National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 351 Results for genre:Dictionaries.
Sort by:
 
 
by Lucie-Smith, Edward
London ; New York : Thames and Hudson, 1988
BookBook [text, still images, volume]
 
 
Munhwaŏ parŭm sajŏn / chipp'il paksa, pugyosu Yi Sŭng-gil, paksa, pugyosu Kim Sŏng-gŭn, paksa Hong Sŏk-hŭi, Ch'oe Kwang-hun
문화어 발음 사전 / 집필 박사, 부교수 리 승길, 박사, 부교수 김 성근, 박사 홍 석희, 최 광훈
by Yi, Sŭng-gil
리 승길
[P'yŏngyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, Chuch'e 103 (2014) , ©2014
[평양] : 사회 과학 출판사, 주체 103 (2014)
BookBook [text, volume]
 
 
Zu zhi ren shi gong zuo ci dian / zhu bian Sun Qingxiang ; fu zhu bian Guo Jiasen, Liu Yugong
组织人事工作辞典/ 主编孙庆祥;副主编国家森,刘玉功
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
济南: 山东人民出版社: 山东省新华书店发行, 1990
 
 
by Ainsworth, Robert, 1660-1743
Philadelphia: : Published by Kimber & Conrad, no. 93, and Johnson & Warner, no. 147, Market Street. William Brown, printer, no. 23, Church Alley., 1812
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shang wu xiu zhen Ying Han ci dian = CP pocket English-Chinese dictionary / Yin Yuanyao, Shi Jinhai, Chen Ronglie bian
商務袖珍英漢詞典 = CP pocket English-Chinese dictionary / 尹元耀, 史津海, 陳榮烈編
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1999 , ©1999
香港 : 商務印書館, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Philadelphia: : Printed by Thomas Dobson, at the stone house, no 41, South Second Street., M.DCC.XCVIII. [1798] (Copy-right secured according to law.)
BookBook, OnlineOnline
 
 
Chūgoku shakai keizaishi goi / Hoshi Ayao hen
中國社會經濟史語彙 / 星斌夫編
Yamagata-shi : Kabushiki Kaisha Kōbundō Shoten, Shōwa 51-52 [1976-1977]
山形市 : 株式会社光文堂書店, 昭和51-52 [1976-1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Wa-Kan'yaku kō : zen kōhen gappon / Koizumi Eijirō cho
和漢薬考 : 前・後編合本 / 小泉榮次郎著
by Koizumi, Eijirō, 1868-
小泉榮次郎, 1868-
Tōkyō : Seiseisha Shuppanbu, Shōwa 52 [1977]
東京 : 生生舎出版部, 昭和52 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Nangsư̄ ʻāngʻing wichā Phāsā Thai, sapthānukrom rāk kham samrap chan matthayom sưksā / khō̜ng Krom Wichākān, Krasūang Sưksāthikān
หนังสืออ้างอิงภาษาไทย, ศัพทานุกรม รากคำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา / ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ
by Thailand. Krom Wichākān
Thailand. กรมวิชาการ
Phra Nakhō̜n : ʻOngkān Khā khō̜ng Khurusaphā, 2514 [1971]
พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Zhongguo yin hang ye ji gou ren ming da ci dian / Jiang Jianqing zhu bian
近代中国银行业机构人名大辞典 / 姜建清主编
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ri Han ji dian gong cheng ci dian / "Ri Han ji dian gong cheng ci dian" xiu ding zu
日汉机电工程词典 / 《日汉机电工程词典》修订组
Beijing : Ji xie gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 机械工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Shi yun ji cheng : [fu Ci lin dian yi] / bian zhe Yu Zhao
詩韻集成 : [坿詞林典腋] / 編者余昭
by Yu, Zhao, active 1800
余昭, active 1800
Taizhong : Zeng wen chu ban she, Minguo 67 [1978]
台中 : 曾文出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
by Ainsworth, Robert, 1660-1743
[Philadelphia] : Published by Kimber & Conrad, no. 93, and Johnson & Warner, no. 147, Market Street, Philadelphia; and by Thomas & Andrews, David West, John West, White, Burdit, & Co. and Caleb Bingham, Boston., 1808
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ji yun / Ding Du [deng bian]
集韵 / 丁度 [等 編]
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian, 1983
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店, 1983
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.