National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 24 Results for author:"Zhou, Erfu"
Sort by:
 
 
Li ming qian de ye se / Zhou Erfu
黎明前的夜色 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1993
 
 
Taiping yang de fu xiao / Zhou Erfu
太平洋的拂晓 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Nanjing de xian luo / Zhou Erfu
南京的陷落 / 周而復
by Zhou, Erfu
周而復
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
Wu Chongqing / Zhou Erfu
雾重庆 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
Ni liu yu an liu / Zhou Erfu
逆流与暗流 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Jin Cha Ji xing / Zhou Erfu zhu
晉察冀行 / 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
[S.l.] : Yang guang chu ban she, Minguo 35 [1946]
[S.l.] : 陽光出版社, 民國35 [1946]
 
 
Dongbei heng duan mian / Zhou Erfu zhu
東北横斷面 / 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
[S.l.] : Jin ri chu ban she, Minguo 35 [1946]
[S.l.] : 今日出版社, 民國35 [1946]
 
 
Yang ge ju chu ji / Zhou Erfu deng zhu
秧歌劇初集 / 周而復等著
by Zhou, Erfu
周而復
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1975]
 
 
by Zhou, Erfu
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she : jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1997
 
 
Chang cheng wan li tu / Zhou Erfu
长城万里图 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987-<1991 >
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987-<1993 >
 
 
Baiqiu'en dai fu / Zhou Erfu zhu
白求恩大夫/ 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
Shanghai : Zhi shi chu ban she, 1949
上海: 知識出版社, 1949
 
 
Wei ren Zhou Enlai : chang pian xu shi shi / Zhou Erfu zhu
伟人周恩來: 长篇叙事诗/ 周而复著
by Zhou, Erfu
周而复
[Peking] : Zhong yang wen xian chu ban she, 1997
[Peking] : 中央文献出版社, 1997
 
 
Dong nan Ya san ji / Zhou Erfu zhu
东南亞散記 / 周而复著
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1956
北京 : 中國青年出版社, 1956
 
 
Shanghai de zao chen / Zhou Erfu
上海的早晨 / 周而復
by Zhou, Erfu
周而復
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979-1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979-1980
 
 
Lang tao sha / [Zhou Erfu]
浪淘沙 / [周而复]
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing Shi : Dang an chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 档案出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
 
 
Zhou Erfu liu shi nian wen yi man bi, 1935-1996 / Zhou Erfu zhu
周而复六十年文艺漫筆, 1935-1996 / 周而复著
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Zhongguo gong ren chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1997
北京 : 中国工人出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1997
 
 
Baiqiu'en dai fu / Zhou Erfu zhu
白求恩大夫 / 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
 
 
Shanghai de zao chen / Zhou Erfu
上海的早晨 / 周而复
by Zhou, Erfu
周而复
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1958-1962
北京 : 作家出版社, 1958-1962
 
 
by Zhou, Erfu
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she, [198-?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.