National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 1013 Results for genre:"Pictorial works."
Sort by:
 
 
Daqing / [Daqing ge ming wei yuan hui bian]
大庆 / [大庆革命委员会编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1977
上海 : 上海人民出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dao ying xiang : Aomen yu kang Ri zhan zheng tu zhi = Gudao yingxiang : Aomen yu kangri zhangzheng tuzhi / Lin Faqin, Wang Xi bian zhu
孤岛影像 : 澳门与抗日战争图志 = Gudao yingxiang : Aomen yu kangri zhangzheng tuzhi / 林发钦, 王熹编著
by Lin, Faqin
林发钦
Guangzhou : Guangdong jiao yu chu ban she, 2015
广州 : 广东教育出版社, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Daqing / [Daqing ge ming wei yuan hui bian]
大庆 / [大庆革命委员会编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa sing, 1974
上海 : 上海人民出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Kabuki no keshō / Bandō Mitsugorō jobun ; Nagatani Takaharu hencho
歌舞伎の化粧 / 坂東三津五郎序文 ; 長谷一美編著
by Nagatani, Takaharu, 1955-
長谷一美, 1955-
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Yūzankaku, Heisei 26 [2014] , ©2014
東京 : 株式会社雄山閣, 平成 26 [2014]
BookBook [text, still image, volume, videodisc]
 
 
Yuan lai zhuan ke zhe me you qu = Li Lanqing's seal carving art / Li Lanqing
原来篆刻这么有趣 = Li Lanqing's seal carving art / 李岚清
by Li, Lanqing
李岚清
Beijing Shi : Gao deng jiao yu chu ban she ; Hangzhou Shi : Xi ling yin she chu ban she, 2007
北京市 : 高等教育出版社 ; 杭州市 : 西泠印社出版社, 2007
 
 
Qiong ren = The rural poor in China / Yuan Dongping zhu zuo
窮人 = The rural poor in China / 袁冬平著作
by Yuan, Dongping
袁冬平
Fort Worth, Texas : Xi liu chu ban she, 2007 , ©2007
Fort Worth, Texas : 溪流出版社, 2007
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chosŏn ŭi kuksu sonamu / [kŭl Kwŏn Chi-hye]
조선 의 국수 소나무 / [글 권 지혜]
by Kwŏn, Chi-hye
권 지혜
[P'yŏngyang] : P'yŏngyang Ch'ulp'ansa, 2015
[평양] : 평양 출판사, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Australia : Souvenirs Australia Pty. Ltd., [between 1960? and 1969?]
BookBook [text, volume]
 
 
by Poncar, Jaroslav
Alfortville (France) : Revue K, 1997©1997 , ©1997
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Zusetsu senjika no keshōhin kōkoku "1931-1943" / Ishida Ayū
図説戦時下の化粧品広告〈1931-1943〉 / 石田あゆう
by Ishida, Ayū, 1973-
石田あゆう, 1973-
Ōsaka-shi : Sōgensha, 2016 , ©2016
大阪市 : 創元社, 2016
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ch'oesang ŭi munmyŏng ŭl hyanghayŏ, 2015 / kŭl Kwŏn Chi- hye ; sajin Kim Nam-ch'ŏl, Sim Yong-sŏk
최상 의 문명 을 향하여, 2015 / 글 권 지혜 ; 사진 김 남철, 심 용석
by Kim, Nam-ch'ŏl
김 남철
P'yŏngyang : P'yŏngyang ch'ulp'ansa, Chuch'e 104 (2015)
평양 : 평양 출판사, 주체 104 (2015)
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhongguo yin xiang = China impression / zhu bian, Ye Xiaolin
中国印象 = China impression / 主编叶晓林
Beijing Shi : Dang dai shi jie chu ban she, 2007
北京市 : 当代世界出版社, 2007
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Turner, Judith
London : Academy Editions, [1980] , ©1980
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Fukushima Traces 2011-2013 / Akagi Shūji
Fukushima Traces 2011-2013 / 赤城修司
by Akagi, Shūji, 1967-
赤城修司, 1967-
Tōkyō : Osiris, 2015
東京 : Osiris, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Gu gong cang Qing mo lao ying xiang yu ling qin yu tu / Lu Shan bian
故宮藏清末老影像与陵寝舆图 / 廬山編
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2014
北京市 : 綫裝書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Lāikhrām : khrư̄angthūai Čhīn yāng Sayām / Phutchong Čhanthawit ; Somphop Thāwō̜nwatthana, thāiphāp ; phāsā ʻAngkrit, Wutthichai...
ลายคราม : เครื่องถ้วยจีนอย่างสยาม / ภุชชงค์ จันทวิช ; สมภพ ถาวรวัฒนะ, ถ่ายภาพ ; ภาษาอังกฤษ, วุฒิชัย ไตรวิทยาคุณ = Blue-and-white chinaware and Siamese ceramics / Bhujjong Chandavij ; Sompop Thavornwattana, photographer ; English text by Vuttichai Trivittayakhun
by Phutchong Čhanthawit
ภุชชงค์ จันทวิช
[Bangkok, Thailand] : ʻAnurat Manīphan, 2558 [2015] , Krung Thēp : Bī Fōtō , ©2015
[Bangkok, Thailand] : อนุรัจจ์ มณีพันธุ์, ๒๕๕๘ [2015] , กรุงเทพ : บี โฟโต้
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.