National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 5000 Results for genre:Catalogs.
Sort by:
 
 
Asahi korekushon, Meiji, Taishō kuchie sakuhinshū = A large collection of kuchi-e in Meiji and Taisho era
朝日コレクション, 明治・大正口絵作品集 = A large collection of kuchi-e in Meiji and Taisho era
[Tokyo] : Kabushiki Kaisha Bunsei Shoin, [2017]
[Tokyo] : 株式会社文生書院, [2017]
BookBook [text, still image, computer disc]
 
 
Nenkan Nihon no gendai hanga
年鑑日本の現代版画
Tōkyō : Kōdansha, 1982-
東京 : 講談社, 1982-
 
 
Guo li li shi bo wu guan cang pin ju yu / bian zhu zhe Bao Zunpeng
國立歷史博物館藏品舉隅 / 編著者包遵彭
by Guo li li shi bo wu guan (China)
國立歷史博物館(China)
Taibei : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 57 [1968]
臺北 : 中華叢書編審委員會, 民國57 [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ming bei quan ji / Liu Chuanxi, Peng Xinglin bian zhu
中國名碑全集 / 劉傳喜, 彭興林編著
Jinan Shi : Shandong mei shu chu ban she, 2013
濟南市: 山東美術出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon yūbin kitte kataroku = Japanese postage stamp catalogue. 1966 / Zen Nihon Yūbin Kitteshō Rengō hen
日本郵便切手型録 = Japanese postage stamp catalogue. 1966 / 全日本郵便切手商連合編
[Tokyo] : Zen Nihon Yūbin Kitteshō Rengō, [1965]
[Tokyo] : 全日本郵便切手商連合, [1965]
BookBook [text, volume]
 
 
2015 shu hua pai mai da dian = 2015 Chinese paintings and calligraphy auction / bian ji Fan Xinmao, Sun Chuyun, Pu Xinhui
2015書畫拍賣大典 = 2015 Chinese paintings and calligraphy auction / 編輯范欣茂, 孫楚雲, 蒲欣慧
Taibei Shi : Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 典藏藝術家庭股份有限公司, 2015
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Kawai Kanjirō to Munakata Shikō : Nihon Mingeikan shozōhin o chūshin ni / Kawai Kanjirō, Munakata Shikō [saku] ; Chiba-shi Bijutsukan Gakugeika henshū
河井寬次郎と棟方志功 : 日本民芸館所蔵品を中心に / 河井寬次郎, 棟方志功 [作] ; 千葉市美術館学芸課編集
by Kawai, Kanjirō, 1890-1966
河井寬次郎, 1890-1966
[Chiba-shi] : Chiba-shi Bijutsukan, 2016 , ©2016
[千葉市] : 千葉市美術館, 2016
BookBook [still image, text, volume]
 
 
by Museum of Applied Arts and Sciences (N.S.W.)
Ultimo, NSW : Museum of Applied Arts and Sciences Media, 2018
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Meiguo Oubolin da xue dang an guan cang lai Hua chuan jiao shi dang an shi yong zhi nan = Guide to archives of missionaries to China in the Oberlin College Archives, U.S.A. /...
美国欧柏林大学档案馆藏来华传教士档案使用指南 = Guide to archives of missionaries to China in the Oberlin College Archives, U.S.A. / 美国欧柏林大学档案馆整理 ; (美)陈晰编译
by Oberlin College. Archives
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2015
桂林 : 广西师范大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
2012 shu hua pai mai da dian = 2012 Chinese paintings and calligraphy auction / bian ji Lin Tingyu, Chen Yinghui, Fan Qianping ; bian ji zhu li Cao Zhining [and others]
2012 書畫拍賣大典 = 2012 Chinese paintings and calligraphy auction / 編輯林婷玉, 陳盈卉, 樊茜萍 ; 編輯助理曹芷寧 [and others]
Taibei Shi : Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 典藏藝術家庭股份有限公司, 2012
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Faguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang Zang wen wen xian / zhu bian Jin Yasheng, Guo En ; bian zuan Xi bei min zu da xue, Shanghai gu ji chu ban she, Faguo guo jia tu shu guan
法國國家圖書館藏敦煌藏文文獻 / 主編金雅聲, 郭恩 ; 編纂西北民族大學, 上海古籍出版社, 法國國家圖書館
by Bibliothèque nationale de France
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006-<2015 >
上海 : 上海古籍出版社, 2006-<2015 >
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Yuezhi hua ji
王悦之画集
by Liu, Jintang, 1894-1937
刘锦堂, 1894-1937
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1985
北京 : 人民美術出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Kameda Jirō kyū zōsho mokuroku / henshū Kokuritsu Kokkai Toshokan Seiribu
亀田次郎旧蔵書目録 / 編集国立国会図書館整理部
by Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan)
国立国会図書館 (Japan)
[Tokyo] : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Shōwa 35 [1960]
[Tokyo] : 国立国会図書館, 昭和 35 [1960]
BookBook [text, volume]
 
 
Han mo liu fang : Guo jia tu shu guan guan cang jing pin da zhan tu lu = Hanmo liufang : Guojia tushuguan guancang jingpindazhan tulu / Guo jia tu shu guan bian
翰墨流芳 : 国家图书馆馆蔵精品大展图录 = Hanmo liufang : guojia tushuguan guancang jingpindazhan tulu / 国家图书馆编
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京市 : 國家圖書館出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
2017 Ya Zhou xian dai yu dang dai yi shu pai mai da dian = 2017 Asia modern and contemporary art auction / bian ji Zhu Manhua, Wei Liping, Yao Shui
2017亞洲現代與當代藝術拍賣大典 = 2017 Asia modern and contemporary art auction / 编辑朱曼華, 魏麗萍, 姚水
Taibei Shi : Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 典藏藝術家庭股份有限公司, 2017
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Bigō "Tobae" zensobyōshū : fūshiga no naka no Meiji Nihon = L'intégralité des dessins de Bigot publiés dans Tôbaé / Shimizu Isao hen
ビゴー「トバエ」全素描集 : 諷刺画のなかの明治日本 = L'intégralité des dessins de Bigot publiés dans Tôbaé / 清水勲編
Uniform title: Drawings. Selections
by Bigot, Georges, 1860-1927
Tōkyō : Iwanami Shoten, 2017 , ©2017
東京 : 岩波書店, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Li Yaru hua ji / Li Yaru hui
李亚如画辑 / 李亚如绘
by Li, Yaru, 1919-
李亚如, 1919-
[Beijing] : Ren min mei shu chu ban she, 1987
[北京] : 人民美术出版社, 1987
BookBook [text]
 
 
Gakudō shūdan sokai 70-nen, gashū, jikū no tabi = Travel beyond space and time : the children evacuation in World War II / Naruse Kuniharu
学童集団疎開 70年, 画集, 時空の旅 = Travel beyond space and time : the children evacuation in World War II / 成瀬國晴
Uniform title: Drawings. Selections
by Naruse, Kuniharu, 1936-
成瀬國晴, 1936-
Ōsaka-shi : Taru Shuppan Kabushiki Kaisha, 2014 , ©2014
大阪市 : たる出版株式会社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
2015 Ya Zhou xian dai yu dang dai yi shu pai mai da dian = 2015 Asia modern and contemporary art auction / bian ji Pu Xinhui, Sun Chuyun, Fan Xinmao
2015亞洲現代與當代藝術拍賣大典 = 2015 Asia modern and contemporary art auction / 編輯蒲欣慧, 孫楚雲, 範欣茂
Taibei Shi : Dian cang yi shu jia ting gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 典藏藝術家庭股份有限公司, 2015
BookBook [still image, text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.