National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 46 Results for subject:诗经.
Sort by:
 
 
Shi ji zhuan : 8 juan / Zhu Xi zhuan
詩集傳 : 8卷 / 朱熹撰
by Zhu, Xi, 1130-1200
朱熹, 1130-1200
Shanghai : Zi wen ge, Qing Guangxu 5 [1879]
上海 : 紫文閣, 清光緒5[1879]
 
 
"Guo feng" yu min su yan jiu / Xu Hualong zhu
"国风" 与民俗研究 / 徐华龙著
by Xu, Hualong
徐华龙
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中國民間文兿出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Shi jing xuan / Yu Guanying zhu yi
詩經選 / 余冠英注译
Uniform title: Shi jing. Selections
诗经. Selections
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
"Shi jing" yuan yi yan jiu / [Ri] Jiajing Zhen zhu ; Lu Yue yi
《诗经》原意研究 / [日]家井真著 ; 陆越译
Uniform title: "Shikyō" no gengiteki kenkyū. Chinese
「詩經」の原義的研究. Chinese
by Inoi, Makoto, 1947-
家井眞, 1947-
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2011
南京 : 江苏人民出版社, 2011
 
 
Shi jing guo feng jin yi / Lan Jusun yi
诗经国风今译 / 蓝菊荪译
by Lan, Jusun
蓝菊荪
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1982
 
 
Shi jing xuan zhu / Jiang Lifu
诗经选注 / 蒋立甫
by Jiang, Lifu
蒋立甫
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Shi jing shang xi ji / Cheng Junying zhu bian
詩经赏析集 / 程俊英主编
Chengdu : Ba Shu shu she : Sizhuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店发行, 1989
 
 
Shi jing / Jin Kaicheng zhu
诗经 / 金开诚著
by Jin, Kaicheng
金开诚
Beijing : Zhonghua shu ju, 1980
北京 : 中华书局, 1980
 
 
Jiao Yuan kan ben Han shi wai zhuan / Han Ying zhuan
校元刊本韓詩外傳 / 韩婴撰
by Han, Ying, active 150 B.C
韩婴, active 150 B.C
Beijing : Zhongguo shu dian, 1994
北京 : 中国书店, 1994
 
 
Qin wei zhi ge : "Zheng feng" yu "Hui feng" / Liu Yu'e
溱洧之歌 : 《郑风》与《桧风》 / 刘玉娥
by Liu, Yu'e
刘玉娥
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2008
郑州市 : 河南人民出版社, 2008
 
 
"Shi jing" man hua / Cheng Junying
《诗经》漫话 / 程俊英
by Cheng, Junying
程俊英
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Shi jing quan yi / Yuan Yu'an yi shi ; Tang Moyao zhu shi
诗经全译/ 袁愈安译诗;唐莫尧注释
by Yuan, Yu'an
袁愈安
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
贵阳市: 贵州人民出版社: 贵州省新華書店发行, 1981
 
 
Shi jing jian shang ji / Ren min wen xue chu ban she bian ji bu bian
诗经鉴赏集 / 人民文学出版社编辑部编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Shi jing yi zhu : guo feng bu fen / Yuan Mei
诗经译注 : 国风部分 / 袁梅
by Yuan, Mei
袁梅
Jinan : Qi lu shu she, 1980
济南 : 齐鲁书社, 1980
 
 
Shi jing jian shang ci dian / [zhu bian Jin Qihua, Zhu Yiqing, Cheng Zixin]
诗经鉴赏辞典 / [主编金启华, 朱一清, 程自信]
Hefei shi : Anhui wen yi chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
合肥市 : 安徽文艺出版社 : 安徽省新華書店发行, 1990
 
 
Shi jing / Zhou Manjiang
诗经 / 周满江
by Zhou, Manjiang
周滿江
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Shi jing xin jie yu gu shi xin lun / [Luo Binji]
诗经新解与古史新论 / [骆宾基]
by Luo, Binji, 1917-
骆宾基, 1917-
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1985
 
 
Shi jing / Sheng Guangzhi yi ping
诗经 / 盛广智译评
Changchun : Jilin wen shi chu ban she, 2009
长春 : 吉林文史出版社, 2009
 
 
Shi san bai pian tan gu / Zhu Dongrun zhu
诗三百篇探故 / 朱東潤著
by Zhu, Dongrun
朱東潤
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海古籍人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Feng yu ya : "Shi jing" xin kao / He Xin zhu
风与雅 : "诗经"新考 / 何新著
by He, Xin, 1949-
何新, 1949-
Beijing Shi : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2008
北京市 : 中国民主法制出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.