National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"zhang, Zheng"
Sort by:
 
 
Beijing wang shi [electronic resource] : jian xing jian yuan de lao Beijing / Zhang Zheng zhu
北京往事 [electronic resource] : 渐行渐远的老北京 / 张征著
by Zhang, Zheng
张征
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2012
北京 : 中国青年出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline
 
 
Yunnan qi qu lu / Zhang Zheng zhu
雲南奇趣錄 / 張錚著
by Zhang, Zheng
張錚
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1979
香港 : 生活・讀書・新知三联书店, 1979
 
 
Xiao lian zi / Zhang Zheng zhu
小莲子 / 张正著
by Zhang, Zheng
张正
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1978
上海 : 少年儿童出版社, 1978
 
 
Zhongguo Song Liao Jin Xia wen xue shi / Zhang Zheng, Ma Shengli, Chen yuan zhu
中国宋辽金夏文学史 / 章正, 马胜利, 陈原著
by zhang, Zheng
章正
Beijing : Ren min chu ban she, 1994
北京 : 人民出版社, 1994
 
 
Xin zi you zhu yi bei jing xia da xue zhi du bian ge yan jiu / Zhang Zheng zhu
新自由主义背景下大学制度变革研究 / 张征著
by Zhang, Zheng
张征
Qingdao : Zhongguo hai yang da xue chu ban she, 2014
青岛 : 中国海洋大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Jiange Xian xu zhi : [10 juan] / Zhang Zheng deng bian
劍閣縣續志 : 10卷] / 張政等編
Taibei : Xue sheng shu ju Minguo56 [1967]
臺北 : 學生書局 民國56 [1967]
 
 
Xi bei cai fang wan li xing / Yin Yun'gong, Zhang Zheng, Rao Lihua
西北采访万里行 / 尹韵公, 张征, 饶立华
by Yin, Yun'gong
尹韵公
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Ri Han fan yi ji chu / Zhang Zhengli, Bian Tiejian, Pang Yulin bian [xie]
日汉翻译基础 / 张正立, 卞铁坚, 庞玉林编[写]
by Zhang, Zhengli
张正立
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新华书店发行, 1985
 
 
Gao Ruosu qi hou bian hua bao gao / Gao Ruosu zhu ; Zhang Yaxiong, Song Ligang deng shen jiao ; Zhang Zheng yi = The Garnaut climate change review / Ross Garnaut
郜若素气候变化报告 / 郜若素著 ; 张亚雄, 宋立刚等审校 ; 张征译 = The Garnaut climate change review / Ross Garnaut
Uniform title: Garnaut climate change review. Chinese
by Garnaut, Ross, 1946-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2009
北京市 : 社会科学文献出版社, 2009
 
 
Zhongguo cheng zhen jiu ye yan jiu / zhu bian Li Yining ; fu zhu bian Zhang Zheng, Huang Tao
中国城镇就业硏究 / 主编厉以宁 ; 副主编章铮, 黄涛
Beijing Shi : Zhongguo ji hua chu ban she, 2001
北京市 : 中国计划出版社, 2001
 
 
by Zhang, Zheng-Sheng
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1996
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Kang Ri zhan zheng yu Zhongguo li shi : "Jiu yi ba" shi bian 60 zhou nian guo ji xue shu tao lun hui wen ji / Zhongguo kang Ri zhang zheng shi xue hui bian
抗日战爭与中国历史 : "九・一八" 事变 60周年国际学术讨论会文集 / 中国抗日战爭史学会编
Shenyang : Liaoling ren min chu ban she, 1994
沈阳 : 辽宁人民出版社, 1994
 
 
Qian kun zao du / [Zheng Xuan zhu]
乾坤鑿度 / [鄭玄註]
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.