National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 22 Results for subject:"蔡元培, 1868-1940."
Sort by:
 
 
Cai Yuanpei xian sheng yi wen lei chao / [Sun Dezhong bian]
蔡元培先生遺文類鈔 / [孫德中編]
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei Shi : Fu xing shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北市 : 復興書局, 民國50 [1961]
 
 
Cai Yuanpei jing dian wen cun / Hong Zhigang zhu bian
蔡元培经典文存 / 洪治纲主编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shanghai Shi : Shanghai da xue chu ban she, 2008
上海市 : 上海大学出版社, 2008
 
 
Qing zhu Cai Yuanbei xian sheng liu shi wu sui lun wen ji / Li shi yu yan yan jiu suo yan jiu yuan wai guo tong xun yuan bian ji yuan zhu li yuan gong zhuan
慶祝蔡元培先生六十五歲論文集 / 歷史語言研究所研究員外國通信員編輯員助理員共撰
Beiping : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 22-24 [1933-1935]
北平 : 中央研究院歷史語言研究所, 民國22-24 [1933-1935]
 
 
Cai Yuanpei yu yan ji wen xue lun zhu / Gao Pingshu bian
蔡元培语言及文学论著 / 高平叔编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1985
 
 
Cai Jiemin (Yuanpei) xian sheng yan xing lu / Xin chao she bian
蔡孑民(元培)先生言行錄 / 新潮社編
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Cai Yuanpei zhuan / Tang Zhenchang zhu
蔡元培传 / 唐振常著
by Tang, Zhenchang
唐振常
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Cai Yuanpei / [bian ji wen yuan Yin Xueman and others]
蔡元培 / [編輯委員尹雪曼 and others]
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Taibei : Hua xin wen hua shi ye zhong xin, Minguo 68 [1979]
臺北 : 華欣文化事業中心, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Cai Yuanpei juan / Ouyang Zhesheng bian
中國近代思想家文庫. 蔡元培卷 / 歐陽哲生编
by Cai, Yuanpei, 1868-1940
蔡元培, 1868-1940
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2014
北京 : 中國人民大學出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cai Yuanpei ji qi mei xue si xiang / Nie Zhenbin zhu
蔡元培及其美学思想 / 聂振斌著
by Nie, Zhenbin
聂振斌
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
天津市 : 天津人民出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Xiao yuan feng jing zhong de yong heng : wo xin mu zhong de Cai Yuanpei / Qian Liqun zhu bian ; Meng Zhaorong, Yan Ruifang fu zhu bian
校园风景中的永恒 : 我心目中的蔡元培 / 钱理群主编 ; 孟昭容, 严瑞芳副主编
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 2000
成都 : 四川人民出版社, 2000
 
 
Cai Yuanpei xian sheng nian pu / Wang Shiru bian zhuan
蔡元培先生年谱 / 王世儒编撰
by Wang, Shiru
王世儒
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 1998
北京 : 北京大学出版社, 1998
 
 
Cai Yuanpei xian sheng nian pu zhuan ji / Sun Changwei bian zhu
蔡元培先生年譜傳記 / 孫常煒編著
by Sun, Changwei
孫常煒
Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 74-76 [1985-1987]
新店市 : 國史館, 民國74-76 [1985-1987]
 
 
Lun Cai Yuanpei : ji nian Cai Yuanpei dan chen 120 zhou nian xue shu tao lun hui wen ji / Cai Yuanpei yan jiu hui bian
论蔡元培 : 纪念蔡元培诞辰120周年学术讨论会文集 / 蔡元培硏究会编
by Ji nian Cai Yuanpei dan chen 120 zhou nian xue shu tao lun hui (1988 : Beijing, China)
纪念蔡元培诞辰120周年学术讨论会 (1988 : Beijing, China)
Beijing Shi : Lü you jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1989
北京市 : 旅游教育出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1989
 
 
Cai Yuanpei ri ji / Wang Shiru bian
蔡元培日記 / 王世儒编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2010
北京市 : 北京大學出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cai Yuanpei hua zhuan, 1868-1940 / Cai Jian'guo bian
蔡元培畫傳, 1868-1940 / 蔡建國编
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 1988
上海 : 上海人民美术出版社, 1988
 
 
Cai Yuanpei yu Hu Shi, 1917-1937 : Zhongguo wen hua ren yu zi you zhu yi / Zhang Xiaowei zhu
蔡元培与胡适, 1917-1937 : 中国文化人与自由主义 / 张曉唯著
by Zhang, Xiaowei, 1957-
张晓唯, 1957-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2003
北京 : 中国人民大学出版社, 2003
 
 
Cai Yuanpei jiao yu si xiang yan jiu / Jin Linxiang zhu
蔡元培教育思想研究 / 金林祥著
by Jin, Linxiang
金林祥
Shenyang Shi : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
沈阳市 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1994
 
 
Cai Liu er xian sheng shou chen ji nian ji / Xu Weinan bian
蔡柳二先生壽辰紀念集 / 徐蔚南編
by Xu, Weinan, 1899-
徐蔚南, 1899-
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 25 [1936]
上海 : 中華書局, 民國25 [1936]
 
 
Cai Yuanpei Lu Xun de mei yu si xiang / Sun Shizhe zhu
蔡元培鲁迅的美育思想 / 孙世哲著
by Sun, Shizhe, 1936-
孙世哲, 1936-
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
沈阳 : 辽宁教育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.