National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 942 Results for subject:"中国共产党 -- History."
Sort by:
 
 
Zhongguo gong chan dang Jiangxi li shi da shi ji / Zhong gong Jiangxi Sheng wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian
中国共产党江西历史大事记 / 中共江西省委党史资料征集委员会编
Beijing : Xin hua chu ban she, 1999
北京 : 新华出版社, 1999
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang yu dang dai Zhongguo wai jiao, 1949-2009 = Zhongguogongchandang yu dangdaiZhongguo waijiao / Qi Pengfei zhu bian
中国共产党与当代中国外交, 1949-2009 = Zhongguogongchandang yu dangdaiZhongguo waijiao / 齐鹏飞主编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2010
北京市 : 中共党史出版社, 2010
 
 
Yi hong jiu tuan / Li De'an zhu
忆红九团/ 李德安著
by Li, De'an
李德安
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1989
福州 : 福建人民出版社, 1989
 
 
Guang hui de li cheng wei da de ye ji : Zhongguo gong chan zhu yi yun dong 70 nian / Zhong gong Sichuan sheng wei dang shi yan jiu shi zu zhi bian xie ; zhu bian Luo Zongrong ;...
光辉的历程伟大的业绩 : 中国共产主义运动 70年 / 中共四川省委党史研究室组织编写 ; 主编罗宗荣 ; 副主编王在安, 朱明远, 侯德邻
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng Xinhua shu dian jing xiao, 1991
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华書店经销, 1991
 
 
Wang Ming yan lun xuan ji
王明言论选辑
by Wang, Ming, 1904-1974
王明, 1904-1974
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1982
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1982
 
 
Zhong gong dang shi jian bian / Wang Yu zhu bian
中共党史简编/ 王渔主编
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Da dao kuo fu de gong zuo fang shi [microform] / Yu Ping
大刀濶斧的工作方式 [microform] / 喻屛
by Yu, Ping
喻屛
[China] : Su Wan bian qu di er ci huo dong fen zi da hui, 1941
[China] : 蘇皖邊區第二次活動份子大會, 1941
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Fujian ge ming li shi wen jian hui ji / Zhong yang dang an guan, Fujian sheng dang an guan
福建革命历史文件汇集 / 中央档案馆, 福建省档案馆
[Fuzhou] : Zhong yang dang an guan : Fujian sheng dang an guan, 1983-1987
[福州] : 中央档案馆 : 福建省档案馆 1983-1987
 
 
Zhongguo gong chan dang dang qi / An Xingben bian zhu
中国共产党党旗 / 安兴本编著
by An, Xingben
安兴本
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1999
北京 : 新华出版社 : 新华书店经销, 1999
 
 
Shanghai dang shi zi liao tong xun / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian
上海党史資料通讯 / 中共上海市委党史資料征集委员会编
Shanghai Shi : Kai wei yuüan hui
上海市 : 该委员会
 
 
Zhongguo ge ming lao qu / Zhongguo lao qu jian she cu jin hui bian
中国革命老区 / 中国老区建设促进会编
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 1997
北京市 : 中共党史出版社 : 经销新华书店, 1997
 
 
Zhongguo gong chan dang zai Shanghai 80 nian / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian zhu
中国共产党在上海80年 / 中共上海市委党史研究室编著
by Zhong gong Shanghai Shi wei. Dang shi yan jiu shi
中共上海市委. 党史研究室
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2001
上海 : 上海人民出版社, 2001
 
 
Zhongguo gong chan dang chuang jian shi ci dian / Ni Xingxiang zhu bian
中国共产党创建史辞典 / 倪兴祥主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2006
上海 : 上海人民出版社, 2006
 
 
Zhongguo she hui zhu yi ge ming he jian she shi jiang yi / Hu Hua zhu bian
中国社会主义革命和建设史讲义 / 胡华主编
[Peking] : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
[Peking] : 中國人民大學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Dang shi wen hui = Dangshi wenhui
党史文滙 = Dangshi wenhui
Taiyuan Shi : "Dang shi wen hui" bian ji bu, 1985-
太原市 : 《党史文滙》编辑部, 1985-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Cong Wangzhi Lu dao Nan hu : Zhongguo gong chan dang dan sheng de gu shi / Ze ren bian ji Huang Yan
从望志路到南湖 : 中国共产党诞生的故事 / 责任编辑黄艳
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2010
北京市 : 中共党史出版社, 2010
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Gong chan zhu yi xiao zu / Zhong gong zhong yang dang shi zi liao zheng ji wei yuan hui bian
共产主义小组/ 中共中央党史资料征集委员会编
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she, 1987
北京 : 中共党史资料出版社, 1987
 
 
Wo men zen yang zai di hou jian li kang Ri zheng quan [microform] / Song Shaowen deng zhu
我們怎樣在敵後建立抗日政權 [microform] / 宋劭文等著
by Song, Shaowen
宋劭文
Shanxi : Huang he chu ban she, Minguo 28 [1939]
山西 : 黄河出版社, 民國28 [1939]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhong gong dang shi guang bo jiao xue jiang gao / He Qin, Wang Jiaxun, Chen Mingxian
中共党史广播敎学讲稿 / 何沁, 王家勋, 陈明显
by He, Qin
何沁
[Hong Kong : s.n., between 1985 and 1989]
 
 
Zhongguo gong chan dang he Zhongguo xian dai hua / Zhang Jingru, Qin Qianli, Yi Haojing zhu
中国共产党和中国现代化 / 张靜如, 秦千里, 易豪精著
by Zhang, Jingru
张靜如
Changsha shi : Hunan chu ban she, 1991
长沙市 : 湖南出版社, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.