National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"令計劃, 1956-"
Sort by:
 
 
Ling Jihua mie men an / Zhao Xuanchu zhu ; Zhang Runqing bian
令計劃滅門案 / 趙軒初著 ; 章潤清編
by Zhao, Xuanchu
趙軒初
[Xianggang] : Shuang feng chu ban gong si, 2014
[香港] : 雙豐出版公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongnanhai zhi hu Ling Jihua / Yang Zhijiang bian zhu
中南海之狐令計劃 / 楊之江編著
by Yang, Zhijiang
楊之江
Xianggang : Nan feng chuang chu ban she, 2012
香港 : 南風窗出版社, 2012
 
 
Bu sha ling wan cheng : po huai li nan yi yu liao de zheng zhi he dao / Jin Anguo, Mo Yitan
捕杀令完成 : 破坏力难以预料的政治核弹 / 金安国, 莫一潭
by Jin, Anguo
金安国
Deer Park, NY Ha ye chu ban she, 2015
Deer Park, NY : 哈耶出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dai bu Ling Jihua de mi ling / Bi Wei bian zhuan
逮捕令計劃的密令 / 畢維編撰
by Bi, Wei
畢維
Xianggang Huan yu chu ban she, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ling jia xiong di luo wang xiang qing : da nei zong guan duo quan bai ju / Diao cha za zhi she bian ji bu
令家兄弟落網詳情 : 大內總管奪權敗局 / 調查雜誌社編輯部
Deer Park, NY : Diao cha za zhi she, 2015
Deer Park, NY : 調查雜誌社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Da wang shou jin Ling Jihua / Wang Feng
大網收緊令計劃 / 汪風
[New York] : Wai can chu ban she, 2014
[New York] : 外參出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ling jia xiong di wan cheng de ji hua : Zhong gong he xin ji mi, Meiguo zheng zhi ke tan / Diao cha za zhi she bian ji bu
令家兄弟完成的計劃 : 中共核心機密, 美國政治核彈 / 調查雜誌社編輯部
Deer Park, NY : Diao cha za zhi she, 2015
Deer Park, NY : 調查雜誌社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ling Jihua yu Guo Boxiong / Ji Wenxuan
令計劃與郭伯雄 / 紀文煊
Xianggang : Wai can chu ban she, 2015
香港 : 外參出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ling jia qie mi xiang qing Xi Jinping da jing / zuo zhe Wang Jingwen, Ji Yuan
令家竊密詳情習近平大驚 / 作者王淨文, 季遠
by Wang, Jingwen
王淨文
Xianggang : Xin ji yuan zhou kan chu ban she you xian gong si, 2016
香港 : 新紀元周刊出版社有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Si lao hu mi shi : Zhou Yongkang Xu Caihou Ling Jihua Guo Boxiong / Shi Xunxuan
四老虎密事 : 周永康徐才厚令計劃郭伯雄 / 史巡媗
by Shi, Xunxuan
史巡媗
Taibei Shi : Ling xiu chu ban she, 2015
台北市 : 領袖出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ling Jihua zui hou de xin si ren bang / Lu Haoren zhu
令計劃最後的新四人幫 / 陸昊人 著
by Lu, Haoren
陸昊人
Xianggang : Ming ren chu ban she, 2014 , 香港 : 名人出版社, 2014 , 香港 : 名人出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Zhong ji wei mi shi si da an / Kang Xinsheng zhu
中紀委密室四大案 / 康新生著
by Kang, Xinsheng
康新生
Xianggang : San jiao di chu ban gong si, 2013
香港 : 三角地出版公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xin "si ren bang" he "tai shang huang" : mei you jie su de quan dou / Xie Zichang
新"四人幫"和"太上皇" : 沒有結束的權鬥 / 謝子長
by Xie, Zichang
謝子長
[Carle Place, NY?] : Wai can chu ban she, 2015
[Carle Place, NY?] : 外參出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.