National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 42 Results for author:"Zhu, Hong"
Sort by:
 
 
Digengsi xiao shuo xin shang / Zhu Hong
狄更斯小说欣赏 / 朱虹
by Zhu, Hong
朱虹
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1985
 
 
Cang xing tian xia zhi Niboer, Zhongguo Xizang shou cang tan suo / Zhu Hong zhu ; Su Yang she ying
藏行天下之尼泊尔、中国西藏收藏探索 / 诸宏著 ; 苏阳摄影
by Zhu, Hong
诸宏
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Ying Mei wen xue san lun / Zhu Hong ; [cha tu Ding Cong]
英美文学散论 / 朱虹 ; [插图丁聪]
by Zhu, Hong
朱虹
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1984
 
 
Bu bu lian hua : Zhao Puchu fo yuan ren sheng / Zhu Hong zhu
步步蓮花 : 趙樸初佛緣人生 / 朱洪著
by Zhu, Hong
朱洪
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2011
北京市 : 當代中國出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hu Shi yu Weiliansi / Zhu Hong zhu
胡适与韦莲司 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957 Mar.-
朱洪, 1957 Mar.-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2003
武汉市 : 湖北人民出版社, 2003
 
 
Jian ying zhe de shi jie / Zhu Hong
剪影者的世界 / 朱红
by Zhu, Hong, 1936-
朱红, 1936-
Beijing : Zuo jia chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1988
北京 : 作家出版社 : 经销新华书店北京发行所, 1988
 
 
Chen Duxiu feng yu ren sheng = Chenduxiu fenyurensheng / Zhu Hong zhu
陈独秀风雨人生 = Chenduxiu fenyurensheng / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957 Mar.-
朱洪, 1957 Mar.-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she : Jing xiao Hubei Sheng xin hua shu dian, 2004
武汉市 : 湖北人民出版社 : 経销湖北省新华书店, 2004
 
 
Zhao Puchu zhuan / Zhu Hong zhu
赵朴初传 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Beijing : Ren min chu ban she, 2004
北京 : 人民出版社, 2004
 
 
"Da li" yi yu Ming Jiajing chu qi de zheng zhi / Zhu Hong zhuan
「大禮」議與明嘉靖初期的政治 / 朱鴻撰
by Zhu, Hong, 1951-
朱鴻, 1951-
[Taibei?, s.n.], Minguo 67 [1978]
[臺北?, s.n.], 民國67 [1978]
 
 
Liu Bannong zhuan / Zhu Hong zhu
刘半农传 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957 Mar.-
朱洪, 1957 Mar.-
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007
北京 : 东方出版社, 2007
 
 
Chen Duxiu fu zi sa = Chenduxiufuzisa / Zhu Hong zhu
陈独秀父子仨 = Chenduxiufuzisa / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957 Mar.-
朱洪, 1957 Mar.-
Beijing : Dong fang chu ban she, 2005
北京 : 東方出版社, 2005
 
 
Chong hua da ge ming = Chong hua dageming / Zhu Hong zhu
重话大革命 = Chong hua dageming / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957 Mar.-
朱洪, 1957 Mar.-
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社 2006
 
 
Zhong gong shou ren zong shu ji Chen Duxiu = Zhonggong shouren zongshuji Chenduxiu / Zhu Hong zhu
中共首任总书记陈独秀 = Zhonggong shouren zongshuji Chenduxiu / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2011
北京 : 当代中国出版社, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hu Shi yu Bei da wen you / Zhu Hong zhu
胡适与北大文友 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2007
武汉市 : 湖北人民出版社, 2007
 
 
Jiang jun, wai jiao jia Huang Zhen / Zhu Hong zhu
将军・外交家黄镇 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2006
武汉市 : 湖北人民出版社 2006
 
 
Chen Duxiu de zui hou sui yue / Zhu Hong zhu
陈独秀的最后岁月 / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2011
上海市 : 东方出版中心, 2011
 
 
Hu Shi yu "Hong lou meng" / Zhu Hong zhu
胡适与"红楼梦" / 朱洪著
by Zhu, Hong, 1957-
朱洪, 1957-
Beijing Shi : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2007
北京市 : 當代中國出版社, 2007
 
 
Ming Chengzu yu Yongle zheng zhi / Zhu Hong zhu
明成祖與永樂政治 / 朱鴻著
by Zhu, Hong, 1951-
朱鴻, 1951-
Taibei Shi : Guo li Taiwan shi fan da xue li shi yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
台北市 : 國立台灣師範大學歷史硏究所, 民國77 [1988]
 
 
Ming Qing zheng zhi yu she hui : ji nian Wang Jiajian jiao shou lun ji / Zhu Hong [and four others] he zhu
明清政治與社會 : 紀念王家儉教授論集 / 朱鴻 [and four others] 合著
by Zhu, Hong, (Professor of history), 1960-
朱鴻, (Professor of history), 1960-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji you xian gong si, 2018
臺北市 : 秀威資訊科技有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.