National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1654 Results for genre:Biographies
Sort by:
 
 
by Mather, Cotton, 1663-1728
Boston, : Printed by Benjamin Harris, & John Allen, for Joseph Brunning [i.e., Browning] at the corner of the Prison-Lane., 1691
BookBook, OnlineOnline
 
 
Philadelphia: : Printed by B. Graves, and sold by Hugh Maxwell, no. 198, Market Street, William F. M'Laughlin, no. 28, North Second Street, and Bartholomew Graves, no. 40, North Fourth Street., 1806
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Koenig, Cheryl
Melbourne : Wild Dingo Press, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Weinschenk, H. E. (Harry Erwin)
Berlin : Wilhelm Limpert Verlag, [1941] , ©1941
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Banthưk khō̜ng ʻŌ̜m Čhanyong (Bunnāk)
บันทึกของ อ้อม จรรยงค์ (บุญนาค)
by ʻŌ̜m Čhanyong
อ้อม จรรยงค์
Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Samnakngān Rœ̄mrom, 2531 [1988] , Kō̜thō̜mō̜. [i.e. Krung Thēp Mahā Nakhō̜n] : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat Ngān Dī, 2531 [1988]
กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : สำนักงานเริมรมย์, 2531 , กทม. [i.e. กรุงเทพมหานคร] : จัดจำหน่ายโดยงานดี, 2531
BookBook [text, volume]
 
 
Guo fang bu zhang Yu Dawei / zhu zhe Chen Hanting, Luo Shunde
國防部長俞大維 / 著者陳漢廷, 羅順德
by Chen, Hanting, 1951-
陳漢廷, 1951-
Xinbei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she gu fen you xian gong si, 2015
新北市 : 傳記文學出版社股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ton trakūn khunnāng Thai / Prayut Sitthiphan
ต้นตระกูลขุนนางไทย / ประยุทธ สิทธิพันธ์
by Prayut Sitthiphan
ประยุทธ สิทธิพันธ์
Phra Nakhō̜n : Khlangwitthayā, 2505 [1962]
พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕
BookBook [text, volume]
 
 
by Yang, Jun, 1967 December-
楊軍, 1967 December-
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo lü xing jia de gu shi / Jin Tao ; cha tu Chen Huiguan
中国旅行家的故事 / 金涛 ; 插图陈惠冠
by Jin, Tao
金涛
[Beijing] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
[北京] : 中国少年兒童出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Cunren xian sheng lü Gang shi nian ji nian ce / Shao Yagu, Chen Bingyao zhuan
陳存仁先生旅港十年紀念册 / 邵雅谷, 陳秉堯撰
by Shao, Yagu
邵雅谷
Xianggang : Chʻen's Alumni Association, [1959]
香港 : Chʻen's Alumni Association, [1959]
BookBook [text, volume]
 
 
Ke ai de Zhongguo / Fang Zhimin zhu
可爱的中国 / 方志敏著
by Fang, Zhimin, 1899-1935
方志敏, 1900-1935
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1977
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Hui yi fu qin Hu Yaobang / Manmei zhu
回憶父親胡耀邦 / 滿妹著
by Manmei, 1952-
滿妹, 1952-
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016 , ©2016
香港 : 天地圖書有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Xuan hua nian dai : Zhongguo she hui jing ying tu pu / Li Junqi zhu
喧哗年代 : 中国社会精英图谱 / 李军奇著
by Li, Junqi
李军奇
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2015
成都 : 西南财经大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhu Yuanzhang zhuan / Wu Han
朱元璋传 / 吳晗
by Wu, Han, 1909-1969
吳晗, 1909-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1965
北京 : 生活・读书・新知三联书店 : 新华书店发行, 1965
BookBook [text, volume]
 
 
Li Yuxi xian sheng fang wen ji lu / fang wen ji lu Zhang Li
黎玉璽先生訪問紀錄 / 訪問紀錄張力
by Li, Yuxi, 1914-
黎玉璽, 1914-
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 80 [1991]
BookBook [text, volume]
 
 
Tang Mingxin xian sheng fang wen ji lu / fang wen Zhang Qixiong, Pan Guangzhe ; ji lu Wang Jingling
湯銘新先生訪問紀錄 / 訪問張啟雄, 潘光哲 ; 紀錄王景玲
by Tang, Mingxin
湯銘新
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 94 [2005]
臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國94 [2005]
BookBook [text, volume]
 
 
Chongqing wang shi : yi ge Youtai ren de wan nian hui yi, 1940-1951 / (Yi) Wo'erfugang Kafogang zhu ; (Mei) Dong Jingxuan yi
重庆往事 : 一个犹太人的晚年回忆, 1940-1951 / (以)沃尔夫岗̈̈·卡佛岗著 ; (美)董经绚译
Uniform title: Chinesische Jahre. Chinese
by Karfunkel, Wolfgang, 1924-
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2014
西安 : 陕西人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ma Yinchu kao / Liang Zhongtang zhu
马寅初考 / 梁中堂著
by Liang, Zhongtang
梁中堂
Beijing Shi : Zhongguo fa zhan chu ban she, 2015
北京市 : 中国发展出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.