National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 45 Results for subject:"曾国藩, 1811-1872."
Sort by:
 
 
Zeng Guofan da quan ji [electronic resource] / Zeng Guofan zhu ; Chen Shukai bian zhu
曾国藩大全集 [electronic resource] / 曾国藩著 ; 陈书凯编著
by Zeng, Guofan, 1811-1872
曾国藩, 1811-1872
Wuhan : Wuhan chu ban she, 2011
武汉 : 武汉出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan ping zhuan / Liang Shaohui zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
曾国藩评传 / 梁绍辉著 ; 南京大学中国思想家硏究中心
by Liang, Shaohui, 1933-
梁绍辉, 1933-
Nanjing : Nanjing da xue chu ban she, 2006
南京 : 南京大学出版社, 2006
 
 
Zeng Guofan ji tuan yu wan Qing zheng ju / Zhu Dong'an zhu
曾国藩集团与晚清政局 / 朱东安著
by Zhu, Dong'an
朱东安
Beijing : Hua wen chu ban she, 2003
北京 : 华文出版社, 2003
 
 
Li shi zui ren Zeng Guofan = LishizuirenZengGuoFan : Zeng Guofan lan sha mei wai ji shi / Wang Fumin zhu
历史罪人曾国藩= LishizuirenZengGuoFan :曾国藩滥杀媚外纪实/ 王俯民著
by Wang, Fumin, 1936-
王俯民, 1936-
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 2000
北京: 中国广播电视出版社, 2000
 
 
Zeng Guofan ji qi mu fu ren wu / Li Dingfang
曾国藩及其幕府人物 / 李鼎芳
by Li, Dingfang
李鼎芳
Xianggang : Yuan dong tu shu gong si, 1967
香港 : 遠東圖書公司, 1967
 
 
Zeng Guofan da zhuan / Ma Dongyu zhu
曾国藩大传 / 马东玉著
by Ma, Dongyu
马东玉
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2008
北京市 : 團結出版社, 2008
 
 
Zeng Guofan ji qi mu fu ren wu / Li Dingfang bian [zhu]
曾国藩及其幕府人物 / 李鼎芳编[著]
by Li, Dingfang
李鼎芳
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Tang Haoming ping dian Zeng Guofan zou zhe / Tang Haoming zhu
唐浩明评点曾国藩奏折 / 唐浩明著
by Tang, Haoming
唐浩明
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2015
长沙市 : 岳麓书社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Guofan mou lüe da quan [electronic resource] / Guo Chao, Ma Daozong zhu bian
曾国藩谋略大全 [electronic resource] / 郭超, 马道宗主编
Beijing : Hua wen chu ban she, 2010
北京 : 华文出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zeng Guofan : jiang jian ren jin xing dao di / Shang Jingjian
曾国藩 : 将坚忍进行到底 / 尚景建
by Shang, Jingjian
尚景建
Beijing Shi : Zhongguo fa zhan chu ban she, 2008
北京 : 中国发展出版社, 2008
 
 
Zeng Guofan yu Zhongguo jin dai wen hua / Cheng Xiaojun zhu
曾国藩与中国近代文化 / 成晓军著
by Cheng, Xiaojun, 1953-
成晓军, 1953-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重慶出版社, 2006
 
 
Zeng Guofan bie zhuan ji / [zhu bian Yu Bing, Ma Chunmei]
曾国藩別传集 / [主编俞冰, 马春梅]
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 学苑出版社, 2007
 
 
Zeng Guofan wei guan chu shi 36 ji = ZengGuofan weiguan chushi sanshiliuji / Zhang Fuchun bian zhu
曾国藩为官处世36计 = ZengGuofan weiguan chushi sanshiliuji / 张福春著
by Zhang, Fuchun
张福春
Beijing : Zhongguo fang zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国纺织出版社, 2007
 
 
Zeng Guofan yu Zhongguo jin dai wen hua / Cheng Xiaojun zhu
曾国藩与中国近代文化 / 成晓军著
by Cheng, Xiaojun
成晓军
Changsha shi : Hunan chu ban she : Hunan sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1991
沙市 : 湖南出版社 : 湖南省新华书店经销, 1991
 
 
Zeng Guofan wei guan 50 nian = ZengGuofan weiguan50nian / Wang Feng bian zhu
曾国藩为官50年 = ZengGuofan weiguan50nian / 王峰编著
by Wang, Feng
王峰
Beijing Shi : Zhongguo hua qiao chu ban she, 2007
北京市 : 中國華僑出版社, 2007
 
 
Zeng Guofan yu Xiang jun / Zhang Yun, Han Hongquan zhu
曾国藩与湘军 / 张云, 韩洪泉著
by Zhang, Yun, 1947-
张云, 1947-
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2008
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 2008
 
 
Zheng neng liang Zeng Guofan [electronic resource] : yi ge zuo da shi bu zuo da guan de dian fan / Lin Qian zhu
正能量曾国藩 [electronic resource] : 一个做大事不做大官的典范 / 林乾著
by Lin, Qian
林乾
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2013
上海 : 复旦大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wan Qing di yi sheng : duo mian Zeng Guofan / Liao Zhenghua zhu
晚清第一圣 : 多面曾国藩 / 廖正华著
by Liao, Zhenghua
廖正华
Wuhan : Hua zhong ke ji da xue chu ban she, 2015
武汉 : 华中科技大学出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ting jing Zeng Guofan : gao zhan yuan zhu, ping bu qing yun / zuo zhe: Li Xiaobo
挺經曾國藩 : 高瞻遠矚‧平步青雲 / 作者: 李曉波
by Li, Xiaobo
李曉波
Tainan Shi : Jin wen tang wen hua shi ye gong si, 2017
台南市 : 金文堂文化事業公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zeng Guofan jia zu / Cheng Xiaojun zhu
曾国藩家族 / 成晓军著
by Cheng, Xiaojun, 1953-
成晓军, 1953-
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2006
重庆 : 重庆出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.