National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 59 Results for genre:Gazetteers
Sort by:
 
 
Prakāt Samnak Nāyok Ratthamontrī læ prakāt Rātchabandittayasathān rư̄ang Kamnot chư̄ thawīp, prathēt, mư̄ang lūang, mahāsamut, thalē, læ...
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป, ประเทศ, เมืองหลวง, มหาสมุทธ, ทะเล, และเกาะ และ เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด, เขต, อำเภอ, และกิ่งอำเภอ
[Bangkok] : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2508 [1965]
[Bangkok] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
 
Xi yu di ming / Feng Chengjun yuan bian ; Lu Junling zeng ding
西域地名 / 馮承鈞原編 ; 陸峻嶺增訂
by Feng, Chengjun, 1887-1946
馮承鈞, 1885-1946
Beijing : Zhonghua shu ju, 1982
北京 : 中華書局, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Taiwan di ming ci shu / Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui bian yin ; Guo li Taiwan shi fan da xue di li xue xi yan jiu ; [zong bian zuan Shi Tianfu]
臺灣地名辭書 / 臺灣省文獻委員會編印 ; 國立臺灣師范大學地理學系硏究 ; [總編纂施添福]
Nantou Shi : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 82-<95> [1993-<2014>]
南投市 : 臺灣省文獻委員會, 民國82-<95> [1993-<2014>]
 
 
 
Chư̄ mūbān khō̜ng ʻAmphœ̄ Mư̄ang Surin / dōi Suwilai Prēmsīrat, Sukhumāwadī Khamhiran
ชื่อหมู่บ้านของอำเภอเมืองสุรินทร์ / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุขุมาวดี ขำหิรัญ
by Suwilai Prēmsīrat
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
[Bangkok] : Sathāban Wičhai Phāsā læ Watthanatham phư̄a Phatthanā Chonnabōt, Mahāwitthayālai Mahidon, 2527 [1984]
[Bangkok] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon rekishi chimei jiten / Yoshida Shigeki
日本歴史地名事典 / 吉田茂樹
by Yoshida, Shigeki, 1932-
吉田茂樹, 1932-
Tōkyō : Shin Jinbutsu Ōraisha, 1993
東京 : 新人物往来社, 1993
BookBook [text, volume]
 
 
by Fiji
[Suva : s.n., 1875-1987]
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Uniform title: American universal geography
by Morse, Jedidiah, 1761-1826
Printed at Boston, : by Isaiah Thomas and Ebenezer T. Andrews. Sold at their bookstore, Faust's Statue, no. 45, Newbury Street; by said Thomas, in Worcester; by Berry, Rogers and Berry, in Newyork; by H. and P. Rice, in Philadelphia; and by W.P. Young, in Charleston., MDCCXCIII. [1793]
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Simes, Thomas, active 1757-1780
[Philadelphia] : London, printed. Philadelphia, re-printed by J. Humphreys, R. Bell, and R. Aitken, printers and booksellers., M.DCC.LXXVI. [1776]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shenyang Shi zhi. 2, Cheng shi jian she / Shenyang Shi ren min zheng fu di fang zhi ban gong shi bian
瀋陽市志. 2, 城市建设 / 沈阳市人民政府地方志办公室编
Shenyang : Shenyang chu ban she, 1998
沈阳 : 沈阳出版社, 1998
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: American universal geography
by Morse, Jedidiah, 1761-1826
Boston: : Published by Thomas & Andrews, and sold, wholesale and retail, at their bookstore, no. 45, Newbury-Street--May, 1812. J.T. Buckingham, printer, Winter-Street., [1812]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Lanzhou Shi zhi. Di 10 juan, Yuan lin lü hua zhi / Lanzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui, Lanzhou Shi Yuan lin lü hua zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan
兰州市志. 第十卷, 园林绿化志 / 兰州市地方志编纂委员会, 兰州市园林绿化志编纂委员会编纂
Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2001
兰州市 : 兰州大学出版社, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: American universal geography
by Morse, Jedidiah, 1761-1826
Boston: : Printed by J.T. Buckingham, for Thomas & Andrews. Sold at their bookstore, no. 45 Newbury-Street; by said Thomas in Worcester; and by the principal booksellers in the United States., August, 1805
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.