National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 250 Results for genre:Translations.
Sort by:
 
 
by Shreider, Yu A
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1974
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Shi jie jing dian wei xing xiao shuo = Classics mini-novel in the world / Yu Xing zhu bian
世界经典微型小说 = Classics mini-novel in the world / 于行主编
Huhehaote : Nei meng gu ren min chu ban she, 2002
呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 2002
BookBook [text, volume]
 
 
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [Lu Xun shi xuan / W.J.F. Zhannaer yi]
Lu Xun selected poems / translated by W.J.F. Jenner = [鲁迅诗选 / W.J.F. 詹納爾譯]
Uniform title: Poems. English & Chinese. Selections
by Lu, Xun, 1881-1936
鲁迅, 1881-1936
Beijing : Foreign Languages Press : Distributed by Guoji Shudian, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu dai gu shi ji = Stories from Ancient China / Brian Heaton, Michael West zhu ; Pan Jun yi zhu
中国古代故事集 = Stories from Acnient China / Brian Heaton, Michael West 著 ; 潘筠译注
by Heaton, J. B. (John Brian)
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 1981
北京 : 外语教学与研究出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
by Uspenskii, V. A
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1974
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Lao ma he xiao ma = Laoma he xiaoma / Liu Zhongde deng yi
老马和小马 = Laoma he xiaoma / 刘重德等译
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1980
长沙市 : 湖南人民出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
by Fomin, S. V
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1974
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Ting yan sheng zhang de sheng yin. English
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press ; Honolulu : University of Hawaiʻi Press, [2016] , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wai guo er tong duan pian xiao shuo / "Shao nian wen yi" bian ji bu
外国儿童短篇小说 / "少年文艺"编辑部编
Shanghai : Shao nian er tong chu ban she, 1979
上海 : 少年儿童出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Puxijin tong hua shi / Pushkin, Aleksandr Sergeevich chu ; Meng Hai, Feng Chun yi
普希金童話詩 / Pushkin, Aleksandr Sergeevich 著 ; 梦海, 冯春译
Uniform title: Ruslan i Li︠u︡dmila. Chinese
by Pushkin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1979
上海 : 上海译文出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Ying Han dui zhao wai guo ling dao ren fang Hua jiang hua xuan bian = English-Chinese selected speeches of visiting foreign leaders / Ying Fan bian yi
英汉对照外国领导人访华讲话选编 = English-Chinese selected speeches of visiting foreign leaders / 英帆编译
Beijing : Zhongguo du wai fan yi chu ban gong si, 1988
北京 : 中国对外翻译出版公 司, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Orationes. Selections. English & Latin. 1927
by Cicero, Marcus Tullius
London (England) : W. Heinemann, ltd. ; New York (New York) : G.P. Putnam's Sons, 1927
BookBook [text, volume]
 
 
Chang mian bu xing / Fu Weici xuan bian
长眠不醒 / 傅惟慈選编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1980
上海 : 上海文藝出版社, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Tao li = Runaway / Ailisi Menluo zhu ; Li Wenjun yi
逃离 = Runaway / 艾丽丝・门罗著 ; 李文俊译
Uniform title: Runaway. Chinese
by Munro, Alice, 1931-
Beijing Beijing shi yue wen yi chu ban she 2014
北京 : 北京十月文艺出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
by Sobol', I. M
[Washington, D.C.] : Distributed by ERIC Clearinghouse, 1974
BookBook, MicroformMicroform, OnlineOnline
 
 
Hei yi / Youji Zuohezi zhu ; Li Jinshou zhu shi
黑衣 / 有吉佐和子著 ; 李进守注释
by Ariyoshi, Sawako, 1931-1984
有吉佐和子, 1931-1984
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1979
上海 : 上海译文出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Kui lei / [Bolan] Pulüsi zhu ; [Zhuang Ruiyuan yi]
傀儡 / [波蘭]普魯斯著 ; [莊瑞源譯]
Uniform title: Lalka. Chinese
by Prus, Bolesław, 1847-1912
Shanghai : Shanghai yi wen chu ban she, 1978
上海 : 上海譯文出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.