National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for subject:"徐特立, 1877-1968."
Sort by:
 
 
Xu Teli zi liao ji
徐特立資料集
[Xianggang : Tao zhai shu wu, 1970?]
[香港 : 陶齋書屋, 1970?]
 
 
Xu Teli / Du Caoyong, Yang Mu zhu
徐特立 / 杜草甬, 杨木著
by Du, Caoyong
杜草甬
Beijing : Ren min chu ban she, 1987
北京 : 人民出版社, 1987
 
 
Xu Teli zai Yan'an / zhu bian Wang Yunfeng ; fu zhu bian Feng Wende ... [et al.]
徐特立在延安 / 主编王云风 ; 副主编冯文德 ... [et al.]
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
西安 : 陕西人民敎育出版社 : 新華書店经销, 1991
 
 
Huai nian Xu Teli tong zhi / Hunan sheng Changsha shi fan xue xiao bian
怀念徐特立同志 / 湖南省长沙师范学校编
[Changsha] : Hunan ren min chu ban she, Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[长沙] : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店发行, 1979
 
 
Xu Teli yan jiu wen ji / zhu bian, Deng Jiangqi ; fu zhu bian, Wu Chunhui, Xiao Xiangyu, Wu Zigui
徐特立研究文集 / 主编, 邓江祁 ; 副主编, 伍春辉, 肖湘愚, 吴子桂
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 2011
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 2011
 
 
Wo men de shi biao / Zhou Shizhao zhu
我們的師表 / 周世釗著
by Zhou, Shizhao
周世釗
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1970
 
 
Ming yun zhi mi : Xu Teli zhuan / Ke Lan
命运之谜 : 徐特立传 / 柯蓝
by Ke, Lan, 1920-
柯蓝, 1920-
Beijing : Jiao yu ke xue chu ban she : fa xing Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1989
北京 : 教育科学出版社 : 发行新华书痁北京发行所, 1989
 
 
Xian dai sheng ren Xu Teli / Shi Qiulang
现代圣人徐特立 / 师秋朗
by Shi, Qiulang
师秋朗
Beijing : Hong qi chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1992
北京 : 红旗出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1992
 
 
Xu Teli zhuan / Changsha shi fan xue xiao ; Chen Zhiming zhi bi
徐特立傳 / 长沙师范学校 ; 陈志明执笔
by Chen, Zhiming
陈志明
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
長沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Wu chan jie ji jiao yu jia Xu Teli / Hunan sheng Changsha shi fan xue xiao bian ; Zou qiulong zhi bi
无产阶级敎育家徐特立 / 湖南省长沙师范学校编 ; 邹秋龙执笔
Beijing : Ren min jiao yu chu ban she chu ban : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民敎育出版社出版 : 新华书店北京发行所发行, 1986
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.