National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 330 Results for subject:"毛澤東, 1893-1976."
Sort by:
 
 
Mao Zedong : zhen shi de gu shi / Yalishanda Panzuofu, Liang Siwen zhu ; Lin Tiangui yi = Mao : the real story / Alexander V. Pantsov, Steven I. Levine
毛澤東 : 真實的故事 / 亞歷山大・潘佐夫, 梁思文著 ; 林添貴譯 = Mao : the real story / Alexander V. Pantsov, Steven I. Levine
Uniform title: Mao T︠S︡zėdun. Chinese
Мао Цзэдун. Chinese
by Pantsov, Alexander, 1955-
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Huai nian Mao Zedong / Han Suyin, Xieweisi deng zhu
懷念毛澤東 / 韓素英, 謝偉思等著
Xianggang : Xianggang wan yuan tu shu gong si, 1977
香港 : 香港萬源圖書公司, 1977
 
 
Sun Zhongshan, shi ci ge ming, liang ge men tu, yi zhong zhu yi : Guo Gong shi guan zhen cang guo fu tu pian shou ci gong kai pi lu
孫中山, 十次革命, 兩個門徒, 一種主義 : 國共史館珍藏國父圖片首次公開披露
[Xianggang : s.n., 1976?]
[香港 : s.n., 1976?]
 
 
Mao Zedong jun shi si xiang he ren min zhan zheng zhi yan jiu / Cai Xiaoqian zhu
毛澤東軍事思想和人民戰爭之硏究 / 蔡孝乾著
by Cai, Xiaoqian
蔡孝乾
Taibei shi : Zhong gong yan jiu za zhi she, Minguo 60 [1971]
台北市 : 中共硏究雜誌社, 民國60 [1971]
 
 
Mao Zedong ling dao zheng zhi dou zheng lu [Xinwei bian zhu]
毛澤東領導政治鬥爭錄 / [心韋編著]
by Xinwei
心韋
[Hong Kong] : Hong xing wen xian she, [1945?]
[Hong Kong] : 紅星文献社, [1945?]
 
 
Mao Zedong ji nian te ji
毛澤東紀念特輯
Xianggang : Xin shi dai chu ban she, [1976?]
香港 : 新時代出版社, [1976?]
 
 
Zai Mao zhu xi jiao dao xia, Fu Lianzhang [zhu] feng mian tu Alao
在毛主席敎导下, 傳連暲[著] 封面图阿老
by Fu Lianzhang, 1895-
傳連暲, 1895-
Beijing, Zuo jia chu ban she, 1959
北京, 作家出版社, 1959
 
 
Mao Zedong si xiang tong yi qi lai de ying xiong ji ti : ji 1124 gong di bu dui qiang xian dou zheng de guang hui shi ji / [Jian fang jun bao she lun Ren min ri bao zai]
毛澤東思想統一起來的英雄集體 : 記1124工地部隊搶險鬥爭的光輝事蹟 / [解放軍報社論人民日報載]
Uniform title: Jie fang jun bao
解放軍報
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Mao Zedong zai Shanghai / Zhong gong Shanghai shi wei dang shi yan jiu shi bian
毛澤東在上海 / 中共上海市委党史研究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1993
北京 : 中共党史出版社, 1993
 
 
Mao Zedong zai Chongqing, Aipositan deng zhu
毛澤東在重慶, 愛潑斯坦等著
[Shanghai] He zhong chu ban she, Minguo 34 [i.e. 35, 1946]
[上海] 合衆出版社, 民國34 [i.e. 35, 1946]
 
 
Quan guo dou lai ban Mao Zedong si xiang xue xi ban
全國都來辦毛澤東思想學習班
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Wei ren de zheng cheng : Zhong Su guan xi qu zhe fa zhan zhong de Mao Zedong / Zhou Wenqi zhu
伟人的征程 : 中苏关系曲折发展中的毛泽东 / 周文琪著
by Zhou, Wenqi
周文琪
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京市 : 中共党史出版社 2006
 
 
Mao zhu xi zai Yan'an de shi hou / Wang Qiao bian xie
毛主席在延安的時候 / 王橋編寫
by Wang, Qiao
王橋
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1957
西安 : 陜西人民出版社, 1957
 
 
Mao zhu xi yi sheng fen dou shi
毛主席一生奮鬥史
Xianggang : Xin shi dai chu ban she, [1976]
香港 : 新時代出版社, [1976]
 
 
Mao zhu xi guan huai zhe wo men / Shanghai wen hua chu ban she bian
毛主席关怀着我們 / 上海文化出版社編
Shanghai : [Shanghai wen hua chu ban she], 1958
上海 : [上海文化出版社], 1958
 
 
Gai guan lun ding Mao Zedong
蓋棺論定毛澤東
[Hong Kong? : s.n., 1976?]
 
 
Mao zhu xi shi shi te ji
毛主席逝世特輯
[Hong Kong] : Chen xi chu ban she, [1976]
[Hong Kong] : 晨禧出版社, [1976]
 
 
Yi zhen feng lei jing shi jie : Mao Zedong yu wen hua da ge ming / Wei Zhengtong zhu
一陣風雷驚世界 : 毛澤東與文化大革命 / 韋政通著
by Wei, Zhengtong, 1923-
韋政通, 1923-
Taibei Xian Xindian Shi : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 90 [2001]
台北縣新店市 : 立緖文化事業有限公司, 民國90 [2001]
 
 
Mao Zedong zheng zhuan / Taishi zhu
毛澤東正傳 / 太史著
by Taishi
太史
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北 : 黎明文化事業公司, 民國65 [1976]
 
 
Mao Zedong zhuan / R. Teli'er zhu ; Liu Luxin, Gao Qingguo deng yi ; Hu Weixiong jiao ding
毛澤東傳 / R. 特里尔著 ; 刘路新, 高庆国等译 ; 胡为雄校订
Uniform title: Mao. Chinese
by Terrill, Ross
Shijiazhuang shi : Hebei ren min chu ban she, 1990
石家庄市 : 河北人民出版社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.