National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 15 of 15 Results for subject:"上海 (China) -- Anecdotes."
Sort by:
 
 
Bu ke neng de shi jie : Shanghai wai tan de ying xiang yu zhuan qi / Chen Danyan
不可能的世界 : 上海外灘的影像與傳奇 / 陳丹燕
by Chen, Danyan
陳丹燕
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2007
香港 : 明報出版社有限公司, 2007
 
 
Yang jing bang lie qi lu / Yang Lelang zhu
洋涇浜獵奇錄 / 楊樂郎著
by Yang, Lelang
楊樂郎
Shanghai : Wen hua qi ye gong si, Minguo 37 [1948]
上海 : 文化企業公司, 民國37 [1948]
 
 
Shanghai lin zhao / Yu Muxia
上海鱗爪 / 郁慕侠
by Yu, Muxia
郁慕侠
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1998
上海 : 上海书店出版社, 1998
 
 
Wan Qing Shanghai pian ying [electronic resource] / Xia Xiaohong
晚清上海片影 [electronic resource] / 夏晓虹
by Xia, Xiaohong
夏晓虹
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2009
上海 : 上海古籍出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Gui li de hai : Zhongguo min zu gong shang ye fa yuan di--Shanghai / Shen Zongzhou zhu
瑰丽的海 : 中国民族工商业发源地--上海 / 沈宗洲著
by Shen, Zongzhou
沈宗洲
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 北京出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Shanghai lao chen guang : yi duan nan wang de nong tang qing jie = Shanghai those days / Guan Jiping zhu bian
上海老辰光 : 一段难忘的弄堂情结 = Shanghai those days / 管继平主编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2005
上海 : 上海辞书出版社 2005
 
 
Huangpu jiang pan hua dang nian / Nian Cheng bian zhu
黄浦江畔話當年 / 念澄編著
by Nian, Cheng
念澄
Xianggang : Xianggang zhi cheng chu ban she, 1971
香港 : 香港致誠出版社, 1971
 
 
Shanghai chuan qi : Wen ming shan bian de ce ying, 1553-1949 / Luo Suwen zhu
上海传奇 : 文明嬗变的侧影, 1553-1949 / 罗苏文著
by Luo, Suwen
罗苏文
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2004
上海 : 上海人民出版社, 2004
 
 
Cong wu sheng kai shi / Han Yuqi bian zhu = It started from silence / compiled by Han Yuqi
从无声开始 / 韩妤齐编著 = It started from silence / compiled by Han Yuqi
by Han, Yuqi
韩妤齐
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2006
上海市 : 文匯出版社, 2006
 
 
Kou shu Shanghai : xiao san xian jian she / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi, Shanghai Shi xian dai Shanghai yan jiu zhong xin bian zhu
口述上海 : 小三线建设 / 中共上海市委党史研究室, 上海市现代上海研究中心编著
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2013
上海 : 上海教育出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Lao Shanghai cheng xiang zhang gu / Xue Liyong zhu
老上海城厢掌故 / 薛理勇著
by Xue, Liyong
薛理勇
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 2015
上海 : 上海书店出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Gong bai chui cheng : 1949 : Ning Hu gao ceng ce fan nei mu = Gongbai chuicheng / Li Wei zhu
功败垂成 : 1949 : 宁沪高层策反内幕 = Gongbai chuicheng / 李伟著
by Li, Wei, 1925-
李伟, 1925-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2008
武汉市 : 湖北人民出版社, 2008
 
 
Shanghai ming ren ming shi ming wu da guan = Shanghai mingren mingshi mingwu / zhu bian Xiong Yuezhi ; fu shu bian Zheng Zu'an ... [et al.]
上海名人名事名物大观 = Shanghai mingren mingshi mingwu / 主编熊月之 ; 副主编郑祖安 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2005
上海 : 上海人民出版社, 2005
 
 
Chun shen jiu wen / Chen Dingshan zhu
春申旧闻 / 陈定山著
by Chen, Dingshan
陈定山
Beijing : Hai tun chu ban she, 2015
北京 : 海豚出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chun shen jiu wen xu / Chen Dingshan zhu
春申旧闻续 / 陈定山著
by Chen, Dingshan
陈定山
Beijing : Hai tun chu ban she, 2015
北京 : 海豚出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.