National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"杭州市 (China) -- History."
Sort by:
 
 
Chunyou Lin'an zhi ji yi : [8 juan] / Shi E zhuan ; Hu Jing ji
淳祐臨安志輯逸 : [8卷] / 施鍔撰 ; 胡敬輯
by Shi, E, 13th century
施鍔, 13th century
Taibei : Da hua shu ju, Minguo 79 [1990]
臺北 : 大化書局, 民國79 [1990]
 
 
Hangzhou Shi zhi / Hangzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
杭州市志 / 杭州市地方志编纂委员会编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Bei jing fa xing suo fa xing, 1996-<2001>
北京 : 中華書局 : 新华书店北京发行所发行, 1996-<2001>
 
 
Xi Hu wen xian ji cheng / Wang Guoping zhu bian
西湖文献集成 / 王国平主编
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2004-
杭州市 : 杭州出版社, 2004-
 
 
Hangzhou de yi hong bi ying : "Xi Hu you lan zhi" de ren wen chan shi / Hong Liang zhu
杭州的一泓碧影 : 《西湖游览志》的人文阐释 / 洪亮著
by Hong, Liang, 1945-
洪亮, 1945-
Shanghai : Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2008
上海 : 上海音乐学院出版社, 2008
 
 
Qiandao Lin'an zhi : [can 3 juan (que 4-15 juan)] / (Song) Zhou Cong zhuan. Chunyou Lin'an zhi : [can 6 juan (que 1-4 juan)] / (Song) Shi E zhuan
乾道臨安志 : [殘3卷 (闕4-15卷)] / (宋) 周淙撰. 淳祐臨安志 : [殘6卷 (闕1-4卷)] / (宋) 施鍔撰
by Zhou, Cong, 12th century
周淙, 12th century
Taibei : Guo tai wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台北 : 國泰文化事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Xianchun Lin'an zhi : [100 juan (que 90, 98-100 juan)] / (Song) Qian Shuoyou zhuan ; (Qing) Wang Yuansun jiao bu
咸淳臨安志 : [100卷 (闕90, 98-100卷)] / (宋) 潛說友撰 ; (清) 汪遠孫校補
by Qian, Shuoyou
潛說友
Taibei : Guo tai wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台北 : 國泰文化事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Wu lin zhang gu cong bian / Ding Bing, Ding Shen ji
武林掌故叢編 / 丁丙, 丁申辑
Yangzhou Shi : Guang ling shu she, 2008
揚州市 : 廣陵書社, 2008
 
 
Xihulaoren fan sheng lu san zhong / Xihulaoren deng zhuan
西湖老人繁勝錄三種 / 西湖老人等撰
by Xihulaoren
西湖老人
Taibei Xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國 70 [1981]
 
 
Hangzhou yun he wen xian / zhu bian Chen Shu ; fu zhu bian Song Chuanshui
杭州运河文献 / 主编, 陈述 ; 副主编, 宋传水
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Liang Jing fan hua / Shi Tao, Liu Jie zhu
兩京繁華 / 石濤, 劉傑著
by Shi, Tao, 1969-
石濤, 1969-
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2012
香港 : 香港中和出版有限公司, 2012
 
 
Hangzhou Shi jiao tong zhi / Hangzhou Shi jiao tong zhi bian shen wei yuan hui bian
杭州市交通志 / 杭州市交通志编审委员会编
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2003
北京市 : 中華書局, 2003
 
 
Hangzhou jiu wen = Hangzhou old news / Dai Qingyu dian jiao ; Dai Qingyu, Lu Qun ping shuo
杭州旧闻 = Hangzhou old news / 戴庆钰点校 ; 戴庆钰, 卢群评说
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2003
苏州市 : 古吴轩出版社, 2003
 
 
Wulin zhang gu cong bian / Ding Bing zhuan ji
武林掌故叢編 / 丁丙撰輯
by Ding, Bing, 1832-1899
丁丙, 1832-1899
Taibei : Jing hua shu ju, Minguo 56 [1967]
台北 : 京華書局, 民國56 [1967]
 
 
Hangzhou cheng chi ji Xi Hu li shi tu shuo [electronic resource] / Que Weimin bian zhu
杭州城池暨西湖历史图说 [electronic resource] / 阙维民编著
by Que, Weimin
阙维民
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 2000
杭州 : 浙江人民出版社, 2000
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hangzhou Shi ren da zhi / "Hangzhou Shi ren da zhi" bian zuan wei yuan hui bian
杭州市人大志 / "杭州市人大志"编纂委员会编
Hangzhou Shi : Zhejiang she ying chu ban she, 2002
杭州市 : 浙江摄影出版社, 2002
 
 
Hangzhou dang shi zi liao / Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu bian
杭州党史资料 / 中共杭州市委党史资料征集小组编
[Hangzhou Shi] : Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu, 1981-
[杭州市] : 中共杭州市委党史资料征集小组, 1981-
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Wan Qing Minguo shi qi Hangzhou dui wai mao yi yan jiu (1895-1937) / Ma Ding zhu
晚清民国时期杭州对外贸易研究(1895-1937) / 马丁著
by Ma, Ding
马丁
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中國社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hangzhou Shi zheng xie zhi / "Hangzhou Shi zheng xie zhi" bian zuan wei yuan hui bian
杭州市政协志 / "杭州市政协志"编纂委员会编
Beijing : Fang zhi chu ban she, 2005
北京 : 方志出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.