National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 126 Results for subject:"杜甫, 712-770."
Sort by:
 
 
Du Fu ping zhuan / Chen Yixin zhu
杜甫评传 / 陳贻焮著
by Chen, Yixin, 1924-
陳贻焮, 1924-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1982-
上海 : 上海古籍出版社, 1982-
 
 
Cao tang
草堂
Chengdu : Chengdu Du Fu yan jiu xue hui : Chengdu Du Fu ji nian guan, 1981- 1987
成都 : 成都杜甫硏究学会 : 成都杜甫紀念馆, 1981- 1987
 
 
Du Fu ping zhuan / Chen Yixin zhu
杜甫评传 / 陈贻焮著
by Chen, Yixin, 1924-
陈贻焮, 1924-
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she : jing xiao zhe Xin hua shu dian, 2003
北京市 : 北京大学出版社 : 经销者新华书店, 2003
 
 
Du Fu qi lü yan jiu yu jian zhu / Jian Mingyong zhu
杜甫七律研究與箋註 / 簡明勇著
by Jian Mingyong, 1941-
簡明勇, 1941-
[Taibei : Wu zhou chu ban she zong jing xiao, Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北 : 五洲出版社總經销, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Qian Muzhai jian zhu Du shi : [20 juan / Du Fu zhu] ; Qian Qianyi zhu
錢牧齋箋註杜詩 : [20卷 / 杜甫著] ; 錢謙益註
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益. 1582-1664
Taibei : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北 : 臺灣中華書局, 民國56 [1967]
 
 
Du shi yin de = A concordance to the poems of Tu Fu / [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye ... et al.]
杜詩引得 = A concordance to the poems of Tu Fu / [哈佛燕京大學圖書館引得編纂處 ; 洪業 ... et al.]
Taipei : Distributed by Chinese Materials and Research Aids Service Center, 1966
 
 
Du Fu zhuan / Feng Zhi zhu
杜甫傳 / 馮至著
by Feng, Zhi, 1905-1993
馮至, 1905-1993
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1952
北京 : 人民文学出版社., 1952
 
 
Du Fu zuo pin xi nian / Li Chendong zhu
杜甫作品繫年 / 李辰冬著
by Li, Chendong, 1907-
李辰冬, 1907-
Taibei : Dong da tu shu you xian gong si, 1977
台北 : 東大圖書有限公司, 1977
 
 
Du Fu yan jiu zi liao hui bian
杜甫研究資料彙編.
[Xianggang? : Tao zhai shu wu, 1974?]
[香港? : 陶齋書屋, 1974?]
 
 
Du Fu shi yun kao / Wang Sanqing zhuan
杜甫詩韻考 / 王三慶撰
by Wang, Sanqing
王三慶
[Taipei : s.n.]
[台北 : s.n.], 民國62 [1973]
 
 
Shi sheng Du Fu dui hou shi shi ren de ying xiang / Hu Chuanan zhu
詩聖杜甫對後世詩人的影響 / 胡傳安著
by Hu, Chuanan
胡傳安
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 64 [1975]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Xin kan jiao ding ji zhu Du shi / Guo Zhida bian
新刊校定集注杜詩/ 郭知達編
Uniform title: Jiu jia ji zhu Du shi
九家集注杜詩
Beijing : Zhonghua shu ju, 1982
北京: 中華書局, 1982
 
 
Tang Du Shaoling xian sheng Fu nian pu / Qian Qianyi qian zhu ; Qian Zunwang, Ji Cangwei jiao
唐杜少陵先生甫年譜 / 錢謙益箋注 ; 錢遵王, 季滄葦校
Uniform title: Shaoling xian sheng nian pu
少陵先生年譜
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益, 1582-1664
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國 67 [1978]
 
 
Du Fu nian pu / [Sichuan sheng wen shi yan jiu guan bian]
杜甫年譜 / [四川省文史硏究館編]
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1958
成都 : 四川人民出版社 : 新华書店重庆發行所發行, 1958
 
 
Du Shaoling xian sheng ping zhuan / Zhu Xie zhu
杜少陵先生評傳 / 朱偰著
by Zhu, Xie, 1907-
朱偰, 1907-
Taibei : Dong sheng chu ban shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北 : 東昇出版事業公司, 民國69 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Du Fu / Huijun bian zhu
杜甫 / 卉君编著
by Huijun
卉君
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1979
香港 : 商務印書館, 1979
 
 
Du shi yin de xu / Hong Weilian
杜詩引得序 / 洪煨蓮
by Hung, William, 1893-
[Peking : Hafo Yanjing xue she Yin de bian cuan chu, 1940]
[Peking : 哈佛燕京學社引得編篡處, 1940]
 
 
Du Fu zhuan / Meng Yao zhu
杜甫傳 / 孟瑤著
by Meng, Yao, 1919-
孟瑤, 1919-
Taibei Shi : Huang guan za zhi she, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 皇冠雜誌社, 民國59 [1970]
 
 
Tu si ŏnhae / [Yu Yun-gyŏm chusŏk ; Cho Wi ŏnhae]
杜詩諺解 / [柳允謙注釈 ; [Cho]偉諺解]
Uniform title: Pullyu Tu Kongbu si ŏnhae. 1985
分類杜工部詩諺解. 1985
Sŏul : Taejegak, 1985
서울 : 大提閣, 1985
 
 
Du Fu xu lun / Zhu Dongrun zhu
杜甫叙论 / 朱东润著
by Zhu, Dongrun
朱东润
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.