National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 147 Results for subject:"曹雪芹, approximately 1717-1763. 红楼梦."
Sort by:
 
 
Hu Shi Hong xue yan jiu zi liao quan bian / Song Guangbo bian jiao zhu shi
胡適红学研究资料全编 / 宋广波编校注释
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she, 2005
北京 : 北京图书馆出版社, 2005
 
 
Bai nian yi jiao Hong lou meng : Zhongguo xian dang dai zhu ming zuo jia pin "Hong lou" / Gu Si xuan bian
百年一觉红楼梦 : 中国现当代著名作家品《红楼》 / 古耜选编
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2006
郑州市 : 河南人民出版社, 2006
BookBook [text, volume]
 
 
Fou ding qun xiong jie Hong lou : Zhou Li Cai Hu er bai nian yi meng / Cui Yaohua zhu
否定群雄解红楼 : 周李蔡胡二百年一梦 / 崔耀华著
by Cui, Yaohua, 1934-
崔耀华, 1934-
Beijing Shi : Beijing gong ye da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京工业大学出版社, 2007
 
 
Cao Xueqin zui hou shi nian kao / Cui Chuanrong zhu
曹雪芹最后十年考 / 崔川荣著
by Cui, Chuanrong
崔川荣
Ha'erbin : Heilongjiang jiao yu chu ban she, 2003
哈尔滨 : 黑龙江敎育出版社, 2003
 
 
Bai er shi hui "Hong lou meng" ren ming suo yin : fu zhi pi geng chen ben pi yu ren ming suo yin / He Jinjie, Xing Song'en bian
百二十回《红楼梦》人名索引 : 附脂批庚辰本批语人名索引 / 何锦阶, 邢颂恩编
by He, Jinjie
何锦阶
Beijing : Zhongguo you yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国友谊出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Hong lou si hua : yi yao cha hua / Gao Zhenda zhu
红楼四话 : 医药茶花 / 高振达著
by Gao, Zhenda
高振达
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hau shu dian fa xing, 1989
郑州市 : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1989
 
 
Liu Xinwu jie mi gu ben "Hong lou meng" / Liu Xinwu zhu
刘心武揭秘古本《红楼梦》 / 刘心武著
by Liu, Xinwu, 1942-
刘心武, 1942-
Beijing : Ren min chu ban she, 2006
北京 : 人民出版社, 2006
 
 
Hong xue lun gao / Deng Suifu zhu
紅學論稿 / 邓遂夫著
by Deng, Suifu
邓遂夫
Chongjing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
重庆 : 重庆出版社 : 新华书店经销, 1987
 
 
"Hong lou meng" yu Qing dai feng jian she hui / Shi Daqing
《红楼梦》与清代封建社会 / 施达青
by Shi, Daqing
施达青
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1976
[北京] : 人民出版社, 1976
 
 
Lun Hong lou meng de zheng zhi li shi yi yi / Tong Xue zhu
论红楼梦的政治历史意义 / 佟雪著
by Tong, Xue
佟雪
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she, 1975
南昌 : 江西人民出版社, 1975
 
 
Jie ji dou zheng de xing xiang li shi : Ping "Hong lou meng" / Hong Guangsi zhu
阶级斗争的形象历史: 評《红楼梦》/ 洪广思著
by Hong, Guangsi
洪广思
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1974
北京: 人民文学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1974
 
 
Wu dong Hong lou meng / Jiang Xun zhu
舞動红楼夢 / 蒋勳著
by Jiang, Xun, 1947-
蒋勳, 1947-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2005
北京 : 人民文学出版社, 2005
 
 
Hong lou meng zhu jie / Mao Debiao, Zhu Junting ... et al. bian xie
红楼梦注解/ 毛德彪,朱俊亭... et al. 编写
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1981
南宁市: 广西人民出版社: 广西新華書店发行, 1981
 
 
Da guan yuan / Gu Pingdan bian
大觀園 / 顾平旦编
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Liu Xinwu dian ping Hong lou meng / Liu Xinwu zhu
刘心武点评红楼梦 / 刘心武著
by Liu, Xinwu
刘心武
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2006
北京市 : 团结出版社, 2006
 
 
Lun "Shi tou ji" geng chen ben / Ying Bicheng zhu
论《石头记》庚辰本 / 应必诚著
by Ying, Bicheng
应必诚
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1983
 
 
Hong lou xin jie : du "Hong lou meng" sui bi / Yu Pingbo zhu ; Wang Shihua bian ; Sun Wen tu
红楼心解 : 读《红楼梦》随笔 / 俞平伯著 ; 王湜华编 ; 孙溫图
by Yu, Pingbo, 1900-1990
俞平伯, 1900-1990
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2005
西安市 : 陕西师范大学出版社 2005
 
 
Hong lou meng zai Taiwan = The fall of the red empire on Taiwan / Zhongguo [zhu]
红楼梦在台湾 = The fall of the red empire on Taiwan / 中国[著]
by Zhong, Guo
中国
Taibei Shi : Zhi guang qi ye you xian gong si, 2001
台北市 : 至光企业有限公司, 2001
 
 
Eluosi Shengbidebao cang Shi tou ji / (Qing) Cao Xueqin zhu
俄羅斯聖彼得堡藏石頭記 / (清)曹雪芹著
Uniform title: Hong lou meng
红楼梦
by Cao, Xueqin, approximately 1717-1763
曹雪芹, approximately 1717-1763
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2013
北京市 : 國家圖書館出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
"Hong lou meng" zhong de jian zhu yu yuan lin / Guan Huashan zhu
"红楼梦"中的建筑与园林 / 关华山著
by Guan, Huashan
关华山
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2008
天津市 : 百花文艺出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.