National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"Zhu, Ming"
Sort by:
 
 
Zhu Ming guo ji xue shu yan tao hui : dang dai wen hua shi ye zhong de Zhu Ming = Ju Ming in contemporary vision of culture / zhu ban Wen jian hui, Zhu Ming mei shu guan ; Wu...
朱銘國際學術研討會 : 當代文化視野中的朱銘 = Ju Ming in contemporary vision of culture / 主辦文建會, 朱銘美術館 ; 吳錦發... [ et al.]總策劃
by Zhu Ming guo ji xue shu yan tao hui (2005 : Taipei, Taiwan)
朱銘國際學術研討會 (2005 : Taipei, Taiwan)
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 94 [2005]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國94 [2005]
 
 
Yindu Yang shi = The Indian Ocean / [Ao] Maikeer Pierxun zhu ; Zhu Ming yi
印度洋史 = The Indian Ocean / [澳] 迈克尔·皮尔逊 著 ; 朱明译
Uniform title: The Indian Ocean. Chinese
by Pearson, M. N. (Michael Naylor), 1941-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2018
上海市 : 东方出版中心, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Ta men de xue han, ta men de yan lei / Zhu Ming deng zhu
她們的血汗, 她們的眼淚 / 朱明等著
Taibei : Tuo huang zhe chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 拓荒者出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zhongguo zi yuan zhi wu / Zhu Taiping, Liu Liang, Zhu Ming bian zhu
中国资源植物 / 朱太平, 刘亮, 朱明 编著
by Zhu, Taiping
朱太平
Beijing : Ke xue chu ban she, 2007
北京 : 科学出版社, 2007
 
 
Xing shi su song fa gai lun / Wu Huichang, Zhu Ming, Xun Zhiwei bian zhu
刑事诉讼法槪论 / 吴会长, 朱明, 荀志伟编著
by Wu, Huichang
吴会长
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
杭州 : 浙江人民出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1986
 
 
Aodaliya yi min shou ji / Ma Zhong'ao, Zhu Ming, Yao Yao zhu
澳大利亚移民手记 / 马仲澳, 朱明, 姚耀著
by Ma, Zhong'ao
马仲澳
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2016
北京 : 人民日报出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Shandong zhong yao li shi shi jian / [zhu bian Zhu Ming, Wang Zonglian]
山东重要历史事件 / [主编朱铭, 王宗廉]
Ji'nan : Shandong ren min chu ban she, 2004
济南 : 山东人民出版社, 2004
 
 
Jia liang suan jing / (ming)Zhu Zaiyu zhuan
嘉量算經 / (明)朱載堉撰
by Zhu, Zaiyu Ming
朱, 載堉 明
Tai bei shi : Tai wan shang wu, min 70[1981]
臺北市 : 臺灣商務, 民70[1981]
 
 
Lun yu [electronic resource] / "Zui chang xiao Zhong wai ming zhu ming jia dao du ben" bian wei hui
论语 [electronic resource] / "最畅销中外名著名家导读本"编委会
Changchun : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2010
长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo zhu ming ke yan yuan suo = A guide to major sci-tech institutions of China / ["Zhongguo zhu ming ke yan yuan suo" bian ji wei yuan hui]
中國著名科研院所 = A guide to major sci-tech institutions of China / [《中國著名科研院所》編輯委員會]
Beijing : Hai yang chu ban she, 1995
北京 : 海洋出版社, 1995
 
 
Moerben : Hua ren de gu shi = Melbourne Chinese stories / Zhu Ming zhu bian ; Aozhou da yang shi bao she, da yang wen hua fa zhan zhong xin bian
墨尔本 : 华人的故事 = Melbourne Chinese stories / 朱鸣主编 ; 澳洲大洋时报社, 大洋文化发展中心编
[Beijing] : Zhongguo wen lian chu ban she, 1999-2001
[北京] : 中国文联出版社, 1999-2001
 
 
Zhongguo ge min zhu dang pai gong shang lian wu dang pai zhu ming ren shi = Chinese prominent patriotic democrats / [Zhongguo ge min zhu dang pai gong shang lian wu dang pai zhu...
中国各民主党派工商联无党派著名人士 = Chinese prominent patriotic deomcrats / [中国各民主党派工商联无党派著名人士编辑委员会]
Beijing Shi : Gai ge chu ban she, 1995
北京市 : 改革出版社, 1995
 
 
Ji nian zhu ming ge ming yin yue jia An Bo dan chen qi shi zhou nian, 1915-1985 / Zhongguo yin yue jia xie hui ... [et al. ; Ji nian zhu ming ge ming yin yue jia An Bo dan chen...
纪念著名革命音乐家安波诞辰七十周年, 1915-1985 / 中国音乐家协会 ... [et al. ; 纪念著名革命音乐家安波诞辰七十周年活动委员会编]
Shenyang Shi : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning Sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳市 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Zheng Xuan zhi / "Shandong Sheng zhu zi ming jia zhi" bian zuan wei yuan hui
郑玄志 / 《山东省诸子名家志》编纂委员会
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2003
济南 : 山东人民出版社, 2003
 
 
Qi Jiguang zhi / "Shandong Sheng zhi, zhu zi ming jia zhi" bian zuan wei yuan hui
戚继光志 / 《山东省志,诸子名家志》编纂委员会
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1999
济南 : 山东人民出版社, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.