National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"北京 (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Beijing Ao yun you zhi nan / Jiang Lexing zhu bian
北京奥运游指南 / 江乐兴主编
Beijing Shi : Zhongguo shui li shui dian chu ban she, 2008
北京市 : 中国水利水电出版社, 2008
 
 
Sou suo Beijing : fang gu, huai jiu, shi shang, xing zou, mei shi, chuan tong, shi min, di li, wen hua = search Beijing / Qiu Yang zhu bian ; "pin cheng" bian xie zu...
搜索北京 : 访古,怀旧,时尚,行走,美食,传统,市民,地理,文化 = search Beijing / 邱阳主编 ; "品城" 编写组编著
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 2007
北京 : 中国旅游出版社, 2007
 
 
Zhang Henshui, Beijing / [Zhang Henshui ... [et al.]]
张恨水, 北京 / [张恨水 ... [et al.]]
Changchun Shi : Jilin mei shu chu ban she, 2004
长春市 : 吉林美术出版社, 2004
 
 
Beijing ming sheng gu ji ci dian [electronic resource] / Beijing shi wen wu shi ye guan li ju bian
北京名胜古迹辞典 [electronic resource] / 北京市文物事业管理局编
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 1989
北京 : 北京燕山出版社, 1989
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing yu Beijing ren : 1861 / Ruini zhu ; Li Shaoming yi ; Li Guoqing jiao ding
北京与北京人 : 1861 / 芮尼著 ; 李绍明译 ; 李国庆校订
Uniform title: Peking and the Pekingese during the first year of the British embassy at Peking. Chinese
by Rennie, D. F. (David Field), -1868
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2008
北京市 : 国家图书馆出版社, 2008
 
 
Beiping zhi nan : Bei Ning tie lu = Welcome to Peping (Peking) : Peping-Liaoning railway = (Peking-Mukden railway)
北平指南 : 北寧鐵路 = Welcome to Peping (Peking) : Peping-Liaoning railway = (Peking-Mukden railway)
Tientsin : Tientsin press ltd., [193-?]
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi shang de Beijing cheng / Hou Renzhi zhu
历史上的北京城 / 侯仁之著
by Hou, Renzhi, 1911-
侯仁之, 1911-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1962
北京 : 中國青年出版社, 1962
 
 
Beijing guang jie di tu / wen Yan & Coco ; she ying Huang Renda
北京逛街地圖 / 文 Yan & Coco ; 攝影黃仁達
by Yan
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Beijing Qing wang fu / Dou Zhongru zhu
北京清王府 / 窦忠如著
by Dou, Zhongru
窦忠如
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2007
天津市 : 百花文艺出版社, 2007
 
 
Shanghai guang jie di tu / wen Yan & Coco ; she ying Huang Renda
上海逛街地圖 / 文 Yan & Coco ; 攝影黃仁達
by Yan
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2005
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2005
 
 
Beijing chu chai lü you zhi nan / Yin Yang deng bian xie
北京出差旅遊指南 / 尹阳等编写
Beijing : Ren min you dian chu ban she, 1987
北京 : 人民邮电出版社, 1987
BookBook [text, volume]
 
 
Shichahai jiu ji / Shichahai yan jiu hui "Shichahai jiu ji" bian ji bu bian
什刹海九记 / 什刹海研究会"什刹海九记"编辑部编
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2014
北京 : 当代中国出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
1860 nian Hua bei zhan yi ji yao = Narrative of the north China campaign of 1860, containing personal experiences of Chinese character / Siwenhuo zhu ; Zou Wenhua yi
1860年华北战役纪要 = Narrative of the north China campaign of 1860, containing personal experiences of Chinese character / 斯温霍著 ; 邹文华译
Uniform title: Narrative of the north China campaign of 1860. Chinese
by Swinhoe, Robert, 1836-1877
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2011
上海市 : 中西書局, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Hutong yu si he yuan = Beijing hutong & courtyard / Xu Yong
胡同与四合院 = Beijing hutong & courtyard / 徐勇
by Xu, Yong, 1954-
徐勇, 1954-
[Beijing?] : [publisher not identified], [199-?]
[北京?] : [publisher not identified], [199-?]
PicturePicture [still image, card]
 
 
Beijing = Beijing / [zhuan wen Wang Yang ; fan yi Li Jianguo, Lu Anqi, she ying Wang Huiming ... [et al.]]
北京 = Beijing / [撰文王洋 ; 翻譯李建国, 魯安琪, 攝影王慧明 ... [et al.]
by Wang, Yang
王洋
Beijing : Zhongguo lü you, 2003
北京 : 中国旅遊, 2003
 
 
Beijing Ao yun chang guan lü you jiao tong tu. Chang guan pian = Beijing Olympic venues tourism and transport map. Venues
北京奥运场馆旅游交通图. 场馆篇 = Beijing Olympic venues tourism and transport map. Venues
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2007
北京 : 中国地图出版社, 2007
 
 
Feng hua Beijing / Ji'er Yinxiang bian
风华北京 / 吉尔・印象编
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2007
重庆 : 重庆出版社, 2007
 
 
Zhe jiu shi Beijing / Qin Ren bian zhu
这就是北京 / 秦人编著
by Qin, Ren
秦人
Beijing Shi : Zhong yang bian yi chu ban she, 2008
北京市 : 中央编译出版社, 2008
 
 
Wei le bu neng shi qu de gu xiang : yi ge lan yan jing Beijing ren de shi nian hu tong bao wei zhan / Hua Xinmin zhu
为了不能失去的故乡 : 一个蓝眼睛北京人的十年胡同保卫战 / 华新民著
by Hua, Xinmin, 1954-
华新民, 1954-
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2009
北京市 : 法律出版社, 2009
 
 
Zhao Luo jiang Beijing / Zhao Luo xuan bian
赵洛讲北京 / 赵洛选编
by Zhao, Luo, 1925-
赵洛, 1925-
Beijing : Beijing chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.