National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 46 Results for subject:"司馬光, 1019-1086. 資治通鑑."
Sort by:
 
 
Tong jian xue / Zhang Xu zhu
通鑑學 / 張須著
by Zhang, Xu, 1895-1968
張須, 1895-1968
Xianggang : Tai ping shu ju, 1962
香港 : 太平書局, 1962
 
 
Zi zhi tong jian mu lu / [Sima Guang bian ji]
資治通鑑目錄 / [司馬光編集]
by Sima, Guang, 1019-1086
司馬光, 1019-1086
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zi zhi tong jian jin zhu : [294 juan] / Sima Guang zhu ; Li Zongtong, Xia Deyi deng jiao zhu
資治通鑑今註 : [294卷] / 司馬光著 ; 李宗侗, 夏德儀等校註
by Sima, Guang, 1019-1086
司馬光, 1019-1086
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1966]
[臺北] : 臺灣商務印書館, [1966]
 
 
Tong jian ji shi ben mo / Yuan Shu zhuan
通鑑紀事本末 / 袁樞撰
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
Shanghai : Shanghai gu zhi chu ban she, 1994
上海 : 上海古籍出版社, 1994
 
 
Zi zhi tong jian shi wen : [30 juan] / [(Song) Shi Zhao zhuan]
資治通鑑釋文 : [30卷] / [(宋)史炤撰]
by Shi, Zhao, 11th century
史炤, 11th century
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Zi zhi tong jian shi wen / [Shi Zhao]
資治通鑑釋文 / [史炤]
by Shi, Zhao, 11th century
史炤, 11th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Sima Wengong Tong jian "chen Guang yue" yan jiu / Zhang Liping zhu
司馬溫公通鑑「臣光曰」研究 / 張立平著
by Zhang, Liping, 1961-
張立平, 1961-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
 
Tong jian yan jiu / Zhang Jingqi bian zhu
通鑑研究 / 張敬琪編著
by Zhang, Jingqi
張敬琪
Taibei Shi : Yuan liu chu ban gong si, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 遠流出版公司, 民國73 [1984]
 
 
Zi zhi tong jian jiao kan biao
資治通鑑校勘表
[Xianggang?] : Zhonghua shu ju, [1978?]
[香港?] : 中華書局, [1978?]
 
 
Zi zhi tong jian shi wen : 30 juan / [Shi Zhao zhuan]
資治通鑑釋文 : 三十卷 / [史炤撰]
by Shi, Zhao, 11th century
史炤, 11th century
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Tong jian ji shi ben mo / [Yuan Shu bian]
通鑑紀事本末/ [袁樞編]
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Di wang de Jing zi, Zi zhi tong jian / [bian zhuan zhe Lei Jiaji]
帝王的鏡子,資治通鑑 / [編撰者雷家驥]
by Lei, Jiaji
雷家驥
Taibei Shi : Shi bao chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 時報出版事業有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Du Tong jian lun : [30 juan, juan mo] / Wang Fuzhi zhuan
讀通鑑論 : [30卷, 卷末] / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei] : He luo tu shu chu ban she, Minguo 65 [1976]
[臺北] : 河洛圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
Gen zhai za shuo xu shuo ; Kan Jian ou ping / You Tong zhuan ; Li Zhaoxiang, Li Fubo zheng li
艮齋雜說續說 ;看鑑偶評 / 尤侗撰 ;李肇翔,李復波整理
Uniform title: Gen zhai za shuo
艮齋雜說
by You, Tong, 1618-1704
尤侗, 1618-1704
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1992
 
 
Tong jian zong lei : [20 juan] / Sima Guang yuan zhuan, Shen Xianmin gong [Shen Shu] bian ci
通鑑總類 : [20卷] / 司馬光原撰, 沈憲敏公[沈樞]編次
by Shen, Shu, zhi shi 1145
沈樞, jin shi 1145
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
 
 
Tong jian ji shi ben mo : [42 juan] / [Yuan Shu zhu]
通鑑紀事本末 : [42卷] / [袁樞著]
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書舘, 1922?]
 
 
Tong jian zha ji / Liu Tizhi bian zhu
通鑑箚記 / 劉體智編著
by Liu, Kun, jin shi 1903
劉焜, jin shi 1903
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北 : 文海出版社, 民國69 [1980]
 
 
Tong jian ji shi ben mo / Yuan Shu zhu
通鑑紀事本末 / 袁樞著
by Yuan, Shu, 1131-1205
袁樞, 1131-1205
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1955
上海 : 中華書局, 1955
 
 
Tong jian ping yu / Shen Hanyu zhu. Du Shi lun lue / Du Zhao zuan
通鑑評語 / 申涵煜著. 讀史論略 /杜詔纂
by Shen, Hanyu, 1628-1694
申涵煜, 1628-1694
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京 : 中華書局, 1991
 
 
Shi yi : [2 juan / Yao Cong zhu]
史迻 : [2卷 / 姚琮著]
by Yao, Cong
姚琮
Chongqing : [s.n.], yi you [1945]
重庆 : [s.n.], 乙酉 [1945]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.