National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 6387 Results for genre:History.
Sort by:
 
 
Riben gu dai xue xiao jiao yu de xing shuai yu Zhongguo de guan xi : Zhongguo jiao yu wen hua quan zai Dong Ya zhi xing cheng de yan jiu zhi yi / Gao Mingshi zhu
日本古代學校教育的興衰與中國的關係 : 中國教育文化圈在東亞之形成的硏究之一 / 高明士著
by Gao, Mingshi
高明士
Taibei Shi : Xue hai chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 學海出版社, 民國66 [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
Seiji = Politics / Kotani Satoshi [and others] hen ; Kusayanagi Chihaya [and others]
政治 = Politics / 小谷敏 [and others] 編 ; 草柳千早 [and others]
Tōkyō : Nihon Tosho Sentā, 2011
東京 : 日本図書センター, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Ba wu chan jie ji wen hua da ge ming jin xing dao di
把無產階級文化大革命進行到底
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
BookBook [text, volume]
 
 
Gu gong xue yu Ming dai zheng zhi : Gu gong xue yu Ming Qing zheng zhi wen hua xue shu yan tao hui lun wen ji = Gugong studies and the political culture of the Ming dynasty :...
故宮学与明代政治 : 故宮学与明清政治文化学术研讨会论文集 = Gugong studies and the political culture of the Ming dynasty : selected articles of the conference of Gugong studies and the Ming-Qing political culture / 赵轶峰, 章宏伟主编
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Phongsāwadān Chāt Thai : khwāmpenmā khō̜ng Chāt Thai tǣ yuk dưkdamban / rūaprūam dōi Phra Bō̜rihānthēpthānī
พงศาวดารชาติไทย : ความเป็นมาของชาติไทยแต่ยุคดึกดำบรรพ์ / รวบรวมโดย พระบริหารเทพธานี
by Bō̜rihānthēpthānī (Chalœ̄m), Phra, 1888-1970
บริหารเทพธานี (เฉลิม), พระ, 1888-1970
Phra Nakhō̜n : Samnakphim Pračhakwitthayā, [2508 i.e. 1965]
พระนคร : สำนักพิมพ์ประจักษ์วิทยา, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
San shi wu nian lai zhi Zhongguo shi you gong si / [Hu Xinnan ... et al. zhu]
三十五年來之中國石油公司 / [胡新南 ... et al. 著]
by Hu, Xinnan
胡新南
[Taipei?] : [publisher not identified], [1982?]
BookBook [text, volume]
 
 
Mianlan lan yun de hui gu / Li Yuanzhong
棉兰篮运的回顾 / 李远忠
by Li, Yuanzhong
李远忠
[Malaixiya] : Man yan shu fang, 2013
[马来西亚] : 漫延书房, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xian dai Tu'erqi de xing qi / Bernard Lewis zhu ; Fan Zhonglian yi
现代土耳其的兴起 / 伯纳德·刘易斯著 ; 范中廉译
Uniform title: Emergence of modern Turkey. Chinese
by Lewis, Bernard
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1982
北京 : 商务印书馆, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jie xing de di guo : Tang chao = China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty / [Mei] Luweiyi zhu ; Zhang Xiaodong, Feng Shiming yi ; Fang Yu jiao
世界性的帝国 : 唐朝 = China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty / [美] 陆威仪 著 ; 张晓东, 冯世明 译 ; 方宇 校
Uniform title: China's cosmopolitan empire : the Tang dynasty. Chinese
by Lewis, Mark Edward, 1954-
Beijing : Zhong xin chu ban she, 2016
北京 : 中信出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Nyūsu eiga to Asahi Shinbun, Asahi Dōgasha
ニュース映画と朝日新聞 朝日動画社
[Tokyo] : Asahi Shinbunsha, c2013
[Tokyo] : 朝日新聞社, c2013
VideoVideo [two-dimensional moving image, videodisc]
 
 
Zhongguo hu lian wang 20 nian. Wang luo mei ti pian / Guo jia hu lian wang xin xi ban gong shi, Beijing Shi hu lian wang xin xi ban gong shi bian zhu
中国互联网20年. 网络媒体篇 / 国家互联网信息办公室, 北京市互联网信息办公室编著
Beijing : Dian zi gong ye chu ban she, 2014
北京 : 电子工业出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xinjiang sheng chan jian she bing tuan : tun ken shu bian dao jian cheng shu bian / Zhang Guoyu zhu
新疆生产建设兵团 : 屯垦戍边到建城戍边 / 张国玉著
by Zhang, Guoyu
张国玉
Beijing Shi : Guo jia xing zheng xue yuan chu ban she, 2016
北京市 : 国家行政学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai gong ren yun dong li shi zi liao / Shanghai she hui ke xue yuan "Zhongguo xian dai shi" chuang xin xing xue ke tuan dui, Shanghai she hui ke xue yuan li shi...
上海工人运动历史资料 / 上海社会科学院"中国现代史"创新型学科团队, 上海社会科学院历史研究所现代史研究室整理
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2016
上海 : 上海书店出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
by Kwa, Chong Guan
Singapore : Institute of Policy Studies : Straits Times Press Pte Ltd, [2017] , ©2017
BookBook [text, volume]
 
 
Nihonjin to kaigai ijū : imin no rekishi, genjō, tenbō / Nihon Imin Gakkai hen
日本人と海外移住 : 移民の歴史・現状・展望 / 日本移民学会編
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Akashi Shoten, 2018
東京都千代田区 : 明石書店, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Shisōshi no naka no Nihongo : kundoku, hon'yaku, kokugo / Nakamura Shunsaku cho
思想史のなかの日本語 : 訓読・翻訳・国語 / 中村春作著
by Nakamura, Shunsaku, 1953-
中村春作, 1953-
Tōkyō-to Chiyoda-ku : Bensei Shuppan, Heisei 29 [2017] , ©2017
東京都千代田区 : 勉誠出版, 平成 29 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Ying xiang shi jie li shi de 50 chang zhan zheng : zui can ku, zui bao li de shou duan, ye shi zui kuai su, zui you xiao de ban fa! / Zhang Cailing zhu
影響世界歷史的50場戰爭 : 最殘酷、最暴力的手段, 也是最快速、最有效的辦法! / 張彩玲著
by Zhang, Cailing
張彩玲
Taibei Shi : Hai ge wen hua chu ban tu shu you xian gong si, 2015 nian 11 yue
台北市 : 海鴿文化出版圖書有限公司, 2015年11月
BookBook [text, volume]
 
 
Higashi sonshi / henshū Higashi Sonshi Henshū Iinkai
東村史 / 編集東村史編集委員会
Higashi-son : Higashi Murayakuba, Shōwa 57-62 [1982-1987]
東村 : 東村役場, 昭和 57-62 [1982-1987]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo kang zhan nei qian shi lu / Su Zhiliang, Mao Jianfeng, Cai Liang, Jiang Wenjun, Zhou Xiaoyan, Zhang Tingting, Xiao Awu bian zhu
中国抗战内迁实录 / 苏智良, 毛剑锋, 蔡亮, 江文君, 周小燕, 张婷婷, 肖阿伍编著
by Su, Zhiliang
苏智良
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2015
上海 : 上海人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.