National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 174 Results for genre:"Early works."
Sort by:
 
 
Huangdi nei jing tai su / Yang Shangshan zhuan zhu ; [Xiao Yanping jiao]
黃帝內經太素 / 楊上善撰注 ; [蕭延平校]
by Yang, Shangshan, active 605-616
楊上善, active 605-616
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1965
北京 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1965
BookBook [text, volume]
 
 
Čhotmāihēt rāiwan kāndœ̄nthāng paisū Prathēt Sayām nai pī Khō̜. Sō̜. 1685 læ 1686 / Bātlūang dœ̄ Chūasī ; San Thō̜....
จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี พ.ศ. 1685 และ 1686 / บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ; สันต์ ท. โกมลบุตร แปล
Uniform title: Journal du voyage de Siam. Thai
by Choisy, abbé de, 1644-1724
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Kāonā, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ก้าวหน้า, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Zhi yi lu / Zhang Jingyue zhu ; Wang Xinhua dian zhu
質疑錄 / 张景岳著 ; 王新华点注
by Zhang, Jiebin, 1563-1640
张景岳, 1563-1640
[Nanjing Shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1981
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Wuzi bing fa : qiao ce qi da fa ze / Yutian Li (Ri) deng zhu ; Chen Ce yi
吳子兵法 : 巧策七大法則 / 宇田禮(日)等著 ; 陳策譯
by Chen, Ce
陳策
Taibei : Wu ling chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 武陵出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Dian jiao Yi xue qi yuan / Zhang Yuansu yuan zhu ; Ren Yingqiu dian jiao
点校医学启源 / 张元素原著 ; 任应秋点校
Uniform title: Yi xue qi yuan
医学启源
by Zhang, Yuansu
张元素
[Peking] : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
[Peking] : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
London : Printed for S. Richardson, T. Osborne, C. Hitch, A. Millar, John Rivington, S. Crowder, P. Davey and B. Law, T. Longman, and C. Ware, MDCCLIX-MDCCLXVIII [1759-1768]
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Poems. Selections
by Congreve, William, 1670-1729
[London] : [Printed for Jacob Tonson], 1710
BookBook [text, volume]
 
 
Chan zong zhi zhi ; Da shi yin yuan / Shi Chengjin zhu
禪宗直指 ; 大事因緣 / 石成金著
by Shi, Chengjin
石成金
Taibei Shi : Lao gu chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市 : 老古出版社, 民國67 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Nan jing zheng yi / Ye Lin zhu ; Wu Kaopan dian jiao
难经正义 / 叶霖著 ; 吴考槃点校
by Ye, Lin
叶霖
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1981
上海 : 上海科学技朮出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Ben cao gang mu / Li Shizhen zhu
本草纲目 / 李时珍著
by Li, Shizhen, 1518-1593
李时珍, 1518-1593
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Pu ti dao ci di guang lun / Zongkebadashi zhu ; [fan yi zhe Fazundashi]
菩提道次第廣論 / 宗喀巴大師著 ; [翻譯者法尊大師]
Uniform title: Lam rim chen mo. Chinese
by Tsong-kha-pa Blo-bzang-grags-pa, 1357-1419
Taibei Shi : Fo jiao chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 佛教出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text]
 
 
La'aokong / Laixin zhu ; Zhu Guangqian yi
拉奥孔 / 莱辛著 ; 朱光潜译
Uniform title: Laokoon. Chinese
by Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1979
北京 : 人民文学出版社, 1979
BookBook [text]
 
 
Xin ke Ma shu / Yang Shiqiao deng zuan ; Wu Xuecong dian jiao
新刻马书 / 杨时乔等纂 ; 吴学聪点校
Uniform title: Ma shu
马书
Beijing : Nong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 农业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Ling shu jing : [12 juan]
灵枢经 : [12卷]
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1963
北京 : 人民卫生出版社, 1963
BookBook [text, volume]
 
 
17 Segi ihu uri nara ponggŏn sahoe ŭi myŏtkae pumun hangmun yusan. 6 / chipp'il Pak Si-hyŏng
17 세기 이후 우리 나라 봉건 사회 의 몇개 부문 학문 유산. 6 / 집필 박 시형
by Pak, Si-hyŏng
박 시형
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, Chuch'e 102 (2013) , ©2013
[평양] : 사회 과학 출판사, 주체 102 (2013)
BookBook [text, volume]
 
 
Mo jing : [shi juan] / [Wang Shuhe zhuan]
脈經 : [十卷] / [王叔和撰]
by Wang, Shuhe, 265-316
王叔和, 265-316
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1956
北京市 : 人民卫生出版社, 1956
BookBook [text, volume]
 
 
Shennong ben cao jing / Wu Pu deng shu ; Sun Xingyan, Sun Fengyi ji
神农本草經 / 吳普等述 ; 孙星衍, 孙馮翼輯
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1963
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.