan da xue Dongnan Ya li shi yan jiu suo bian ji]
东南亚历史论丛 / [中山大学东南亚历史研究所编辑]
Guangzhou : Zhongshan da xue Dong nan ya li shi yan jiu suo, 1979
广州 : 中山大学东南亚历史研究所, 1979
 
 
Hua qiao Hua ren li shi guo ji yan tao hui lun wen ji / [Zhang Yingqiu ... et al. bian]
華僑華人歷史國際研討會論文集 / [张映秋 ... et al. 编]
by Hua qiao Hua ren li shi guo ji yan tao hui (1985 : Guangzhou, China)
華僑華人歷史國際研討會 (1985 : Guangzhou, China)
Guangzhou : Zhongshan da xue Dong nan Ya li shi yan jiu suo, 1985
广州 : 中山大学东南亚历史研究所, 1985
 
 
Hua qiao Hua ren li shi lun cong
华侨华人历史论丛
[Canton] : Zhongshan da xue Dong nan Ya li shi yan jiu suo, 1985-
[Canton] : 中山大学东南亚历史研究所, 1985-
 
 
Zhongguo gu ji zhong you guan Feilübin zi liao hui bian / Zhongshan da xue dong nan Ya li shi yan jiu suo bian
中国古籍中有关菲律宾资料汇编 / 中山大学东南亚历史研究所编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Hua qiao shi lun wen zi liao suo yin : 1895-1980 / [Zhongshan da xue Dong nan Ya li shi yan jiu suo, du shu guan he bian]
华侨史论文资料索引: 1895-1980 / [中山大学东南亚历史研究所、图书馆合编]
Guangzhou : Zhongshan da xue, 1981
广州: 中山大学, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.