National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 148 Results for subject:"曹雪芹, approximately 1717-1763. 紅樓夢."
Sort by:
 
 
Hong lou meng zhong shi ci ti yong zhi yan jiu / Yan Rongli zhuan
紅樓夢中詩詞題詠之硏究 / 顔榮利撰
by Yan, Rongli
顔榮利
[Taibei : s.n., 1975]
[台北 : s.n., 1975]
 
 
Hong xue cong dan / Hu Wenbin, Zhou Lei zhu
紅學叢譚 / 胡文彬, 周雷著
by Hu, Wenbin
胡文彬
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng Xin hua shu dian fa xing, 1983
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1983
 
 
Hong lou meng xue kan / Wen hua bu wen xue yi shu yan jiu yuan Hong lou meng xue kan bian ji wei yuan hui bian
红楼梦学刊 / 文化部文学艺术研究院红楼梦学刊编辑委员会编
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 1979-
天津市 : 百花文艺出版社, 1979-
 
 
Hong lou meng xin bian / Pan Chonggui zhu
紅樓夢新辨 / 潘重規著
by Pan, Chonggui, 1908-
潘重規, 1908-
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 三民書局, 民國79 [1990]
 
 
Lü yan suo chuang ji / Fucha Mingyi zhuan. Zao chuang xian bi / Aixinjueluo Yurui zhuan
綠煙瑣窓集 / 富察明義撰. 棗窗閒筆 / 愛新覺羅裕瑞撰
by Fucha, Mingyi, 18th century
富察明義, 18th century
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1984
 
 
Hong lou meng zi di shu / Hu Wenbin bian
紅樓夢子弟書 / 胡文彬编
Shenyang : Chun feng wen yi chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
沈阳 : 春风文艺出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1983
 
 
Hong lou meng yan / Zhang Ailing zhu
紅樓夢魘 / 張愛玲著
by Zhang, Ailing
張愛玲
Taibei shi : Huang guan chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 皇冠出版社, 民國66 [1977]
 
 
Hong lou zhe xue bi ji / Liu Zaifu zhu
紅樓哲學筆記 / 劉再復著
by Liu, Zaifu, 1941-
劉再復, 1941-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2010
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2010
 
 
Hong lou meng xin zheng / Zhou Ruchang zhu, Wang Er zhu bian
紅樓夢新證 / 周汝昌著, 王耳主編
by Zhou, Ruchang, 1918-
周汝昌, 1918-
[Shanghai] : Tang di chu ban she, 1953
[上海] : 棠棣出版社, 1953
 
 
Hong lou meng zhi wu tu jian / [zuo zhe, she ying Pan Fujun]
紅樓夢植物圖鑑 / [作者, 攝影潘富俊]
by Pan, Fujun
潘富俊
Taibei Shi : Mao tou ying chu ban, 2004
台北市 : 貓碩鷹出版, 2004
 
 
Hong lou meng kao shi / Du Shijie zhu
红楼梦考释 / 杜世杰著
by Du, Shijie
杜世杰
Beijing : Zhongguo wen xue chu ban she, 1997 [i.e. 1995]
北京 : 中国文学出版社, 1997 [i.e. 1995]
 
 
Hong lou meng Zhi yan zhai ping yu ji jiao / Chen Qinghao zhuan
紅樓夢脂硯齋評語輯校 / 陳慶浩撰
by Chen, Qinghao
陳慶浩
[Paris] : Bali di qi da xue Dong ya jiao yan chu chu ban zhong xin ; [Jiulong] : Xianggang Zhong wen da xue xin ya xue yuan Hong lou meng yan jiu xiao zu, 1972
[Paris] : 巴黎第七大學東亞敎研處出版中心 ; [九龍] : 香港中文大學新亞學院紅樓夢研究小組, 1972
 
 
Hong lou meng shi ci shi zhu / Wen Bing bian zhu
《紅樓夢》詩詞釋注 / 文冰編著
by Wen, Bing, active 1977-
文冰, active 1977-
Jiulong : Zhonghua shu ju, 1977
九龍 : 中華書局, 1977
 
 
Hong lou meng cha tu / Wang Chao
红楼梦插圖 / 王钊
by Wang, Zhao
王钊
[Tsinan] : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[Tsinan] : 山東人民出版社 : 山東省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Shou jie Guo ji "Hong lou meng" yan tao hui lun wen ji / Zhou Cezong bian = Chinese papers from the first International Conference on the Dream of the Red Chamber /...
首屆國際《紅樓夢》研討會論文集 / 周策縱編 = Chinese papers from the first International Conference on the Dream of the Red Chamber / edited by Chow Tse-tsung
by International Conference on the Dream of the Red Chamber (lst : 1980 : University of Wisconsin)
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 1983
香港 : 中文大學出版社, 1983
 
 
Miaofuxuan ping Shi tou ji / [Cao Xueqin, Gao E zhu ; Zhang Xinzhi ping]
妙復軒評石頭記 / [曹雪芹, 高鶚著 ; 張新之評]
Uniform title: Miaofuxuan ping ben, xiu xiang Shi tou ji Hong lou meng
妙復軒評本・綉像石頭記紅樓夢
by Tong, Bunian, active 19th century
仝卜年, active 19th century
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2002
北京 : 北京圖書館出版社, 2002
 
 
Da guan yuan jiu shi Zi yi yuan : jie kai liang bai nian lai Da guan yuan zhen zhi zhi mi / zuo zhe Zhou Guanhua
大觀園就是自怡園 : 揭開兩百年來大觀園眞址之謎 / 作者周冠華
by Zhou, Guanhua
周冠華
Taibei : Wang Zhengyun : Zong jing xiao Han wen shu dian, Minguo 63 [1974]
臺北 : 王正芸 : 總經銷漢文書店, 民國63 [1974]
 
 
Hong lou meng tu yong [microform] / Gai Qixiang [Qi] yuan gao ; [zhu ming liu ti yong]
紅樓夢圖詠 [microform] / 改七香[琦]原稿 ; [諸名流題咏]
by Gai, Qi, 1774-1829
改琦, 1774-1829
[China : s.n., Minguo xin you i.e. 1921]
[China : s.n., 民國辛酉 i.e. 1921]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Hong lou meng shu lu, Yisu bian
紅樓夢書錄, 一粟編
by Yisu, pseud
一粟, pseud
Shanghai, Gu dian wen xue chu ban she, 1958
上海, 古典文学出版社, 1958
 
 
Hong lou meng xin shang yu tan suo / Hu Wenwei zhu
红楼梦欣赏与探索 / 胡文炜著
by Hu, Wenwei
胡文炜
Beijing Shi : Beijing tu shu guan chu ban she, 2006
北京市 : 北京图书馆出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.