National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 38 Results for genre:"Conversation and phrase books"
Sort by:
 
 
Dongnan Ya ren xue Zhongguo hua / Luo Haisha, Ma Kaxun, Li Yizhi he bian
東南亞人學中國話 / 羅海莎, 馬卡勳, 李益之合編
Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
台北市 : 黎明文化事業公司, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ phūt ʻAngkrit-Thai thāng lat / dōi ʻĀčhān Phī. ʻEm. ʻĒt. = Key for Thai speaking / by P.M.S
คู่มือพูดภาษาอังกฤษ-ไทย ทางลัด / โดย อาจารย์ พี.เอม.เอส. = Key for Thai speaking / by P.M.S
by P. M. S
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Pramūansān, 2502 [1959]
พระนคร : สำนักพิมพ์ประมวลสาส์น, 2502 [1959]
BookBook [text, volume]
 
 
[Carlton, Victoria] : Lonely Planet Global Limited, 2017 , ©2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sonthanā kānkhā 3 phāsā : Tǣčhiu-Čhīn klāng-Kwāngtung-Thai = Shi yong Chaozhou, guo yu, Guangzhou hui hua / dōi ʻŌ̜ ʻUkritchōk
สนทนาการค้า 3 ภาษา : แต้จิ๋ว-จีนกลาง-กวางตุ้ง-ไทย = 實用潮州, 國語, 廣州會話 / อ. อุกฤชโชค
by ʻŌ̜. ʻUkritchōk
อ. อุกฤชโชค
Phra Nakhon : Bandān Sān, 2514 [1971]
พระนคร : บันดาลสาส์น, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
ʻŪ kham mư̄ang læ nam thīeo Chīang Mai - Lamphūn / rūaprūam læ rīaprīang dōi Sangūan Chōtsukrat
อู้คำเมือง และ นำเที่ยวเชียงใหม่-ลำพูน / รวบรวมและเรียบเรียง โดย สงวน โชติสุขรัตน์
by Sangūan Chōtsukrat
สงวน โชติสุขรัตน์
Chīang Mai : Suriwong Buk Sentœ̄, 2516 [1973]
เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Pu tong hua lian xi shou ce = Putonghua lianxi shouce / [Wen zi gai ge chu ban she bian]
普通话练习手册 = Putonghua lianxi shouce / [文字改革出版社编]
by Wen zi gai ge chu ban she
文字改革出版社
Beijing : Wen tzu kai ko chʻu pan she = Wenzi gaige chubanshe, 1973
北京 : 文字改革出版社 = Wenzi gaige chubanshe, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Hà nội : Foreign Languages Publishing House, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Uri saenghwal kwa P'yŏngyang munhwaŏ / chŏja Paksa, Pugyosu Ŏ Ch'ang-su
우리 생활 과 평양 문화어 / 저자 박사, 부교수 어 창수
by Ŏ, Ch'ang-su (Professor of language)
어 창수 (Professor of language)
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2014 , ©[2014]
[평양] : 평양 출판사, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Guo yu Min nan yu dui zhao chu bu hui hua / Cai Peihuo zhu
國語閩南語對照初步會話 / 蔡培火著
by Cai, Peihuo
蔡培火
Taibei : Zheng zhong shu ju, 1976
台北 : 正中書局, 1976
BookBook [text, volume]
 
 
365 tian Ying yu kou yu da quan : Ri chang kou yu = The very everyday oral english / Geng Xiaohui zhu bian ; Christina Themar (Mei), Ariel max Sommer (Ao), Brian Turner (Mei)...
365天英语口语大全 : 日常口语 = The very everyday oral english / 耿小辉 主编 ; Christina Themar (美), Ariel max Sommer (澳), Brian Turner (美) 等编著
Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban you xian gong si, 2012
北京 : 中国对外翻译出版有限公司, 2012
 
 
Guo yu Min nan yu dui zhao pu tong hui hua / Cai Peihuo zhu
國語閩南語對照普通會話 / 蔡培火著
by Cai, Peihuo
蔡培火
Taibei : Zheng zhong shu ju, 1976
台北 : 正中書局, 1976
BookBook [text, volume]
 
 
Xian dai Meiguo sheng huo hui hua / Huiteman W zhu ; Zhang Dafan yi zhu
现代美国生活会话 / 惠特曼・W 著 ; 张大帆译注
Uniform title: Americans as they speak and live. Chinese
by Witham, W. Tasker
Beijing : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1980
北京 : 中国对外翻译出版公司, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
[Footscray, Victoria] : Lonely Planet Publications Pty Ltd, 2017 , ©2017
BookBook [still image, text, volume]
 
 
A Chinese student goes abroad = Zhongguo xue sheng zai guo wai : shi yong Ying yu hui hua / Xiong Delan, Huang Xing zhu
A Chinese student goes abroad = 中国学生在国外 : 实用英语会话 / 熊德兰, 黄星著
by De, Lan, 1924-
德兰, 1924-
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin Shi xin hua shu dian fa xing, 1980
天津 : 天津人民出版社 : 天津市新华书店发行, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Guan hua lei bian = Guanhua leibian / Di Kaowen bian zhu
官话类编 = Guanhua leibian / 狄考文编著
Uniform title: Course of Mandarin lessons. Chinese
by Mateer, C. W. (Calvin Wilson), 1836-1908
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2017 nian 8 yue
北京市 : 北京大学出版社, 2017年8月
BookBook [text, volume]
 
 
Qing yu lao qi da / Zhuang Jifa yi
清語老乞大 / 莊吉發譯
Uniform title: Nogŏltae ŏnhae. Chinese & Mongol
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 73 [1984]
台北市 : 文史哲出版社, 民國 73 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Shin hontō no Eigo ga wakaru : neitivu ni "kokoro" o tsutaetai / Rojā Parubāsu ; Uesugi Hayato
新ほんとうの英語がわかる : ネイティヴに「こころ」を伝えたい / ロジャー・パルバース ; 上杉隼人
by Pulvers, Roger, 1944-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Shinchōsha, 2002 , ©2002
東京 : 株式会社新潮社, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.