National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 4005 Results for genre:Directories
Sort by:
 
 
Taiwan si miao gai lan / Lin Hengdao bian
臺灣寺廟概覽 / 林衡道編
by Lin, Hengdao
林衡道
Taizhong : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 67 [1978]
臺中 : 臺灣省文獻委員會, 民國67 [1978]
BookBook [text]
 
 
Toshokangaku kyōiku tantōsha meibo
図書館学敎育担当者名簿
[Tōkyō] Nihon Toshokan Kyōkai
[東京] : 日本図書館協会
 
 
Kigyōbetsu gaishi dōnyū sōran. Hijōjō kigyō hen
企業別外資導入総覽. 非上場企業 編
Tōkyō : Keizai Chōsa Kyōkai
東京 : 経済調查協会
 
 
Bukkhon samkhan nai kānphatthanā hō̜ngsamut khō̜ng Thai nai rō̜p 80 pī
บุคคลสำคัญในการพัฒนาห้องสมุดของไทยในรอบ 80 ปี
[Bangkok] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2529 [1986]
[Bangkok] : หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2529 [1986]
 
 
Nihon kōgyō yōkan
日本工業要鑑
Tōkyō ; Ōsaka : Kōgyō no Nihonsha, [1906-1941]
東京 ; 大阪 : 工業之日本社, [1906-1941]
 
 
ʻArō̜i 100 rān kap mādām Tūang Food Work / Mādām Tūang
อร่อย 100 ร้านกับมาดามตวง Food Work / มาดามตวง
by ʻUbonrat Chō̜thīraphrưk
อุบลรัตน์ ช่อธีระพฤกษ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, Kanyāyon 2558 [2015]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, กันยายน 2558
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thamnīap bōrānnasathān ʻUtthayān Prawattisāt Sukhōthai
ทำเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2531 [1988]
กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๓๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Seoul : Korea Trade Promotion Corp., 1966
BookBook [text, volume]
 
 
by Fraenkel, Josef
London : Cultural Department of the World Jewish Congress, [1956] , ©1956
BookBook [text, volume]
 
 
Hyakka benran
百科便覽
[Tokyo] : Asahi Shinbunsha, 1967-1977
[Tokyo] : 朝日新聞社, 1967-1977
 
 
Shi jie gang gou suo yin shou ce = Handbook of index to world ports / Wang zuoqiu bian
世界港口索引手册 = Handbook of index to world ports / 王作秋編
[Beijing] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[北京] : 人民交通出版社 : 华书店北京发行所发行, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
Hove, S.A. : DPS Publishing, 2007
 
 
Ge guo jin kou shang hui bian
各國進口商彙編
Taizhong : Qi ye shi jie she, [1978?]
台中 : 企業世界社, [1978?]
BookBook [text, volume]
 
 
Okinawa kaisha dantai meikan
沖縄会社団体名鑑
[Naha] : Okinawa Taimususha, Shōwa 47 [1972]-
[那覇] : 沖縄タイムス社, 昭和47 [1972]-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Da xue ji du li xue yuan gai kuang / Jiao yu bu gao deng jiao you si zhu bian
大學曁獨立學院槪況 / 敎育部高等敎育司主編
[Taipei] : Guo li jiao yu zi liao guan : Da Zhongguo tu shu gong si yin xing, Minguo 71-[1982-]
[Taipei] : 國立敎育資料館 : 大中國圖書公司印行, 民國71- [1982-]
BookBook [text, volume]
 
 
Zenkoku gakkō meikan = Directory of Japanese schools, colleges, and universities
全国学校名鑑 = Directory of Japanese schools, colleges, and universities
Tōkyō : Bunka Kenkyūsha, 1949-[1957]
東京 : 文化研究社, 1949-[1957]
 
 
Okinawa jinmeiroku benran
沖縄人名録便覧
Naha-shi : Okinawa Taimususha, 1990-1996
那霸市 : 沖縄タイムス社, 1990-1996
JournalJournal [text, volume]
 
 
Nihon hoken meikan = Insurance directory [of] Japan
日本保険銘鑑 = Insurance directory [of] Japan
Nishinomiya : Hoken Hyōronsha [Insurance Review Co., Ltd.], 1951-
西宮 : 保険評論社 [Insurance Review Co., Ltd.], 1951-
JournalJournal [text, volume]
 
 
[Krungthēp Mahānakhō̜n] : Khana Yāt : Rōngphim Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2530 [1987]
 
 
Zhongguo guo min dang zhi ming lu (1894-1994) / Liu Weikai bian
中国国民党职名录(1894-1994) / 刘维开编
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2014
北京市 : 中華書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.