National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 75 Results for subject:经济与管理科学
Sort by:
 
 
Zhong guo dui wai tou zi ji du bao gao(2016 nian di 1 ji du) / Zhang, Jinjie, Wang, Yongzhong, Wang, Bijun zhu
中国对外投资季度报告(2016年第1季度) / 张金杰,王永中,王碧珺著
by Zhang, Jinjie
张金杰
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
北京 : 中国社会科学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Wang luo xu ni huo bi yan jiu / Sun, Baowen, Wang, Zhihui, Zhao, Yinxing zhu
网络虚拟货币研究 / 孙宝文,王智慧,赵胤钘著
by Sun, Baowen
孙宝文
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
YunNan xin nong cun jian she zhong de chan ye fa zhan yan jiu / Peng jie wu, Zhou zi lin
云南新农村建设中的产业发展研究 / 彭杰武,周紫林著
by Peng, Jiewu
彭杰武
Kun ming : Yun nan da xue chu ban she, 2013
昆明 : 云南大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Fei chang shi qi zhi gong ren / He han wen
非常時期之工人 / 何漢文著
by He, Hanwen
何漢文
Hang zhou : Zhe jiang chu ban ji tuan
杭州 : 浙江出版集团
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo dui wai tou zi ji du bao gao(2015 nian di 4 ji du ji quan nian hui gu he zhan wang) / Wang, Bijun, Wang, Yongzhong zhu
中国对外投资季度报告(2015年第4季度及全年回顾和展望) / 王碧珺,王永中著
by Wang, Bijun
王碧珺
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
北京 : 中国社会科学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Yi dai yi lu/ zhong guo zhi ku guan dian / Zhang, Yuyan zhu bian
“一带一路”/中国智库观点 / 张宇燕主编
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
北京 : 中国社会科学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo qu yu jing ji fa zhan bao gao : "yi dai yi lu"zhan lue yu xin chang tai xia zhong guo qu yu jing ji fa zhan / 2016 / Sun, Jiuwen zhu bian
中国区域经济发展报告 : "一带一路"战略与新常态下中国区域经济发展 / 孙久文主编. 2016
Beijing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2017
北京 : 中国人民大学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Yi dai yi lu he zuo kong jian tuo zhan : Zhong la zheng ti he zuo xin shi jiao / Zhong guo she hui ke xue yuan la ding mei zhou yan jiu suo zhu
“一带一路”合作空间拓展 : 中拉整体合作新视角 / 中国社会科学院拉丁美洲研究所著
by Zhong guo she hui ke xue yuan la ding mei zhou yan jiu suo
中国社会科学院拉丁美洲研究所
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
北京 : 中国社会科学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Bo ao ya zhou lun tan ya zhou jing ji yi ti hua jin cheng 2016 nian du bao gao
博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程2016年度报告
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo fa zhan bao gao : 2016 / Yuan, Wei,Peng, Fei zhu bian
中国发展报告 : 袁卫,彭非主编. 2016
Beijing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2016
北京 : 中国人民大学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Yi dai yi lu jian she zhong de gang kou yu gang kou cheng shi / Zheng, Bingwen, Li, Wen, Liu, Mingze zhu
“一带一路”建设中的港口与港口城市 / 郑秉文,李文,刘铭赜著
by Zheng, Bingwen
郑秉文
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
北京 : 中国社会科学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Bo ao ya zhou lun tan ya zhou jing ji yi ti hua jin cheng 2015 nian du bao gao
博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程2015年度报告
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2015
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo dui wai mao yi huan jing yu mao yi mo ca yan jiu bao gao : 2015 / Wang, Xiaosong zhu
中国对外贸易环境与贸易摩擦研究报告 : 王孝松著. 2015
by Wang, Xiaosong
王孝松
Beijing : Zhong guo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中国人民大学出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Kua yue qi da" xian jing" : Guan yu zhong guo fa zhan de guan dian he wo men de si kao / Wang, Linggui, Zhang, Zhongyuan zhu
跨越七大“陷阱” : 关于中国发展的观点和我们的思考 / 王灵桂,张中元著
by Wang, Linggui
王灵桂
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
北京 : 中国社会科学出版社, 2017
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Li quan shi jing ji lun wen ji / Li quan shi
李權時經濟論文集 / 李權時著
by Li, Quanshi
李權時
Hang zhou : Zhe jiang chu ban ji tuan, 1929
杭州 : 浙江出版集团, 1929
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Xin huan jing xia zhong guo qi ye " zou chu qu " zheng ti zhuang kuang fen xi / Dan, Xiaohui, Yu, Hang zhu
新环境下中国企业"走出去"整体状况分析 / 单晓晖,禹杭著
by Dan, Xiaohui
单晓晖
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo wai shang tou zi fa zhan bao gao(2014) : Xin yi lun gai ge kai fang xia de wai shang tou zi / Yang, Liqiang, Wang, Lili zhu
中国外商投资发展报告(2014) : 新一轮改革开放下的外商投资 / 杨立强,王丽丽著
by Yang, Liqiang
杨立强
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2014
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong guo qi ye hai wai fa zhan bao gao : 2015 / Zhang, Xinmin, Lin, Hanchuan, Xia, You fu zhu bian
中国企业海外发展报告 : 张新民,林汉川,夏友富主编. 2015
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2015
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
She hui bian qian yu qu yu jing ji shi yan jiu : Yi jin dai Huang He liu yu wei zhong xin / Huang Zhenglin zhu
社会变迁与区域经济史研究 : 以近代黄河流域为中心 / 黄正林著
by Huang, Zhenglin
黄正林
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 2012
天津 : 天津古籍出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
 
Zhong wai kua guo gong si fa zhan shi : Xia juan / Lu, Jinyong, Yang, Guoliang, Yang, Liqiang bian zhu
中外跨国公司发展史 : 卢进勇,杨国亮,杨立强编著. 下卷
by Lu, Jinyong
卢进勇
Beijing : Dui wai jing ji mao yi da xue chu ban she, 2016
北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2016
BookBook, OnlineOnline [Text, Online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.