National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 93 Results for subject:"左丘明. 左傳."
Sort by:
 
 
Zuo zhuan lun wen ji / Chen Xinxiong, Yu Dacheng zhu bian ; Mu duo bian ji shi bian ji
左傳論文集 / 陳新雄, 于大成主編 ; 木鐸編輯室編輯
Taibei : Mo duo chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 木鐸出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zuo zhuan bu zhu / Hui Dong zhu
左傳補注/ 惠棟著
by Hui, Dong, 1697-1758
惠棟, 1697-1758
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Fu Xun ji / (Ming) Fu Xun zhuan ; Sun Dapeng, Yuan Wenjun zheng li
傅遜集 / (明) 傅遜撰 ; 孫大鵬, 袁雯君整理
by Fu, Xun, active 16th century
傅遜, active 16th century
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2015
上海市 : 復旦大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zuo zhuan ji yao : shi er juan / Min Yuanqing zhuan
左傳集要 : 十二卷 / 閔遠慶撰
by Min, Yuanqing
閔遠慶
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo zhuan za kao / Zhou Ciji zhu
左傳雜考 / 周次吉著
by Zhou, Ciji
周次吉
Taibei Shi : Wen jin chu ban she, Minguo 75 [1986]
台北市 : 文津出版社, 民國75 [1986]
 
 
Zuo zhuan yi fa / Fang Wangxi [Fang Bao] kou shou ; Wang Zhaofu zhuan shu
左傳義法 / 方望溪[方苞]口授 ; 王兆符傳述
by Fang, Bao, 1668-1749
方苞, 1668-1749
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Chun qiu Zuo shi zhuan bu zhu / Shen Qinhan zhu
春秋左氏傳補注 / 沈欽韓注
by Shen, Qinhan, 1775-1832
沈欽韓, 1775-1832
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Chun qiu di ming bian yi : Chun qiu shi xiao lu zhi yi / Cheng Tingzuo zuan. [Chun qiu Zuo zhuan fen guo tu di ming / Shen Shu zuan]
春秋地名辨異 : 春秋識小錄之一 / 程廷祚纂. [春秋左傳分國土地名/沈淑纂]
by Cheng, Tingzuo, 1691-1767
程廷祚, 1691-1767
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Zuo zhuan zhen wei kao ji qi ta / (Ruidian) Gao Benhan zhu ; Lu Kanru yi
左傳真偽考及其他 / (瑞典) 高本漢著 ; 陸侃如譯
Uniform title: On the authenticity and nature of the Tso chuan. Chinese
by Karlgren, Bernhard, 1889-1978
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yu yong xue yu "Zuo zhuan" wai jiao fu shi / Chen Zhihong zhu
語用學與《左傳》外交賦詩 / 陳致宏著
by Chen, Zhihong, 1974-
陳致宏, 1974-
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu you xian gong si, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 萬卷樓圖書有限公司, 民國89 [2000]
 
 
Zuo shi zhuan shuo / Lü Zuqian zhuan. [Du Zuo man bi / Chen Yidian zhu]
左氏傳說/ 呂祖謙撰.[讀左漫筆/陳懿典著]
by Lü, Zuqian, 1137-1181
呂祖謙, 1137-1181
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Jia pi zhu zhu Donglai bo yi : [4 juan] / Lü Zuqian zhuan
加批硃註東萊博議 : [4卷] / 呂祖謙撰
by Lü, Zuqian, 1137-1181
呂祖謙, 1137-1181
[China] : Yu cai shan fang, Qing Guangxu wu xu [1898]
[China] : 育才山房, 清光緖戊戌 [1898]
 
 
Chun qiu jing zhuan ji jie / [Du shi]
春秋經傳集解 / [杜氏]
by Du, Yu, 222-284
杜預, 222-284
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Chun qiu Zuo zhuan jie wen zhu lüe : shi wu juan / Wang Daokun zhuan ; Zhou Guanghao zhu
春秋左傳節文註略 : 十五卷 / 汪道昆撰 ; 周光鎬註
by Wang, Daokun, ju ren 1621
汪道昆, 1621年舉人
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chun qiu zuo zhuan hui ji : si shi juan / Wu Bingwen ji
春秋左傳彙輯 : 四十卷 / 吳炳文輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo shi chun qiu wei zhuan bian : 8 juan / Wang Shunan zhuan
左氏春秋偽傳辨 : 8卷 / 王樹枬撰
by Wang, Shunan, 1851-1936
王樹枬, 1851-1936
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Zuo zhuan qian shuo : 2 juan / Pi Xirui zhuan
左傳淺說 : 二卷 / 皮錫瑞撰
by Pi, Xirui, 1850-1908
皮錫瑞, 1850-1908
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zuo zhuan xiao shuo ji shi / Zhou Ciji bian zhu
左傳小說輯釋 / 周次吉編著
by Zhou, Ciji
周次吉
Tainan : Ri yue chu ban she, Minguo 63 [1974]
台南 : 日月出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Zuo xiu / Feng Lihua zhuan
左繡 / 馮李驊撰
Taibei Xian Yonghe Zheng : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 56 [1967]
 
 
"Zuo zhuan" fu shi yan jiu / Mao Zhenhua zhu
《左传》赋诗研究 / 毛振华著
by Mao, Zhenhua 1978-
毛振华 1978-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.