National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 115 Results for subject:"中國共產黨 -- History."
Sort by:
 
 
Gong chan dang de mo shu; tong zhan gong zuo, Zhou Jingwen zhu
共產黨的魔術; 統戰工作, 周鯨文著
by Zhou, Jingwen
周鯨文
[Xianggang] Shi dai pi ping she [1961]
[香港] 時代批評社 [1961]
 
 
Gong fei huo guo shi liao hui bian / Zhonghua Minguo kai guo wen xian bian zuan wei yuan hui, Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin bian
共匪禍國史料彙編 / 中華民國開國文獻編纂委員會,國立政治大學國際關係研究中心編
Taibei shi : Gai hui : Gai zhong xin, Minguo 53-67 [1964-1978]
臺北市 : 該會 : 該中心, 民國53-67 [1964-1978]
 
 
Zou xiang hui huang : zao qi de gong gong jiao liang / Jin Yinan zhu
走向輝煌 ; 早期的國共較量 / 金一南著
by Jin, Yinan
金一南
Xianggang : Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2014 , ©2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan ge ming qi shi nian / Chen Yongfa zhu
中國共產革命七十年 / 陳永發著
by Chen, Yung-fa, 1944-
陳永發, 1944-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1998
臺北市 : 聯經出版事業公司, 1998
 
 
Zhong gong yu Mosike de guan xi, 1920-1960 / Yang Kuisong zhu
中共與莫斯科的關係, 1920-1960 / 楊奎松著
by Yang, Kuisong
楊奎松
Xianggang : Hai xiao chu ban shi ye you xian gong si, 1997
香港 : 海嘯出版事業有限公司, 1997
 
 
 
 
Guo Gong xue shi xin fan an : "si, yi er" jiu jing shui tu sha shui? an sha Wen Yiduo de shi Zhong gong qiang shou? / Liu Yongxin zhu
國共血史新翻案 : "四·一二"究竟誰屠殺誰?暗殺聞一多的是中共槍手? / 劉永欣著
by Liu, Yongxin
劉永欣
Xianggang : Xiafeier chu ban you xian gong si, 2014
香港 : 夏菲爾出版有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Shi yue ge ming dui Zhongguo ge ming de ying xiang [microform] / Ding Shouhe, Yin Xuyi, Zhang Bozhao zhu
十月革命对中國革命的影响 [microform] / 丁守和, 殷敘彜, 張伯昭著
by Ding, Shouhe
丁守和
Beijing : Ren ming chu ban she, 1957
北京: 人民出版社, 1957
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Gong fei fan dong wen jian hui bian [microform] : Zheng zhi bu fen
共匪反動文件彙編 [microform] : 政治部分
[China : s.n., 19--?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhong gong shi lun / Guo Hualun bian zhu ; Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo bian
中共史論 / 郭華倫編著 ; 中華民國國際關係硏究所編
Uniform title: Analytical history of Chinese Communist Party. Chinese. 1969
by Kuo, Warren
Taibei : [Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo], Minguo 58-60 [1969-1971]
台北 : [中華民國國際關係硏究所], 民國58-60 [1969-1971]
 
 
Wei da de Zhongguo gong chan dang 60 nian : 1921-1981 / Jie fang jun hua bao she bian
伟大的中国共产党60年 : 1921-1981 / 解放军画报社编
[S.l.] : Chang cheng chu ban she, [1981?]
[S.l.] : 长城出版社, [1981?]
 
 
Di er ci guo nei ge ming zhan zheng shi qi de nong cun ge ming gen ju di [microform] / Wang Boyan zhu
第二次國內革命戰爭時期的農村革命根據地 [microform] / 汪伯岩著
by Wang, Boyan
汪伯岩
Shanghai : Xin zhi shi chu ban she, 1956
上海: 新知識出版社, 1956
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Bian qu dang de li shi wen ti jian tao [microform]
邊區黨的歷史問題檢討 [microform]
by Gao, Gang, 1902-1955
高崗, 1902-1955
[China] : Xi bei ju, 1943
[China] : 西北局, 1943
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Kang zhan shi qi bian qu jiao yu jian she [microform] / Jiao yu zhen di she bian
抗戰時期邊區教育建設 [microform] / 教育陣地社編
Zhangjiakou : Xin Hua shu dian Jin Cha Ji fen dian, 1946
張家口 : 新華書店晉察冀分店, 1946
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo gong chan dang zhi fa zhan ji qi mo luo / Huang Weihan zhu
中國共產黨之發展及其没落 / 黃偉涵著
by Huang, Weihan
黃偉涵
Nanjing : Xue shu yan jiu she, Minguo 24 [1935]
南京 : 學術硏究社, 民國24 [1935]
 
 
Hong se shi zhe li de zhen xiang. Er, "Jie fang" hong chen, "fan you" hong biao / Pei Yiran zhu
紅色史褶裡的真相. 二, 「解放」紅塵 ・「反右」紅飆 / 裴毅然著
by Pei, Yiran, 1954-
裴毅然, 1954-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2016 , ©2016
臺北市 : 獨立作家, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hua bei qian xian / Botuolan zhu ; Wu Shumin yi
華北前線 / 勃脫蘭著 ; 伍叔民譯
Uniform title: North China front. Chinese
by Bertram. James, 1910-
Shanghai : Tang di she, 1939
上海 : 棠棣社, 1939
 
 
Zai li shi de feng ling du kou / Gao Hua zhu
在歷史的風陵渡口 / 高華著
by Gao, Hua, 1954-
高華, 1954-
Xianggang : Shi dai guo ji, 2005
香港 : 時代國際, 2005
 
 
Gong fei fan dong wen jian hui bian [microform] : She hui yun dong bu fen
共匪反動文件彙編 [microform] : 社會運動部分
[China : s.n., 19--?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Gong chan Zhongguo wu shi nian : fei guan fang ji lu de li shi zhen xiang / Jin Zhong zhu bian
共產中國五十年 : 非官方紀錄的歷史眞相 / 金鐘主編
Xianggang : Chong tian you xian gong si kai fang za zhi she, 1999
香港 : 沖天有限公司開放雜誌社, 1999
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.