National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 451 Results for my_parent:"(AuCNL)8550865"
Sort by:
 
 
Jin gang bo re bo luo mi jing / chao jing zhe: Liu Xinyan
金剛般若波羅密經 / 抄經者: 劉心延
Uniform title: Tripiṭaka. Sūtrapiṭaka. Prajñāpāramitā. Vajracchedikā. Chinese
Xianggang : Liu Xiaojia, [1960]
香港 : 劉曉佳, [1960]
BookBook [text, volume]
 
 
Chaozhou Ling shan si gao sen Dadian chan shi Zheng hong ji / Ben'guo bian ding
潮州靈山寺高僧大顚禪師正弘集 / 本果編訂
Uniform title: Zheng hong ji
正弘集
by Ben'guo
本果
Xianggang : Xianggang fo jing liu tong chu, fo li er wu yi jiu [1975]
香港 : 香港佛經流通處, 佛曆弍伍壹玖 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Da fo ding shou leng yan jing : [10 juan / Wu Zhiying xie]
大佛頂首楞嚴經 : [10卷 / 吳芝瑛冩]
Uniform title: Tripiṭaka. Sūtrapiṭaka. Śūraṅgamasamādhisūtra
Xianggang : Xianggang chong de chu ban she, 1981
香港 : 香港崇德出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Lüzu zhu jiang Jin gang Xin jing
呂祖註講金剛心經
by Lü, Dongbin, 798-
呂洞賓, 798-
[Xianggang] : Da pu ding hui si, 1977
[香港] : 大埔定慧寺, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Yu lan pen jing jian zhu / [Zhufahu yi ; Ding Fubao jian zhu]
盂蘭盆經箋註 / [竺法護譯 ; 丁福保箋註]
by Ding, Fubao, 1874-1952
丁福保, 1874-1952
Shanghai : Yi xue shu ju, Wu wu [1918]
上海 : 醫學書局, 戊午 [1918]
BookBook [text, volume]
 
 
Qu gong zhai long wang jing fa ju shi te ji / zuo zhe: Chen laozhu shi [Jianmin] ; bian ji: Lin Yutang
曲肱齋龍王經法句詩特集 / 作者: 陳老居士[健民] ; 編輯: 林鈺堂
by Chen, Jianmin, -1987
陳健民, -1987
Berkeley, CA, U.S.A. : Adi Buddha Mandala, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Su Dongpo shu Jin gang jing
蘇東坡書金剛經
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Xianggang : Xianggang fo xue yin shu ju, 1980
香港 : 香港佛學印書局, 1980
BookBook [text, volume]
 
 
Taihao xue ling hu pan duan di xiao ji / [zuo zhe: Chen Jianmin]
太浩雪嶺湖畔短笛小集 / 作者: 陳健民
by Chen, Jianmin, -1987
陳健民, -1987
Berkeley, CA, U.S.A. : Adi Buddha Mandala, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Guanshiyin pu sa pu men shi xian tu zheng / Zhao Shuichun gong xie ; Jiang Jinxiang jing hui
觀世音菩薩普門示現圖証 / 趙水椿恭寫 ; 江錦祥敬繪
Taizhong Shi : Pu ti shu za zhi she, Minguo 58 nian [1969]
臺中市 : 菩提樹雜誌社, 民國58年[1969]
BookBook [text, volume]
 
 
Hua yan ji lian san bai / [Hongyi fa shi zhu]
華嚴集聯三百 / [弘一法師著]
by Hongyi, da shi, 1880-1942
弘一, da shi, 1880-1942
[Phlippines] : Fei dao fo jiao yin jing wei yuan hui, fo li 2506 [1962]
[Phlippines] : 菲島佛教印經委員會, 佛曆 2506 [1962]
BookBook [text, volume]
 
 
Feng song lian xiang : Lian hua xue fo yuan shi zhou nian ji nian te kan = The breezing of lotus fragrant : special edition of the tenth anniversary of the Lotus Buddhist Ashram...
風送蓮香 : 蓮華學佛園十週年紀念特刊 = The breezing of lotus fragrant : special edition of the tenth anniversary of the Lotus Buddhist Ashram / 編輯者 蓮華學佛園十週年紀念特刊編輯委員會
Taibei Shi : Yuan quan chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北市 : 原泉出版社, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Miao fa lian hua jing / [Jiumoluoshi yi ; Ouyi Zhixu ke]
妙法蓮華經 / [鸠摩羅什譯 ; 蕅益智旭科]
Uniform title: Tripiṭaka. Sūtrapiṭaka. Saddharmapuṇḍarīkasūtra. Chinese
Honolulu : Tan shan Hua qiao fo jiao zong hui, 1973
Honolulu : 檀山華僑佛敎總會, 1973
BookBook [text, volume]
 
 
Da sheng li qu liu bo luo mi duo jing gui yi san bao pin. Wu liang yi jing / Shi Renhui jing ti
大乘理趣六波羅密多經歸依三寶品. 無量義經 / 釋忍慧敬題
BookBook [text, volume]
 
 
Yuexifashi yu lu / [Miaoxiang lu bian]
月溪法師語錄 / [妙湘錄編]
by Yuexifashi
月溪法師
Taibei Shi : Da cheng jing she yin jing hui, Minguo 73 nian [1984]
臺北市 : 大乘精舍印經會, 民國73年 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Yin'guang da shi hua zhuan
印光大師畫傳
by Lingyan shan si (Suzhou, Jiangsu Sheng, China)
靈巖山寺(Suzhou, Jiangsu Sheng, China)
Xianggang : Xianggang fo jing liu tong chu, Fo li 2513 [1970]
香港 : 香港佛經流通處, 佛曆2513 [1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Guang hong ming ji / (Tang) Shi Daoxuan zhuan
廣弘明集 / (唐)釋道宣撰
by Daoxuan, 596-667
道宣, 596-667
Taibei Shi : chu ban gu fen you xian gong si, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Nanhua zhen jing ping zhu / Guo Xiang ji zhu ; Gui Youguang pi yue ; Wen Zhenmeng ding zheng
南華真經評註 / 郭象輯註 ; 歸有光批閱 ; 文震孟訂正
by Guo, Xiang, -312
郭象, -312
[Hangzhou] : Hangzhou gu jiu shu dian fu yin, 1983
[杭州] : 杭州古舊書店復印, 1983
BookBook [text, volume]
 
 
Fo xue da ci dian
佛學大辭典
Taibei shi : Qi ming shu ju, Minguo 49 [1960]
臺北市 : 啓明書局, 民國49 [1960]
 
 
Fo xue da ci dian / Ding Fubao bian
佛學大辭典 / 丁福保編
by Ding, Fubao, 1874-1952
丁福保, 1874-1952
Taibei Shi : Taiwan yin jing chu, Minguo 63 [1974]
台北市 : 台灣印經處, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Han Fan Ying Tai fo xue ci dian = A dictionary of Buddhism : Chinese-Sanskrit-English-Thai
漢梵英泰佛學辭典 = A dictionary of Buddhism : Chinese-Sanskrit-English-Thai
Bangkok : The Chinese Buddhist Order of Sangha in Thailand, 1976
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.