National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 22 Results for author:"Zhou, Xiang"
Sort by:
 
 
Guangzhou wai yang hang shang ren / Zhou Xiang zhu
广州外洋行商人 / 周湘著
by Zhou, Xiang
周湘
[Guangzhou shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州市] : 广东人民出版社, 2002
 
 
by Zhou, Guangli, 1970-
Singapore : Palgrave Macmillan, [2019]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhi shang fan hua: Li Wei xian sheng jiu cang zhi bi duo ying / Shanghai bo wu guan ; Chen Xiejun, Chen Kelun zhu bian ; Zhou Xiang bian zhuan
纸上繁华: 李伟先生旧藏纸币掇英 / 上海博物馆 ; 陈燮君, 陈克伦主编 ; 周祥编撰
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 2012
上海 : 上海书画出版社, 2012
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Huang jin quan zhu di : Guangzhou de Meiguo shang ren qun ti yu Meiguo dui Hua zheng ce de xing cheng, 1784-1844 = The golden ghetto : the American commercial community at...
黄金圈住地 : 广州的美国商人群体与美国对华政策的形成, 1784-1844 = The golden ghetto : the American commercial community at Canton and the shaping of American China policy, 1784-1844 / [美]雅克・当斯著 ; 周湘, 江滢河译
Uniform title: Golden ghetto : the American commercial community at Canton and the shaping of American China policy, 1784-1844. Chinese
by Downs, Jacques M., 1926-
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2015
广州 : 广东人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gu jin wei qi ming ju hui xuan / Shen Zicheng bian. Xiang qi yu qi hua / Zhou Jiasen bian zhu
古今圍棋名局彙選 / 沈子丞編. 象棋與棋話 / 周家森編著
by Shen, Zicheng
沈子丞
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Yi xue xiang shu lun / [Huang Zongxi zhuan]
易學象數論 / [黄宗羲撰]
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Min ge hui cui [sound recording]
民歌荟粹 [sound recording]
Beijing : Jiu zhou yin xiang chu ban she, 2010
北京 : 九州音像出版社, 2010
AudioAudio [sound recording]
 
 
Du yi shu / [Pan Shizao zhuan]
讀易述 / [潘士藻撰]
by Pan, Shizao, 1537-1600
潘士藻, 1537-1600
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Lü se yang sheng yin yue [sound recording] = Green health care music
绿色养生音乐 [sound recording] = Green health care music
Beijing : Jiu zhou yin xiang chu ban she, 2010
北京 : 九州音像出版社, 2010
OtherOther [sound recording] =]
 
 
Chong chu Ya Zhou zou xiang shi jie
冲出亚洲走向世界
[Shanghai] : Shanghai jiao yu chu ban she, [1984?]
[Shanghai] : 上海教育出版社, [1984?]
 
 
Hong jing tou [videorecording] : Zhong gong ling dao ren de "Hong qiang she ying shi" = Red lens : Red wall photographer / Feng huang wei shi kong gu you xian gong si...
红镜头 [videorecording] : 中共领导人的"红墙摄影师" = Red lens : Red wall photographer / 凤凰卫视控股有限公司 ; 出品人, 刘长乐 ; 总监制, 王纪言, 刘春
[Beijing] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si, [2008]
[北京] : 九洲音像出版公司, [2008]
 
 
Yi yi gu xiang tong / [Wei Jun zhuan]
易義古象通 / [魏濬撰]
by Wei, Jun, jin shi 1604
魏濬, jin shi 1604
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Zhou guan xin yi / [Wang Anshi zhuan]
周官新義 / [王安石撰]
by Wang, Anshi, 1021-1086
王安石, 1021-1086
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Bai nian hang cheng [videorecording] : Zhao shang ju yi bai san shi wu nian = The 135th anniversary of China merchants / Feng huang wei shi you xian gong si ; chu pin ren, Liu...
百年航程 [videorecording] : 招商局一百三十五年 = The 135th anniversary of China merchants / 凤凰卫视有限公司 ; 出品人, 刘长乐 ; 总监制, 王纪言, 刘春
[Beijing] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si chu ban fa xing ; [Shenzhen] : Shenzhen zhong shi guo ji dian shi gong si zong jing xiao, [2008]
[北京] : 九洲音像出版公司出版发行 ; [深圳] : 深圳中视国际电视公司总经销, [2008]
 
 
Yi xiang chao / [Hu Juren zhuan]
易像鈔 / [胡居仁撰]
by Hu, Juren
胡居仁
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Hong se Zhongguo de wai guo ren shi [videorecording] / Feng huang wei shi you xian gong si ; chu pin ren, Liu Changle ; zong jian zhi, Wang Jiyan, Liu Chun
红色中国的外国人士 [videorecording] / 凤凰卫视有限公司 ; 出品人, 刘长乐 ; 总监制, 王纪言, 刘春
[Beijing] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si chu ban fa xing ; [Shenzhen] : Shenzhen Zhong shi guo ji dian shi gong si zong jing xiao, [2009]
[北京] : 九洲音像出版公司出版发行 ; [深圳] : 深圳中视国际电视公司总经销, [2009]
 
 
Jia chun qiu [videorecording] : Minguo Jiang Song Kong jia zu wang shi = Jia chun qiu / Feng huang wei shi you xian gong si
家春秋 [videorecording] : 民国蒋宋孔家族往事 = Jia chun qiu / 凤凰卫视有限公司
[Beijing] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si chu ban fa xing ; [Shenzhen] : Shenzhen Zhong shi guo ji dian shi gong si zong jing xiao, 2009
[北京] : 九洲音像出版公司出版发行 ; [深圳] : 深圳中视国际电视公司总经销, 2009
 
 
Minguo yi an [videorecording] = Mystery in Republic of China / Feng huang wei shi kong gu you xian gong si
民国疑案 [videorecording] = Mystery in Republic of China / 凤凰卫视控股有限公司
[Beijing] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si chu ban fa xing ; [Shenzhen] : Shenzhen Zhong shi guo ji dian shi gong si zong jing xiao, [2008]
[北京] : 九洲音像出版公司出版发行 ; [深圳] : 深圳中视国际电视公司总经销, [2008]
VideoVideo [videorecording] =]
 
 
Zhongguo yu qian Sulian [videorecording] = China and the former Soviet Union / Feng huang wei shi kong gu you xian gong si
中国与前苏联 [videorecording] = China and the former Soviet Union / 凤凰卫视控股有限公司
[Beijing?] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si ; Shenzhen : Shenzhen zhong shi guo ji dian shi zong gong si zong jing xiao, 2008
[北京?] : 九洲音像出版公司 ; 深圳 : 深圳中视国际电视总公司总经销, 2008
VideoVideo [videorecording] =]
 
 
Bi xue huang sha [videorecording] : qi shi nian qian de xi lu jun hun = The soul of west road army in 70 years ago / Feng huang wei shi you xian gong si
碧血黄沙 [videorecording] : 七十年前的西路军魂 = The soul of west road army in 70 years ago / 凤凰卫视有限公司
[Beijing?] : Jiu zhou yin xiang chu ban gong si ; Shenzhen : Shenzhen Zhong shi guo ji dian shi zong gong si zong jing xiao, [2008?]
[北京?] : 九洲音像出版公司 ; 深圳 : 深圳中视国际电视总公司总经销, [2008?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.