National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Zhou, Tiandu"
Sort by:
 
 
Cai Yuanpei zhuan / Zhou Tiandu zhu
蔡元培傳 / 周天度著
by Zhou, Tiandu
周天度
Taibei shi : Xin chao she, 1994
臺北市: 新潮社, 1994
 
 
Jiuhua ri lu / Zhou Tiandu zhu. You Shan ji you / Wang Huai zhu
九華日錄 / 周天度著. 黝山紀遊 / 汪淮著
by Zhou, Tiandu
周天度
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Shen Junru zhuan / Zhou Tiandu, Sun Caixia zhu
沈钧儒传 / 周天度, 孙彩霞著
by Zhou, Tiandu
周天度
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
 
Qi jun zi zhuan / Zhou Tiandu zhu bian
七君子传 / 周天度主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中國社会科学出版社 : 新華書店经销, 1989
 
 
Jiu guo hui shi liao ji = Jiuguohui shiliaoji / Zhou Tiandu, Sun Caixia bian
救国会史料集 = Jiuguohui shiliaoji / 周天度, 孙彩霞编
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2006
北京 : 中央编译出版社, 2006
 
 
Jiu guo hui / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua Minguo shi yan jiu shi zhu bian ; Zhou Tiandu bian
救国会/ 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室主编;周天度编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
[Peking] : 中國社会科学出版社: 新華書店北京发行所发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.