National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Zhou, Ying"
Sort by:
 
 
Zhi lin : [10 juan] / (Ming) Zhou Ying zhuan
巵林 : [10卷] / (明) 周嬰撰
by Zhou, Ying
周嬰
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Da Ming Zhangzhou Fu zhi [microform]
大明漳州府志 [microform]
by Zhou, Ying, 1430-1518
周瑛, 1430-1518
China : s.n., Zhengde 8 [1513]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xue chao xian xiang = About student strikes / Zhou Ying ... [et al.] zhu
学潮现象 = About student strikes / 周英 ... [et al.] 著
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1991
 
 
Da Ming Zhangzhou fu zhi [microform] : [34 juan / Zhou Ying deng xiu]
大明漳州府志 [microform] : [34卷 / 周瑛等修]
[China] : [publisher not identified], [Zhengde 8 i.e. 1513]
[China] : [publisher not identified], [正德8 i.e. 1513]
MicroformMicroform, BookBook [text]
 
 
Feng shan ji : [4 juan, fu lu] / (Ming) Zhang Mao zhuan
楓山集 : [4卷, 附錄] / (明) 章懋撰
by Zhang, Mao, 1437-1522
章懋, 1437-1522
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ji nian Mao zhu xi "Yi ding yao gen zhi Haihe" ti ci shi zhou nian ying ji : 1963-1973 / Hebei sheng ji nian Mao zhu xi "Yi ding yao gen zhi Haihe" ti ci shi...
纪念毛主席"一定要根治海河"题词十周年影集 : 1963-1973 / 河北省纪念毛主席"一定要根治海河"题词十周年影集编辑组
[Tianjin?] : Hebei ren min chu ban she, 1973
[天津?] : 河北人民出版社, 1973
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.