National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 7249 Results for genre:History.
Sort by:
 
 
Seiji = Politics / Kotani Satoshi [and others] hen ; Kusayanagi Chihaya [and others]
政治 = Politics / 小谷敏 [and others] 編 ; 草柳千早 [and others]
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 2011
東京 : 日本図書センター, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Ba wu chan jie ji wen hua da ge ming jin xing dao di
把無產階級文化大革命進行到底
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Gu gong xue yu Ming dai zheng zhi : Gu gong xue yu Ming Qing zheng zhi wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji = Gugong studies and the political culture of the Ming dynasty :...
故宮学与明代政治 : 故宮学与明清政治文化学术研讨会论文集 = Gugong studies and the political culture of the Ming dynasty : selected articles of the conference of Gugong studies and the Ming-Qing political culture / 赵轶峰, 章宏伟主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Phongsāwadān Chāt Thai : khwāmpenmā khō̜ng Chāt Thai tǣ yuk dưkdamban / rūaprūam dōi Phra Bō̜rihānthēpthānī
พงศาวดารชาติไทย : ความเป็นมาของชาติไทยแต่ยุคดึกดำบรรพ์ / รวบรวมโดย พระบริหารเทพธานี
by Bō̜rihānthēpthānī (Chalœ̄m), Phra, 1888-1970
บริหารเทพธานี (เฉลิม), พระ, 1888-1970
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Pračhakwitthayā, [2508 i.e. 1965]
พระนคร : สำนักพิมพ์ประจักษ์วิทยา, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Mianlan lan yun de hui gu / Li Yuanzhong
棉兰篮运的回顾 / 李远忠
by Li, Yuanzhong
李远忠
[Malaixiya] : Man yan shu fang, 2013
[马来西亚] : 漫延书房, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shi jie xing de di guo : Tang chao = China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty / [Mei] Luweiyi zhu ; Zhang Xiaodong, Feng Shiming yi ; Fang Yu jiao
世界性的帝国 : 唐朝 = China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty / [美] 陆威仪 著 ; 张晓东, 冯世明 译 ; 方宇 校
Uniform title: China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty. Chinese
by Lewis, Mark Edward, 1954-
Beijing : Zhong xin chu ban she, 2016
北京 : 中信出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Xinjiang sheng chan jian she bing tuan : tun ken shu bian dao jian cheng shu bian / Zhang Guoyu zhu
新疆生产建设兵团 : 屯垦戍边到建城戍边 / 张国玉著
by Zhang, Guoyu
张国玉
Beijing Shi : Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2016
北京市 : 国家行政学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai gong ren yun dong li shi zi liao / Shanghai she hui ke xue yuan "Zhongguo xian dai shi" chuang xin xing xue ke tuan dui, Shanghai she hui ke xue yuan li shi...
上海工人运动历史资料 / 上海社会科学院"中国现代史"创新型学科团队, 上海社会科学院历史研究所现代史研究室整理
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016
上海 : 上海书店出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Kwa, Chong Guan
Singapore : Institute of Policy Studies : Straits Times Press Pte Ltd, [2017] , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
Nihonjin to kaigai ijū : imin no rekishi, genjō, tenbō / Nihon Imin Gakkai hen
日本人と海外移住 : 移民の歴史・現状・展望 / 日本移民学会編
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Akashi Shoten, 2018
東京都千代田区 : 明石書店, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Shisōshi no naka no Nihongo : kundoku, hon'yaku, kokugo / Nakamura Shunsaku cho
思想史のなかの日本語 : 訓読・翻訳・国語 / 中村春作著
by Nakamura, Shunsaku, 1953-
中村春作, 1953-
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Bensei Shuppan, Heisei 29 [2017] , ©2017
東京都千代田区 : 勉誠出版, 平成 29 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Ying xiang shi jie li shi de 50 chang zhan zheng : zui can ku, zui bao li de shou duan, ye shi zui kuai su, zui you xiao de ban fa! / Zhang Cailing zhu
影響世界歷史的50場戰爭 : 最殘酷、最暴力的手段, 也是最快速、最有效的辦法! / 張彩玲著
by Zhang, Cailing
張彩玲
Taibei Shi : Hai ge wen hua chu ban tu shu you xian gong si, 2015 nian 11 yue
台北市 : 海鴿文化出版圖書有限公司, 2015年11月
BookBook [text, volume]
 
 
Higashi sonshi / henshū Higashi Sonshi Henshū Iinkai
東村史 / 編集東村史編集委員会
Higashi-son : Higashi Murayakuba, Shōwa 57-62 [1982-1987]
東村 : 東村役場, 昭和 57-62 [1982-1987]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo kang zhan nei qian shi lu / Su Zhiliang, Mao Jianfeng, Cai Liang, Jiang Wenjun, Zhou Xiaoyan, Zhang Tingting, Xiao Awu bian zhu
中国抗战内迁实录 / 苏智良, 毛剑锋, 蔡亮, 江文君, 周小燕, 张婷婷, 肖阿伍编著
by Su, Zhiliang
苏智良
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2015
上海 : 上海人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhan hou no Ri Mei tong meng zhen xiang / Sun Qixiang zhu ; Guo Yina yi
戰後の日美同盟真相 / 孫崎享著 ; 郭一娜譯
Uniform title: Sengoshi no shōtai, 1945-2012. Chinese
戦後史の正体, 1945-2012. Chinese
by Magosaki, Ukeru, 1943-
孫崎享, 1943-
Xinbei Shi : Ba qi wen hua : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2016
新北市 : 八旗文化 : 遠足文化事業股份有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Bư̄ang luk bư̄ang lang nai phrarātchabanthưk rư̄ang "prawat ton ratchakān thī 6" / Wō̜rachāt Mīchūbot
เบื้องลึก เบื้องหลัง ในพระราชบันทึกเรื่อง "ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖" / วรชาติ มีชูบท
by Wō̜rachāt Mīchūbot
วรชาติ มีชูบท
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, Mīnākhom 2559 [March 2016]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, มีนาคม ๒๕๕๙
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Bai nian tu qiang : cong ya pian zhan zheng dao Aomen hui gui / Pu Qihua, Peng Libing bian zhu
百年图强 : 从鸦片战争到澳门回归 / 浦启华, 彭立兵编著
by Pu, Qihua
浦启华
Haerbin Shi : Heilongjiang jiao yu chu ban she, 1997
哈尔滨市 : 黑龙江教育出版社, 1997
BookBook [text, volume]
 
 
Nihon kanri no kikō to seisaku / Haga Shirō cho
日本管理の機構と政策 / 芳賀四郎著
Tōkyō : Yūhikaku, Shōwa 26 [1951]
東京 : 有斐閣, 昭和 26 [1951]
BookBook [text, volume]
 
 
Henbōsuru jidai no naka no kabuki : Bakumatsu, Meijiki kabukishi / Hioki Takayuki
変貌する時代のなかの歌舞伎 : 幕末・明治期歌舞伎史 / 日置貴之
Uniform title: Works. Selections
by Hioki, Takayuki, 1987-
日置貴之, 1987-
Tōkyō : Kasama Shoin, Heisei 28 [2016]
東京 : 笠間書院, 平成28 [2016]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.