National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 357 Results for subject:易經.
Sort by:
 
 
Yi quan / Zheng Manran [Manqing] shu zhuan ; [bian zhe Yao Menggu]
易全 / 鄭曼髯[曼靑]疏譔 ; [編者姚夢谷]
by Zheng, Manqing
鄭曼靑
[Taibei?] : Zheng ding wei zhuang ; Taibei : fa xing dai li Mei ya shu ban gu fen you xian gong si, Minguo 65 [1976]
[台北?] : 鄭丁惟莊 ; 台北 : 發行代理美亞書版股份有限公司, 民國65 [1976]
 
 
Zhou yi wai zhuan / Wang Fuzhi
周易外傳 / 王夫之
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu zhu, 1977
北京 : 中华书局, 1977
 
 
Yi can yi / Liang Yin zhuan
易參義 / 梁寅撰
by Liang, Yin, 1303-1389
梁寅, 1303-1389
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Wu, wu, ba gua / Zhou Bing zhu ; Ye Lang shen ding
巫・舞・八卦 / 周冰著 ; 叶朗审定
by Zhou, Bing
周冰
[Peking] : Xin hua chu ban she, 1991
[Peking] : 新华出版社, 1991
 
 
Yi tong / Su Yuanlei zhu. Yi zhi zhe xue / Jia Fengzhen zhu. Zhou Yi za gua zheng jie / Zhou Shanpei zhu. Zhou Yi jie ti ji qi du fa / Qian Jibo zhu. Zhou Yi gu jing jin zhu...
易通 / 蘇淵雷著. 易之哲學 / 賈豐臻著. 周易雜卦證解 / 周善培著. 周易解題及其讀法 / 錢基博著. 周易古經今注 / 高亨著
by Su, Yuanlei, 1909-
蘇淵雷, 1909-
Shanghai : Shanghai shu dian, 1990
上海 : 上海書店, 1990
 
 
Zhou yi ji yi chu bian : si juan / Lu Zhaoao zhuan
周易輯義初編 : 四卷 / 盧兆鰲撰
by Lu, Zhaoao
盧兆鰲
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhong shi Yi / Mao Qiling zhuan
仲氏易 / 毛奇齡撰
by Mao, Qiling, 1623-1716
毛奇齡, 1623-1716
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Luzi yi shuo : er juan, tu jie yi juan / Lu Yan zhuan
呂子易說 : 二卷, 圖解一卷 / 呂巖撰
by Lu, Dongbin, 798-
呂洞賓, 798-
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhou yi gu shi guan / Hu Pu'an zhu
周易古史觀 / 胡樸安著
by Hu, Pu'an, 1878-1947
胡樸安, 1878-1947
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Chun qiu zhan shi shu / [Mao Qiling zhuan]
春秋占筮書 / [毛竒齡撰]
by Mao, Qiling, 1623-1716
毛竒齡, 1623-1716
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Zhou yi gu zhan fa / Cheng Jiong bian ; Fan Qin ding
周易古占法/ 程迥編;范欽訂
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Yi jing bai hua xin jie / Kong Richang bian zhu
易經白話新解 / 孔日昌編著
by Kong, Richang
孔日昌
Tainan : Xi bei chu ban she, Minguo 69 [1980]
台南 : 西北出版社, 民國69 [1980]
 
 
Ekikyō / Yamaguchi Satsujō cho
易經 / 山口察常著
by Yamaguchi, Satsujō, 1882-
山口察常, 1882-
Tōkyō : Daitō Shuppansha, Shōwa 10 [1935]
東京 : 大東出版社, 昭和 10 [1935]
BookBook [text, volume]
 
 
Hui shi yi shuo / [Hui Shiqi zhuan]
惠氏易說 / [惠士奇撰]
by Hui, Shiqi
惠士奇
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Shi bian yu xue shu : Ming Qing zhi ji shi lin "Yi" xue yu dian tang "Yi" xue / Yang Ziping zhu
世變與學術 : 明清之際士林《易》學與殿堂《易》學 / 楊自平著
by Yang, Ziping, 1970-
楊自平, 1970-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2012
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2012
 
 
Meng quan shan guan Zhou yi ben yi bu shuo : liu juan / Cai Shaojiang zhuan
蒙泉山館周易本義補說 : 六卷 / 蔡紹江撰
by Cai, Shaojiang
蔡紹江
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yi gua ren ren zhan fa / Zhang Tingrong zhuan
易卦人人占法 / 張廷榮撰
by Zhang, Tingrong
張廷榮
Taibei Shi : Yi xue yan jiu za zhi she , Minguo 67 [1978]
臺北市 : 易學研究雜誌社, 民國67 [1978]
 
 
Jiao shi yi lin / Jiao Yanshou zhuan
焦氏易林 / 焦延壽撰
by Chiao, Yen-shou, 1st cent. B.C
焦延壽, 1st century B. C
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
長沙: 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Yi zhuan dao de de xing shang xue / Fan Liangguang zhu
易傳道德的形上學/ 范良光著
by Fan, Liangguang
范良光
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市: 臺灣商務印書館, 民國71 [1982]
 
 
Sun shi Zhou yi ji jie / Sun Xingyan zhuan
孫氏周易集解 / 孫星衍撰
by Sun, Xingyan, 1753-1818
孫星衍, 1753-1818
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.